Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skolor Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2022:

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 6 december

Ärendelista

 • Ärendelista barn- och utbildningsnämnden 6 december

  Ärendelista vid barn- och utbildningsnämndens möte tisdagen den 6 december 2022 klockan 13.30 i kommunstyrelsens sessionssal.

  Ärenden
  1. Val av justerare
  2. Faställande av dagordning
  3. Meddelanden
  4. Rapport från kontaktpolitiker
  5. Infomration från förvaltningen
  6. Lokaler
  7. Regelbunden kvalitetsgranskning, Bäckseda skola
  8. Hi:tech
  9. Tillsyn Lyckans fritidshem
  10. Tillsyn Lyckans förskola
  11. Tillsyn Solstrålens förskola
  12. Tillsyn Lättebo förskola
  13. Prognos per oktober
  14. Budget 2023

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2022:

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 21 september 2022, klockan 14.00. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet i Vetlanda

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Beslutsuppföljning
 4. Vitesföreläggande - Årsräkning
 5. Ansökan om att låta omyndig driva rörelse
 6. Ekonomi - delårsbokslut
 7. Granskning
 8. Information från verksamheten
 9. Information - Översiktsplan Eksjö kommun – Kungörelse om granskning 7 sept – 7 november 2022

 10. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2022:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2022:

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 6 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 6 december 2022, klockan 10.00 i KS-Salen

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Ansökan om förhandsbesked för för enbostadshus
 3. Förslag till förslängd åtgärdstid att släppa ut avloppsvatten från den 1 maj 2023
 4. Förslag på miljösanktionsavgift, inrättat en avloppsanläggning utan tillstånd
 5. Förslag på miljösanktionsavgift, för sent inskickad årsrapport av köldmedia
 6. Förslag till sammanträdesdagar 2023
 7. Förslag till reviderad taxebilaga 1 i Höglandstaxan, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
 8. Förslag till indexuppräkning av grundavgiften och timtaxa för 2023
 9. Övriga frågor
 10. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2022:

Individnämnd

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 9 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Allmän nämnd

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 28 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 25 oktober 2022.

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Förändrad organisation och fullt huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna på Höglandet
 3. IOP med föreningen Maskrosbarn
 4. Information från förvaltningen
 5. Revidering av Tryggve, socialförvaltningens ledningssytem för kvalitet, mål och ekonomi
 6. Redovisning av månadsstatistik
 7. Rapportering av ej verkställda beslut
 8. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2022:

 • 27 januari inställt!
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december inställt!

Datum för tekniska nämndens möten 2023:

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 21 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 17 november 2022 klockan 14.00, KS-salen

Ärenden

1. Föregående protokoll 
2. Återkoppling på föregående frågor
3. Information från förvaltningen
4. Anmälan av delegationsbeslut
5. Meddelande
6. Synpunkter
7. Detaljbudget 2023
8. Tomtförsäljning
9. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2022:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 27 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden torsdag den 24 november 2022

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Internkontrollplan 2023 VO
 7. Prognos per oktober 2022 VO
 8. Rapport Ej verkställda beslut period 4 2022
 9. Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter kvartal 3 VO 2022
 10. Handlingsplan FO - Boenden enligt SoL och LSS, information
 11. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017