Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2019:

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Vill du veta mer?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2019

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2019:

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 12 mars 2019, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5
 3. Förslag till detaljplan för Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt del av Tomashöjden 1
 4. Förslag till detaljplan för del av Norrby 3:1, söder om Trädan 1, Hagmarksvägen
 5. Förslag till trafikstrategi
 6. Förslag till vidhållande av förbud att släppa ut avloppsvatten från den 1 april 2019
 7. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 september 2019
 8. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 september 2019
 9. Yttrande inför beslut om bygglov och marklov, Stensåkra 2:2
 10. Förslag till beslut att avsluta ärende, ovårdad tomt
 11. Förslag till miljösanktionsavgift, vämepumpsanläggning
 12. Förslag till indexuppräkning av grundavgift och timavgift
 13. Beredningens sammansättning
 14. Förslag till beslut om gallring av originalhandlingar
 15. Bokslut
 16. Övriga frågor
 17. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2019:

Individnämnd

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 26 februari, klockan 13.30 i sammanträdesrum 3, biblioteket.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Förvaltningsinformation
 4. Meddelanden
 5. Verksamhetsplan 2019, Kommunal utveckling
 6. Förändring av sommarpryo- och feriepraktikplatser
 7. Rutin för avvikelser, klagomål, synpunkter samt begäran om yttrande vid tillsyn
 8. Redovisning av månadsstatistik
 9. Studiebesök i verksamheterna
 10. Detaljplan för Holm 1:3, 1:6, 1:10 och del av Holm 1:5, Korsberga
 11. Detaljplan för del av Norrby 3:1 intill Hagmarksvägen, Vetlanda
 12. Detaljplan för  Tomasängen 3 och del av Tomasängen 2 samt del av Tomashöjden 1, Vetlanda
 13. Sekretess
 14. Sekretess
 15. Sekretess
 16. Sekretess
 17. Sekretess
 18. Sekretess
 19. Sekretess
 20. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2019:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 21 mars  2019, klockan 14.00 i kommunfullmäktiges sessionssal

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Prognos
 3. Budget 2020
 4. Information naturvårdsplan
 5. Redovisning av synpunktsturné
 6. Öppna möte
 7. Pågående projekt
 8. Delgivningar
 9. Delgivningar kommundelsråd
 10. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Rolf Forsén, rolf.forsen@vetlanda.se.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2019:

 • 7  februari
 • 28 februari
 • 26 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, tisdag den 26 mars  2019 klockan 13.30 i kommunstyrelsens sammanträdessal.

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Meddelanden
 5. ESTHER-coach i vård- och omsorgsförvaltningen - information
 6. Öppen jämförelse - Vård och omsorg om äldre 2018, information
 7. Kvalitetsberättelse VO 2018
 8. Information från kontaktpolitiker
 9. Information från förvaltningen
 10. Yttrande över motion om fler platser inom särskilt boende i centralorten inom Vetlanda kommun
 11. Bokslutsprognos per februari 2019 VO
 12. Patientsäkerhetsberättelse 2018
 13. Funktionsprogram - Bostad med särskild service för vusna enligt 9 § LSS
 14. Aktivitetsplan KomHem
 15. Delegations- och beslutsförteckning VON
 16. Kontaktpolitiker VON 2019-2022
 17. Anmälan av delegationsbeslut
 18. Ev. övriga ärenden/frågor/information

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.