Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2020:

 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2020:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • Inställt 15 april – Samverkanskommun Sävsjö
 • 13 maj
 • 10 juni – Samverkanskommun Sävsjö
 • 12 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 16 september 2020, klockan 14.00. Plats: Överförmyndarnämndens sammanträdesrum, Vetlanda

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Avtal med Social & Förvaltartjänst i Skaraborg
 4. Utdömande av vite, sluträkning ej inkommen
 5. Samtycke till arvskifte, omyndigt barn
 6. Utdömande av vite, sluträkning ej inkommen
 7. Samtycke till placeringar
 8. Ekonomi uppföljning
 9. Granskning
 10. Nyckeltal
 11. Information – Protokoll från Eksjö kommun - Ansvarsfrihet
 12. Information om aktuella ärenden
 13. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2020

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2020:

 • 28 januari
 • 3 mars
 • 1 april
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 1 september 2020, klockan 13.30 i Hexagon

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag på tillstånd till försäljning av tobaksvaror
 3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 mars 2021
 4. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 september 2021
 5. Förslag till föreläggande av vite, följa meddelat tillstånd
 6. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid från den 1 oktober 2021
 7. Förslag till återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten
 8. Förslag till föreläggande av vite, olovlig utfart
 9. Förslag till föreläggande av vite, ovårdad tomt
 10. Förslag till föreläggande av vite, ej utförd OVK
 11. Förslag till föreläggande av vite, ovårdad tomt
 12. Ansökan om strandskyddsdispens
 13. Övriga frågor
 14. Meddelande

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2020:

Individnämnd

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • juli -
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Allmän nämnd

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • juli -
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 22 september klockan 13.00 i KF-salen, stadshuset.

Ärenden

 1. Information om Projekt försörjningsstöd
 2. Information om familjecentralens förebyggande arbete
 3. Information från föreningen Kvar i Vetlanda
 4. Redovisning avvikelser och klagomål SO halvår 1 2020
 5. Mål och verksamhetsplan
 6. Information från förvaltningen
 7. Ny ledningsorganisation för socialförvaltningen
 8. Halvårsbokslut 2020
 9. Socialnämndens sammanträdesdagar 2021
 10. Detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun
 11. Redovisning av månadsstatistik
 12.  
 13. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2020:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 24 september 2020 klockan 14.00, Folkets Hus

Ärenden

 1. Föregående protokoll

2. Delårsbokslut 2020

3. Barn och ungas utemiljöer

4. Synpunkt Vetlanda 2020

5. Återkoppling på övriga frågor

6. Pågående projekt

7. Anmälan av delegationsbeslut

8. Meddelande kommundelsråd

9. Meddelande

10. Etablering av elsparkcyklar

11. Tomtförsäljning

12.Övriga frågorProtokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2020:
 • 6 februari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 24 sepember 2020 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Rapport Ej verkställda beslut period 3 2020
 7. Delårsbokslut 2020 VO
 8. Prognos per augusti 2020 VO
 9. SEKRETESS
 10. SEKRETESS
 11. SEKRETESS
 12.  
 13. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2016