Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, kulturskola, gymnasieskola, anpasad gymnasieskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2023:

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2023:

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 15 november 2023, klockan 14.00. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet i Vetlanda

Dagordning

1 Val av justeringsperson
2 Föregående protokoll
3 Beslutsuppföljning
4 Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse
5 Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
6 Entledigande av ställföreträdare
7 Intern kontroll 2023: uppföljning av intern kontrollplan 2023 per 2023-10-31
8 Intern kontroll 2024: risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan 2024
9 Prognos 2023
10 Detaljbudget 2024 - mål och ekonomi
11 Riktlinje - Grundarvoden och ersättningar till ställföreträdare
12 Granskningsinstruktion
13 Information från verksamheten
14 Övriga frågor

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2023:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti - Inställt!
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2024:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 11 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2023:

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 5 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 5 december 2023, klockan 10.00 i KS-salen

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förhandsbesked för garagebyggnad med verkstad
 3. Ansökan om bygglov för sjöbod
 4. Ansökan om strandskyddsdispens och anmälan om Attefallshus
 5. Ansökan om bygglov för skärmtak samt rivning av befintlig byggnad
 6. Förslag till stadigvarande serveringstillstånd
 7. Förslag till indexuppräkning av grundavgift och timtaxa för 2024
 8. Detaljbudget
 9. Övriga frågor
 10. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2023:

Individnämnd

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 8 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Allmän nämnd

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 27 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 12 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med socialnämnden tisdag 28 november 2023

 1. Ekonomiprognos
 2. Mål och budget 2024
 3. Riktlinje för handläggning av ekonomiskt bistånd
 4. Socialnämndens analysdag 2024
 5. Redovisnig av månadsstatistik
 6. Information från förvaltningen
 7. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2023:

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni (inställt)
 • 21 september
 • 26 oktober
 • 16 november
 • 21 december

Ärendelista

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2023:

 • 2 februari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 2 november
 • 23 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 2 november 2023 klockan 13.30 i Stadshuset.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Anmälan av delegationsbeslut
 6. Information från kontaktpolitiker m.m.
 7. Utvärdering sommar 2023 - information
 8. Brukarundersökning särskilt boende och hemtjänst - redovisning
 9. Mål och budget/Detaljbudget VO - information
 10. Sekretess
 11. Sekretess
 12. Sekretess
 13. Synpunkt Vetlanda, redovisning kvartal 3 VO
 14. Eventuellt övriga frågor, ärenden eller information

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018