Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skolor Pdf, 147.8 kB, öppnas i nytt fönster. som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2022:

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 6 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2022:

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 12 januari 2022, klockan 14.30. Plats: Digitalt via HIT Meet

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Beslutsuppföljning
 4. Vitesföreläggande - sluträkning
 5. Delegationsordning
 6. Ekonomi – uppföljning
 7. Nyckeltal
 8. Internkontrollplan 2022
 9. Nämndens årshjul
 10. Granskningsrapport
 11. Information om aktuella ärenden
 12. Kunskapskvart - fastighetsförsäljning
 13. Delgivning beslut
 14. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2022:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Ärendelista

 • Kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2022

  Ärendelista vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 25 januari 2022

  1. Meddelanden
  2. Synpunkt Vetlanda 2021, redovisning
  3. Redovisning trygghetsåtgärder
  4. Information om förvaltningens verksamhet
  5. Redovisning medarbetarundersökning
  6. Implementering av barnkonventionen
  7. Inför budget 2023
  8. Besöksnäringsstrategi
  9. Placering av Vetlanda bibliotek
  10. Investeringsbidrag 2022
  11. Ansökan om investeringsbidrag till elljusspår
  12. Skrivelse från IOGT-NTO om bidrag till samlingslokaler
  13. Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden, riktlinjer, revidering
  14. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2022:

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 6 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 7 december 2021, klockan 10.00 i KS-salen

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till föreläggande vid vite att forsla bort fordon, järnskrot, träavfall och bildäck
 3. Förslag till beslut att vidhålla försiktighetsåtgärder för lagring och återvinning av plastavfall
 4. Förslag till beslut att vidhålla återvinning av avfall i anläggningsändamål
 5. Förslag till beslut att inte begära ytterligare utredningar eller åtgärder efter klagomål
 6. Förslag till förbud vid vite att hålla tupp samt mer än fyra höns
 7. Förslag om utdömande av vite, släppt ut avloppsvatten från en ej godkänd avloppsanläggning
 8. Ansökan om utdömande av vite, släppt ut avloppsvatten från en ej godkänd avloppsanläggning
 9. Förslag på miljösanktionsavgift, inrättat en avloppsanläggning utan anmälan
 10. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 juni 2022
 11. Förslag till återtagande av vitesföreläggande, bristerna är åtgärdade
 12. Förslag till beslut att implementera barnkonventionen i miljö- och byggförvaltningens verksamhet
 13. Förslag till beslut att lämna positivt förhandsbesked
 14. Ansökan om utdömande av vite, åtgärder har inte utförts enligt föreläggande
 15. Förslag till beslut av riktlinjer för skyltning av Vetlanda stadshus
 16. Förslag till beslut att godkänna remissvar till livsmedelsverket gällande ny riskklassningsmodell
 17. Förslag till indexuppräkning av grundavgift miljötaxa 2022
 18. Övriga frågor
 19. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2022:

Individnämnd

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 9 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Allmän nämnd

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 28 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 25 januari 2022

Ärenden

 1. Anslutning till Höglandets gemensamma budget- och skuldsaneringsverksamhet
 2. Försörjningsstöd och studier med aktivitetsstöd
 3. Riktlinje högsta godtagbara elförbrukning/kostnad 2022
 4. Riktinje högsta godtagbara hyror 2022
 5. Dialog om internkontroll 2022
 6. Socialförvaltningens verksamhetsrapporter 2021
 7. Redovisning av medarbetarundersöknng 2021
 8. Redovisning av brukarundersökning 2021
 9. Lex Sarah-anmälan
 10. Redovisning av statistik sjukfrånvaro 2021
 11. Redovsisning av månadsstatistik
 12.  
 13. Information från förvaltningen
 14. Sekretessärenden
 15. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2022:

 • 27 januari inställt!
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 18 november 2021 klockan 14.00, Hörsalen

Ärenden

1. Föregående protokoll 
2. Prognos
3. Återkoppling på övriga frågor
4. Information från förvaltningen
5. Anmälan av delegationsbeslut
6. Meddelande kommundelsråd
7. Meddelande
8. Budget 2022
9. Ansökan om förlängd tid för bebyggande av Hushumlan 2
10. Tomtförsäljning
11. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2022:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 27 januari 2022 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Godkännande av närvaro
 5. Meddelanden
 6. Information från kontaktpolitiker
 7. Digital mognad - information
 8. Beslut från IVO - Lex Sarah
 9. Bokslut 2021 VO - information
 10. Ombudget 2022 VO
 11. Sekretess
 12. Sekretess
 13. Sekretess
 14. Sekretess
 15. Sekretess
 16. Sekretess
 17.  
 18. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017