Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2019:

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

 • Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd 2019-05-15

  Ärendelista vid möte med Höglandets överförmyndarnämnd, onsdagen den 15 maj, klockan 14.00

  Dagordning
  1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
  2. Föregående protokoll
  3. Samtycke till placering av omyndigs medel
  4. Samtycke till arvskifte omyndig
  5. Ekonomi-uppföljning
  6. Länsstyrelsens protokoll
  7. Återbetalning arvode till medförmyndare
  8. Återrapportering till Länsstyrelsen
  9. Fastställande av vitesbelopp
  10. Begränsade öppettider under sommaren
  11. Intern kontrollplan
  12. Revidering informationshanteringsplan
  13. Information om aktuella ärenden
  14. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Vill du veta mer?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2019

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 21 maj

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 21 maj 2019 klockan 15.30

  1. Information från Eva Gunnarsson, Forum Fritid
  2. Meddelanden
  3. Kulturpristagare 2019
  4. Berth Järnlands ledarpris 2019
  5. Sökande - Utbildningsstipendium 2019
  6. Redovisning - Utbildningsstipendium 2018
  7. Yttrande, motion om att låta scencheckar ge kraft åt kommunens kulturliv
  8. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2019:

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, onsdagen den  3 april 2019, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till naturvårdsplan
 3. Förslag till återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten
 4. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 oktober 2019
 5. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 oktober 2019
 6. Förslag till beslut att inte förlänga åtgärdstid för enskilt avlopp
 7. Förslag till beslut att förlänga åtgärdstid för enskilt avlopp
 8. Förslag på vitesföeläggande, OVK
 9. Ansökan om bygglov för garage och förråd
 10. Ansökan om bygglov för växthus
 11. Förslag till ansökan om utdömande av vite
 12. Övriga frågor
 13. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2019:

Individnämnd

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 23 april, klockan 14.00 i sammanträdesrum 1, stadshuset.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Information om Våld i nära relationer (VINR)
 4. Information om GDPR och informationssäkerhet
 5. Förvaltningsinformation
 6. Meddelanden
 7. Redovisning av intern kontrollplan 2018 samt revidering av intern kontrollplan 2019
 8. Redovisning av årsstatistik 2018
 9. Redovisning av månadsstatistik
 10. Redovisning av ej verkställda beslut
 11. Yttrande om revisionsrapport gällande insitutionsplaceringar av barn och unga
 12. Gemensam finansinering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten
 13. Jämställ försörjningsstöd
 14. Föreningsbidrag 2019
 15. Äskande av medel 2020-2022 - Höglandets samordningsförbund
 16. Studiebesök i verksamheterna
 17. Sekretess
 18. Sekretess
 19. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2019:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 23 maj  2019, klockan 14.00, Kommunfullmäktiges sessionssal

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. NTF informerar om nollvisionen
 3. Prognos
 4. Budget 2020
 5. Mötet med revisionen
 6. Stålvägen
 7. Pågående projekt
 8. Anmälan av delegationsbeslut
 9. Meddelande kommundelsråd
 10. Meddelande
 11. Bäckstråket
 12. Bäcksedavägen
 13. Funktionsprogram förskola 2019
 14. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Nils-Erik Olofsson, nils-erik.olofsson@vetlanda.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2019:

 • 7  februari
 • 28 februari
 • 26 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 23 maj 2019 klockan 13.30 i kommunstyrelsens sammanträdessal.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Hållplats 2 Utbildning och kompetens 2019
 6. Internkontroll 2018 VO - redovisning
 7. Ansökan om föreningsbidrag 2019 VO
 8. Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning
 9. Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 2019
 10. Avvikelserapporter enligt SoL/LSS Vård- och omsorgsförvaltningen 2019
 11. Ansökan om att bedriva hemtjänst - Anhörigvård Sverige AB
 12. Information från kontaktpolitiker
 13. Information från förvaltningen
 14. Motion om att starta upp äldreboendet i Ramkvilla
 15. Bokslutsprognos per april 2019 VO
 16. Gemensam finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten
 17. Deltagande vid presidieöverläggningar
 18. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.