Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till förskolechefer och rektorsteam.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2019:

 • 5 februari
 • 5 mars
 • 2 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Gunnarsson, jonas.gunnarsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 79, 072-244 87 47.

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2019:

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Vill du veta mer?

Kontakta Leena Spolander, leena.spolander@vetlanda.se, telefon 0383-971 60.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2019

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 26 mars
 • 16 april
 • 21 maj
 • 18 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 17 september

  Ärendelista vid möte med kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 17 september 2019 klockan 14.00

  1. Kultur- och fritidsnämndens målarbete, presentation av kommunfullmäktiges mål
  2. Meddelanden
  3. Synpunkt Vetlanda
  4. Redovisning - Regional konferens 23-24 maj 2019
  5. Redovisning - Var den du är
  6. Redovisning av delegationsärenden, kvartal 2 2019
  7. Yttrande, Motion om att göra verkstad av integrationen - och börja med barnen
  8. Planprogram för kv. Banken, Boken och Hotellet, Vetlanda, Vetlanda kommun
  9. Delårsbokslult per den 31 augusti 2019
  10. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Anneli Bergström, anneli.bergstrom@vetlanda.se, telefon 0383-974 59.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2019:

 • 30 januari
 • 12 mars
 • 3 april
 • 2 maj
 • 5 juni
 • 3 juli
 • 3 september
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 4 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den  3 september 2019, klockan 13.30 i Hexagon.

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 mars 2020
 3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 mars 2020
 4. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 september 2020
 5. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
  från den 1 oktober 2021, förlängd åtgärdstid
 6. Överklagande av vitesförbud och återtagande av vite
 7. Förslag på miljösanktionsavgift, inrättat avloppsanordning utan tillstånd
 8. Förslag på återtagande av förbud att släppa ut avloppsvatten
 9. Förslag till yttrande till KF angående upphävande av Gettinge vattenskyddsområde
 10. Förslag på att avsluta ärende utan krav på åtgärder
 11. Förslag till miljösanktionsavgift, för sent inlämnat kontollrapport, köldmedia
 12. Änsökan om utdömande av vite, ovårdad tomt
 13. Ansökan om utdömande av vite OVK
 14. Förslag på nämndens mål 2020
 15. Övriga frågor
 16. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Ulrika Lövfors, ulrika.lovfors@vetlanda.se, telefon 0383-971 03.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2019:

Individnämnd

 • 8 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 22 januari
 • 26 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdagen den 27 augusti kl 13.30 i sammanträdesrum 1, stadshuset.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Information från förvaltningen
 4. Familjerådgivningens årsberättelse 2018
 5. Information om bostadsprojekt
 6. Workshop Mål och strategi 2020
 7. Rapport social avvikelse mottagningsenheten
 8. Rapport social avvikelse familjesektionens öppenvård
 9. Rapport social avvikelse, mottagningsenheten
 10. Information om genomförd Lex Sarah-utredning
 11. Information om genomförd Lex Sarah-utredning
 12. Förändrad organisation av IT och administration
 13. Länsgemensam familjehemsresurs
 14. Personliga ombudsverksamheten
 15. Redovisning av månadsstatistik
 16. Ev. övriga ärende

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Marie Willysdotter Wennerberg, marie.willysdotter-wennerberg@vetlanda.se, telefon 0383-972 55, 072-727 98 80.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2019:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med tekniska nämnden, torsdagen den 26 september  2019, klockan 14.00, Folkets Hus

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Tekniska nämndens mål 2020-2023
 3. Pågående projekt
 4. Anmälan av delegationsbeslut
 5. Meddelande
 6. Delårsbokslut
 7. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Karlsson, Jessica.Karlsson@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vill du veta mer?

Kontakta Nils-Erik Olofsson, nils-erik.olofsson@vetlanda.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2019:

 • 7  februari
 • 28 februari
 • 26 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ärendelista

Protokoll

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll 2014

Vill du veta mer?

Kontakta Monica Danielsson, monica.danielsson@vetlanda.se, telefon 0383-972 03, 072-143 23 91.