Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2021:

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 9 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2020:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • Inställt 15 april – Samverkanskommun Sävsjö
 • 13 maj
 • 10 juni – Samverkanskommun Sävsjö
 • 12 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2021:

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 11 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 13 januari 2021, klockan 14.00. Plats: Överförmyndarnämndens sammanträdesrum, Vetlanda (om sekretessärendena utgår deltar ordförande och sekreterare på plats, övriga ledamöter deltar digitalt via Teams).

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Beslutsuppföljning
 4. Ansökan om samtycke till arvskifte, omyndig
 5. Ansökan om sammanlevnad i oskiftat bo
 6. Ekonomi - uppföljning
 7. Granskning
 8. Nyckeltal
 9. Rapport om personuppgiftsincident
 10. Delgivning KF beslut
 11. Information om aktuella ärenden
 12. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2021

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2021:

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 29 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 1 december 2020, klockan 13.30 via Teams

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 juni 2021
 3. Förslag till förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid från den 1 oktober 2022
 4. Förslag till återtagande av vitesföreläggande att utföra radonmätning
 5. Förslag till åtgärdsföreläggande förenat med vite att åtgärda bristande underhåll på fastighet
 6. Förslag till ansökan om utdömande av vite, ej utförd OVK
 7. Förslag till byggsanktionsavgift, olovligt byggande
 8. Förslag till att vidhålla beslut om att inte begära in ytterligare utredningar eller åtgärder
 9. Förslag till indexuppräkning av grundavgift och timavgift
 10. Övriga frågor
 11. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2020:

Individnämnd

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • juli -
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Allmän nämnd

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • juli -
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 8 december klockan 13.00 i Hörsalen, stadshuset.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Socialförvaltningens kvalitetsberättelser 2020
 4. Redovisning av månadsstatistik
 5. Information från förvaltningen
 6. Budget 2021
 7. Yttrande - rapport Kommunens samlade ekonomistyrning
 8. Socialnämndens analysdag 2021
 9. Sekretessärenden
 10. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2021:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 22 oktober 2020 klockan 14.00, Folkets Hus

Ärenden

 1. Föregående protokoll

2. Information budget 2021

3. Information cykelplanering

4. Återkoppling på övriga frågor

5. Pågående projekt

6. Anmälan av delegationsbeslut

7. Meddelande kommundelsråd

8. Meddelande

9. Barn och ungas utemiljöer

10. Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16, Holsbybrunn, Vetlanda kommun

11. Sammanträdesdagar 2021

12. Tomtförsäljning

13. Tomtförsäljning

14. Tomtförsäljning

15. Övriga frågorProtokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2021:

 • 28 januari - Inställt
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 26 november 2020 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Redovisning av Brukarundersökning - hemtjänst och särskilt boende
 7. Rapport Ej verkställda beslut, period 4 2020
 8. SEKRETESS
 9. SEKRETESS
 10. Prognos per oktober 2020 VO
 11. Detaljbudget 2021 VO inkl. målstyrning
 12. Revisionsrapport Granskning av kommunens samlade ekonomistyrning - yttrande
 13. Internkontrollplan 2021 VO
 14. Begäran från IVO om uppgifter från samtliga nämnder med ansvar för beslut och insatser enligt SoL och/eller LSS
 15. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2016