Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2020:

 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 11 december 2019, klockan 14.30. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet, Vetlanda kommun

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Sammanlevnad i oskiftat bo
 4. Ansökan om uttag från spärrat konto
 5. Samtycke till förvärv av bostadsrätt
 6. Samtycke till arvskifte
 7. Ekonomi uppföljning
 8. Granskning
 9. Revidering granskningsinstruktion
 10. Uppföljning intern kontroll 2019
 11. Intern kontrollplan 2020 - diskussion
 12. Nyckeltal
 13. Information om aktuella ärenden
 14. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2020

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 21 januari

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 21 januari 2020 klockan 15.30

  1. Meddelanden
  2. Redovisning Synpunkt Vetlanda 16 november-15 december 2019
  3. Redovisning lovkul 2019
  4. Information - medarbetarundersökning 2019
  5. Förslag - Investeringsbidrag, ansökningar 2019 för utbetalning 2020
  6. Rapporter inom HR-området
  7. Redovisning av delegationsärenden, kvartal 4 2019
  8. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2020:

 • 28 januari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, onsdagen den  6 november 2019, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förlängd åtgärdstid, förbud att släppa ut avloppsvatten
 3. Förslag till beslut att vidta försiktighetsmått, vindkraftverk
 4. Ansökan om bygglov för vindkraftverk
 5. Förslag till detaljplan för Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1
 6. Förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda kommun
 7. Förslag till rutin avseende handläggning av jävsärenden
 8. Förslag till revidering, delegationsordning för miljö- och byggnämnden
 9. Förslag på sammanträdesdatum 2020
 10. Övriga frågor
 11. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2020:

Individnämnd

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • juli -
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Allmän nämnd

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • juli -
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 28 januari kl 13.00 i sammanträdesrum 1, stadshuset.

Ärenden

 1. Sekretess
 2. Sekretess
 3. Sekretess
 4. Sekretess
 5. Redovisning av brukarundersökningen 2019
 6. Redovisning av avvikelser och klagomål 2019
 7. Socialförvaltningens verksamhetsberättelser 2019
 8. Rapporter inom HR-området för år 2019
 9. Dokumentation av intern utredning vid avvikelse/klagomål
 10. Dokumentation av intern utredning vid avvikelse/klagomål
 11. Dokumentation av intern utredning vid avvikelse/klagomål
 12. Utredning Lex Sarah
 13. Information från förvaltningen
 14. Meddelanden
 15. Mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld
 16. Lokal föreskrift högsta godtagbara hyror 2020
 17. Anmälan till Datainspektionen
 18. Redovisning av månadsstatistik
 19. Ev övriga frågor

Protokoll

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2020:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 21 november 2019, klockan 14.00, Kommunfullmäktiges sessionssal

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Prognos
 3. NTF
 4. Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt
 5. Politiker - och tjänstemannarollen
 6. Pågående projekt
 7. Anmälan av delegationsbeslut
 8. Meddelande kommundelsråd
 9. Meddelande
 10. Övriga frågor
 11. Budget 2020
 12. Tomtförsäljning
 13.  

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2020:
 • 6 februari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 12 december 2019 klockan 13.30 i Stadshuset.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Möte med kommundelsråd Nye/Stenberga
 5. Meddelanden
 6. Information från förvaltningen
 7. Information från kontaktpolitiker
 8. Revidering av servicedeklarationer
 9. Redovisning av ej verkställda beslut
 10. Sekretessärende
 11. Sekretessärende
 12. Sekretessärende
 13. Sekretessärende
 14. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016