Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2020:

 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

 • Ärendelista barn- och utbildningsnämnden 31 mars

  Ärendelista vid barn- och utbildningsnämndens möte tisdagen den 31 mars klockan 13.30 i kommunstyrelsens sammanträdessal.

  Informationsärenden
  1. Val av justerare
  2. Fastställande av dagordning
  3. Meddelanden
  4. Rapport från kontaktpolitiker
  5. Information från förvaltningen
  Beslutsärenden
  1. Antagning hantverksprogrammet
  2. Prognos per februari
  3. Budgetberedning 2021
  4. Redovisning intern kontroll 2019
  5. Intern kontrollplan för 2020

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2020:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 15 april – Samverkanskommun Sävsjö
 • 13 maj
 • 10 juni – Samverkanskommun Aneby
 • 12 augusti
 • 16 september – Samverkanskommun Eksjö
 • 14 oktober
 • 11 november – Samverkanskommun Nässjö
 • 9 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 18 mars 2020, klockan 14.00. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet, Vetlanda kommun

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Budgetprocessen – information av Magnus Färjhage
 3. Föregående protokoll
 4. Samtycke till arvskifte
 5. Samtycke till fastighetsförsäljning
 6. Avtal Social- och förvaltartjänst i Tidaholm
 7. Revidering delegationsordning
 8. Ekonomi uppföljning
 9. Granskning
 10. Nyckeltal
 11. Information om aktuella ärenden
 12. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2020

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2020:

 • 28 januari
 • 3 mars
 • 1 april
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, onsdagen den 1 april 2020, klockan 13.30 i sammanträdesrum 1

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 oktober 2020
 3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 oktober 2020
 4. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 mars 2021
 5. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 mars 2021
 6. Förslag till förlängd åtgärdstid att släppa ut avloppsvatten från den 1 januari 2022
 7. Förslag till återtagande av vitesföreläggande, OVK
 8. Ansökan om bygglov för fönsterbyte
 9. Förslag till avslag för förhandsbesked
 10. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
 11. Förslag på miljösanktionsavgift, sen inskickad kontrollrapport
 12. Förslag till beslut om åtgärder med anledning av Coronautbrott
 13. Övriga frågor
 14. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2020:

Individnämnd

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • juli -
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Allmän nämnd

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • juli -
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 25 februari klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, stadshuset.

Ärenden

 1. Rapport social avvikelse, vuxenenheten och stab
 2. Rutin avvikelser, lex Sarah, klagomål, synpunkter samt begäran om yttrande vid tillsyn
 3. Uppföljning mål och aktiviteter 2019
 4. Verksamhetsplan 2020
 5. Dialog om äskningar budget 2021
 6. Redovisning av månadsstatistik
 7. Information från förvaltningen
 8. Meddelanden
 9. Ej verkställda beslut
 10. Fokus unga
 11. Delegationsordning 2020
 12. Sekretess
 13. Sekretess
 14. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2020:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 19 mars 2020 klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdessal.

Ärenden

 1. Föregående protokoll

2. Prognos

3. Budget 2021

4. HR-rapport

5. Pågående projekt

6. Anmälan av delegationsbeslut

7. Meddelande kommundelsråd

8. Meddelande

9. Övriga frågor


Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2020:
 • 6 februari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 26 mars 2020 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Information från förvaltningen
 7. Inskränkning av verksamhet inom vård- och omsorgsförvaltningen med anledning av Covid-19
 8. Prognos per februari 2020 VO
 9. Redovisning av Internkontroll 2019 VO
 10. Rapport Ej verkställda beslut Period 1 2020
 11. Anmälan av ordförandebeslut
 12. Anmälan av ordförandebeslut
 13. Anmälan av ordförandebeslut
 14. Personligt ombud
 15. Plan för omsorgen om personer med funktionsnedsättning
 16. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2016