Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2019:

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 13 november 2019, klockan 14. Plats: Stadshuset S.G. Esping, Nässjö kommun

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Ansökan om entledigande av god man
 4. Ekonomi uppföljning
 5. Granskning
 6. Uppföljning intern kontroll
 7. Nämndmål 2020
 8. Sammanträdesdagar 2020
 9. Information om aktuella ärenden
 10. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Vill du veta mer?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2019

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 19 november

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 19 november 2019 klockan 15.30

  1. Meddelanden
  2. Information - Medborgarskapsceremonin 2019
  3. Redovisning av delegationsordning, kvartal 3 2019
  4. Övrigt
  5. Sammanträdesdagar 2020
  6. Detaljbudget 2020
  7. Ansökan om bidrag för hyra, Trycket i Landsbro
  8. Kultur- och fritidsnämndens målarbete 2019-2022

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2019:

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 3 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, onsdagen den  6 november 2019, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förlängd åtgärdstid, förbud att släppa ut avloppsvatten
 3. Förslag till beslut att vidta försiktighetsmått, vindkraftverk
 4. Ansökan om bygglov för vindkraftverk
 5. Förslag till detaljplan för Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1
 6. Förslag till fördjupad översiktsplan för Vetlanda kommun
 7. Förslag till rutin avseende handläggning av jävsärenden
 8. Förslag till revidering, delegationsordning för miljö- och byggnämnden
 9. Förslag på sammanträdesdatum 2020
 10. Övriga frågor
 11. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2019:

Individnämnd

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 22 oktober kl 13.30 i sammanträdesrum 1, stadshuset.

Ärenden

 1. Information om Dataskyddsförordningen (GDPR)
 2. Utredning enligt 14 kap 6 § SoL
 3. Rapport om missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL
 4. Rapport social avvikelse, mottagningsenheten
 5. Rapport social avvikelse, utredningsenheten
 6. Handlingsplan samverkan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
 7. Information från förvaltningen
 8. Meddelanden
 9. Alkohol- och narkotikapolitiskt handings-/målprogram för Vetlanda kommun
 10. Detaljplan för del av Kråkegård 1:9, Byaberg Sandlandet, etapp 1 Vetlanda, Vetlanda kommun
 11. Redovisning av ej verkställda beslut
 12. Redovisning av månadsstatistik
 13. Individärenden
 14. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2019:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 21 november 2019, klockan 14.00, Kommunfullmäktiges sessionssal

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Prognos
 3. NTF
 4. Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt
 5. Politiker - och tjänstemannarollen
 6. Pågående projekt
 7. Anmälan av delegationsbeslut
 8. Meddelande kommundelsråd
 9. Meddelande
 10. Övriga frågor
 11. Budget 2020
 12. Tomtförsäljning
 13.  

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Nils-Erik Olofsson, nils-erik.olofsson@vetlanda.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2019:

 • 7  februari
 • 28 februari
 • 26 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2020:

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 21 november 2019 klockan 13.30 i Stadshuset.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Information från förvaltningen
 7. Redovisning av Brukarundersökningen
 8. Information om arbetet med Äldreomsorgsplanen
 9. Film om Patientnämnden
 10. Anmälan enligt Lex Maria - information
 11. Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO
 12. "-
 13. Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till Förvaltningsrätten
 14. Effektiviseringar inom funktionshinderomsorg 2019
 15. Mål och budget 2020 Vård- och omsorgsnämnden
 16. Bokslutsprognos
 17. Uppföljning och redovisning av resultat för internkontroll 2018, komplettering av ekonomiredovisning
 18. Internkontrollplan 2020 för vård- och omsorgsförvaltningen
 19. Revidering av servicedeklarationer VO - Hemsjukvård och Trygghetslarm
 20. Synpunkt Vetlanda - redovisning avinkomna synpunkter 2019-06-15--10-15
 21. Worksops VON 2020
 22. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.