Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2020:

 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2020:

 • 15 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • Inställt 15 april – Samverkanskommun Sävsjö
 • 13 maj
 • 10 juni – Samverkanskommun Sävsjö
 • 12 augusti
 • 16 september – Samverkanskommun Eksjö
 • 14 oktober
 • 11 november – Samverkanskommun Nässjö
 • 9 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 10 juni 2020, klockan 14.00. Plats: Kommunhuset, Sävsjö kommun

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Vitesföreläggande årsräkning
 4. Samtycke till arvsskifte
 5. Entledigande av ställföreträdare
 6. Ansökan om uttag från spärrat konto
 7. Entledigande av ställföreträdare
 8. Ekonomi uppföljning
 9. Uppföljning intern kontroll
 10. Revidering av informationshanteringsplan
 11. Granskning
 12. Nyckeltal
 13. Information om aktuella ärenden
 14. Eventuella övriga frågor

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2020

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2020:

 • 28 januari
 • 3 mars
 • 1 april
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 30 juni
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 30 juni 2020, klockan 13.30 i Hexagon

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 januari 2021
 3. Förslag till förlängd åtgärdstid att släppa ut avloppsvatten från den 1 november 2021
 4. Förslag till föreläggande gällande underhåll och ventilation
 5. Förslag på byggsanktionsavgift, olovligt byggande
 6. Förslag till förbud vid vite att släppa ut dagvatten som uppstår vid station för bränsletankning
 7. Övriga frågor
 8. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2020:

Individnämnd

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 9 juni
 • juli -
 • 11 augusti
 • 8 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Allmän nämnd

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 26 maj
 • 23 juni
 • juli -
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 23 juni klockan 13.00 i KF-salen, stadshuset.

Ärenden

 1. Familjecentralen/Kärnhusets verksamhetsberättelse 2019-2020
 2. Information från familjecentralen
 3. Information från förvaltningen
 4. Meddelanden
 5. Informationshanteringsplan
 6. Redovisning av månadsstatistik
 7.  
 8. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2020:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 28 maj 2020 klockan 13.15, Digitalt möte

Ärenden

 1. Föregående protokoll

2. Coronavirus

3. Prognos

4. Revisionsrapport, Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och VA-ledningar/anläggningar

5. Budget 2021

6. Pågående projekt

7. Anmälan av delegationsbeslut

8. Meddelande kommundelsråd

9. Meddelande

10. Ändrad detaljbudget 2020 för mindre investeringar

11. Försäljningspriser arrendetomter Sandlandet/Byaberg Östanå

12. Revidering av tekniska nämndens reglemente

13. Återlämning av tomt

14.Tomtförsäljning

15.Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2020:
 • 6 februari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 11 juni 2020 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Information från förvaltningen
 7. Beslut från inspektionen för vård och omsorg IVO
 8. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO
 9. Dom från Förvaltningsrätten
 10. SEKRETESS
 11. SEKRETESS
 12. SEKRETESS
 13. SEKRETESS
 14. SEKRETESS
 15. Rapport Ej verkställda beslut period 2 2020
 16. Förfrågningsunderlag LOV revidering 2020
 17. Prognos per april 2020 - Vård- och omsorgsnämnden
 18. Information - Jämförelsetal
 19. Information - Personlig assistans
 20. Höjning av habiliteringsersättning
 21. Årsrapport Avvikelser 2020
 22. Föreningsbidrag 2020
 23. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
 24. SEKRETESS
 25. SEKRETESS
 26. Äldreomsorgsplan 2020-2030
 27. Yttrande - Motion om att inrätta fixartjänst i Vetlanda kommun
 28. Riktlinje Delegations- och beslutsförteckning, revidering
 29. Synpunkt Vetlanda - redovisning av synpunkter inom vård- och omsorgsförvaltnignens ansvarområde kvartal 1 2020
 30. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2016