Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2020:

 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

 • Ärendelista barn- och utbildningsnämnden 3 november

  Ärendelista vid barn- och utbildningsnämndens möte tisdagen den 3 november 2020 klockan 13.30 i kommunfullmäktiges sessionssal.På grund av Covid är inte nämndens möte öppet för allmänheten.

  Ärendelista
  1. Val av justerare
  2. Fastställande av dagordning
  3. Rapport från kontaktpolitiker
  4. Information från förvaltningen
  5. Teknikens hus
  6. Vildvinets förskola
  7. Utökning av Tånghults barnomsorg, Holsby
  8. Utökning av Tånghults barnomsorg, Myresjö
  9. Ändring av lokal, Tånghults barnomsorg
  10. Njudungsgymnasiets lokalutredning
  11. Riktlinjer skolfrånvaro
  12. Budget 2021 för Mediacenter i Jönköpings län

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2020:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • Inställt 15 april – Samverkanskommun Sävsjö
 • 13 maj
 • 10 juni – Samverkanskommun Sävsjö
 • 12 augusti
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 14 oktober 2020, klockan 14.00. Plats: Överförmyndarnämndens sammanträdesrum, Vetlanda.

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Ansökan om aktiv förvaltning av aktier
 4. Ansökan om samtycke till köp av del av bostadsrätt
 5. Ansökan om uttag från spärrat konto
 6. Entledigande av ställföreträdare
 7. Ekonomi uppföljning
 8. Granskning
 9. Nyckeltal
 10. Informationsärende – Protokoll från Sävsjö kommun, fördjupad granskning av överförmyndarnämnden
 11. Informationsärende - Pandemiplan
 12. Information om aktuella ärenden
 13. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2020

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2020:

 • 28 januari
 • 3 mars
 • 1 april
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 3 november 2020, klockan 13.30 i KS-salen

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag på återkallelse av beslut om tobakstillstånd
 3. Förslag på tillstånd till försäljning av tobaksvaror
 4. Förslag på miljösanktionsavgift, ingen underrättelse om installation av köldmedieanläggning
 5. Förslag till föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd
 6. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1
  maj 2021
 7. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 november 2021
 8. Ansökan om bygglov för en enbostadshus
 9. Förslag till beslut om undantag från MBN delegationsordning, radonföreläggande
 10. Övriga frågor
 11. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2020:

Individnämnd

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • juli -
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Allmän nämnd

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • juli -
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 27 oktober klockan 13.00 i KF-salen, stadshuset.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Handlingsplan samverkan SO och BU 2020-2021
 4. Information från förvaltningen
 5. Meddelanden
 6. Redovisning av ej verkställda beslut
 7. Mål Våld i nära relationer VON och SN 2020-2024
 8. Redovisning av månadsstatistik
 9. Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 Holsbybrunn, Vetlanda kommun
 10. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2020:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 22 oktober 2020 klockan 14.00, Folkets Hus

Ärenden

 1. Föregående protokoll

2. Information budget 2021

3. Information cykelplanering

4. Återkoppling på övriga frågor

5. Pågående projekt

6. Anmälan av delegationsbeslut

7. Meddelande kommundelsråd

8. Meddelande

9. Barn och ungas utemiljöer

10. Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16, Holsbybrunn, Vetlanda kommun

11. Sammanträdesdagar 2021

12. Tomtförsäljning

13. Tomtförsäljning

14. Tomtförsäljning

15. Övriga frågorProtokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2020:
 • 6 februari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 29 oktober 2020 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information - Välfärdsteknik
 6. Information från kontaktpolitiker
 7. Upphandling Personlig assistans
 8. Yttrande över remiss - SOU 2018:88 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning (LSS-utredningen)
 9. Socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens mål för arbetet mot våld i nära relationer
 10. Ekonomirapport per september 2020
 11. Detaljbudget 2021 VO - information/diskussion
 12. SEKRETESS
 13. SEKRETESS
 14. SEKRETESS
 15. SEKRETESS
 16. SEKRETESS
 17. Beslut från IVO - avslutat ärende
 18. SEKRETESS
 19. SEKRETESS
 20. Subventionering av egenavgift för resor till dagverksamhet
 21. Synpunkt Vetlanda VO - redovisning av synpunkter kvartal 3 2020
 22. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2016