Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2019:

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Vill du veta mer?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2019

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 22 januari

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 22 januari 2019 klockan 15.30

  1. Delgivningar
  2. Presentation av nämnden och dess arbete
  3. Redovisning - Synpunkt Vetlanda
  4. Redovisning - delegationsärenden kvartal 4 2018
  5. Redovisning - Lovkul 2018
  6. Val till kultur- och fritidsnämndens utskott 2019-2022
  7. Neddragning av stöd till Studieförbunden
  8. Information om medarbetarundersökningen 2018
  9. Protokollsutdrag
  10. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2019:

 • 30 januari
 • 11 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 4 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 4 december 2018, klockan 10.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite
 3. Förslag till återtagande av vitesföreläggande
 4. Förslag till förbud att släppa ut avloppsvatten
 5. Förslag till förbud att släppa ut avloppsvatten
 6. Förslag till miljösanktionsavgift, avlopp
 7. Förslag till vitesföreläggande, inte utförd OVK
 8. Förslag till att avslå ansökan om bygglov
 9. Förslag till att avslå ansökan om bygglov
 10. Förslag till beslut om utredning angående LED-skyltar
 11. Förslag till beslut att vidhålla tidigare beslut
 12. Förslag till åtgärdsföreläggande vid vite
 13. Förslag på sammanträdesdatum 2019
 14. Budget
 15. Övriga frågor
 16. Delgivningar

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2019:

Individnämnd

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 22 januari, klockan 13.00 i sammanträdesrum 1, biblioteket.

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Sekretess
 3. Sekretess
 4. Sekretess
 5. Sekretess
 6. Information om socialnämndens reglemente
 7. Information om soicalnämndens verksamhetsplan 2019
 8. Information om riksnormen för försörjningsstöd 2019
 9. Information om socialjouren
 10. Förvaltningsinformation
 11. Revidering av delegationsordningen
 12. Ersättningar vid familjehemsvård och kontaktpersoner-/familjer för 2019
 13. Redovisning av synpunkter, klagomål och avvikelser 2018
 14. Redovisning av månadsstatistik
 15. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2019:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 24 januari 2019, klockan 14.00 i kommunstyrelsens sammanträdessal.

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Information nämndens uppdrag
 3. Utskotts ledamöter
 4. Val av tekniska nämndens utskott
 5. Val av representant till kommunala rådet för funktionshinder
 6. Information Landsbro skola
 7. Pågående projekt
 8. Delgivningar
 9. Delgivningar kommundelsråd
 10. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Rolf Forsén, rolf.forsen@vetlanda.se.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorgöppnas i nytt fönster som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2019:

 • 7  februari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdagen den 13 december kl. 13.30 i Hörsalen, Vetlanda bibliotek.

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Fastställande av dagordning/ärenden
 4. Delgivningar/beslut/meddelanden
 5. Anmälan av protokoll
 6. Kvalitet och lärande VO 2018, Hållplats 4 - Avvikelser, synpunkter och klagomål
 7. Budget 2019 - justering av bilaga
 8. LOV - Kundval inom hemtjänsten, förfrågningsunderlag - revidering
 9. Riktlinjer för resultatenhet daglig verksamhet och sysselsättning - revidering
 10. Sekretessärende
 11. Sekretessärende
 12. Sekretessärende
 13. Kontaktpolitiker - Information från kontaktpolitikerbesök m.m.
 14. Information från förvaltningen
 15. Utvärdering av mandatperioden 2015-2018 för vård- och omsorgsnämnden
 16. Anmälan av delegationsbeslut
 17. Eventuella övriga ärenden/frågor/information

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.