Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2021:

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april - Inställt
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2021:

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 17 mars - Inställt
 • 14 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 11 augusti - Inställt
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Ärendelista

 • Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd 15 september 2021
  Ärendelista vid möte med Höglandets överförmyndarnämnd onsdagen den 15 september 2021 klockan 14.00

  1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
  2. Föregående protokoll
  3. Beslutsuppföljning
  4. Ansökan om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
  5. Vitasföreläggande sluträkning
  6. Ekonomi – uppföljning
  7. Granskning
  8. Nyckeltal
  9. Rapport om personuppgiftsincident
  10. Information om aktuella ärenden
  11. Information om ställföreträdarutredningen
  12. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2021:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 21 september 2021

  Ärendelista vid kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 21 september 2021 klockan 15.00

  1. Meddelanden
  2. Synpunkt Vetlanda 2021, redovisning
  3. Information om förvaltningens verksamhet
  4. Medborgarskapsceremoni 2021
  5. Inriktning investeringsbidrag 2023
  6. Föreningsbidragets värdeminskning
  7. Delårsbokslut per den 31 augusti 2021
  8. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2021:

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 29 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 31 augusti 2021, klockan 13.30 i KS-salen

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag på miljösanktionsavgift, ingen underrättelse om installation av köldmedieanläggning
 3. Förslag på miljösanktionsavgift, för sent inlämnad kontrollrapport för köldmedia
 4. Förslag till föreläggande vid vite att forsla bort fordon och färgburkar
 5. Ansökan om utdömande av vite, inte skickat in kontrollrapport för cistern
 6. Förslag till återtagande av vitesföreläggande, förhindra avrinning och läckage från gödselplatta
 7. Förslag på miljösanktionsavgift, inrättat en avloppsanordning utan tillstånd
 8. Ansökan om utdömande av vite, släppt ut avloppsvatten från en ej godkänd anläggning
 9. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 mars 2022
 10. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 mars 2022
 11. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 september 2022
 12. Förslag på förlängd åtgärdstid att släppa ut avloppsvatten från den 1 september 2022
 13. Ansökan om utdömande av vite, inte redovisat mätrapporter från radonmätning
 14. Förslag till föreläggande vid vite att redovisa resultat från radonmätning
 15. Ansökan om utdömande av vite, inte redovisat mätrapporter från radonmätning
 16. Förslag till föreläggande vid vite att redovisa resultat från radonmätning
 17. Ansökan om utdömande av vite, inte redovisat mätrapporter från radonmätning
 18. Förslag till föreläggande vid vite att redovisa resultat från radonmätning
 19.  
 20. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för kioskbyggnad
 21. Ansökan om bygglovför radhus- kedjehus med förråd
 22. Övriga frågor
 23. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2021:

Individnämnd

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 10 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Allmän nämnd

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 24 augusti klockan 13.00 i Hörsalen, stadshuset.

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Utarbetande av detaljbudget samt mål 2022
 3. Äskande av utökade medel inför 2022 - Höglandets samordningsförbund
 4. Information från förvaltningen
 5. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2021:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni - Inställt
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 23 september 2021 klockan 14.00, Hörsalen

Ärenden

1. Föregående protokoll 
2. Information om tillståndsbedömning av gatunät
3. Delårsbokslut 2021
4. Återkoppling på övriga frågor
5. Information från förvaltningen
6. Anmälan av delegationsbeslut
7. Meddelande kommundelsråd
8. Meddelande
9. Sammanträdesdagar 2022
10. Övriga frågorProtokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2021:

 • 28 januari - Inställt
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 26 augusti 2021 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Anmälan av delegationsbeslut
 7. Revidering av riktlinje Avgiftstaxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen
 8. Ekonomirapport
 9. Delårsbokslut 2021 - delegering till VON arbetsutskott
 10. Anmälan enligt Lex Sarah
 11. Tegnérhuset - öppnande av fjärde avdelningen
 12. SEKRETESS
 13. SEKRETESS
 14. SEKRETESS
 15. SEKRETESS
 16. Plan för funktionshinderomsorgens utveckling
 17. Sammanträdestider VON och VON arbetsutskott 2022
 18. Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter ino vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2021-04-01--2021-06-30
 19. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016