Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skolor Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2023:

 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 5 september
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 5 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2023:

 • 18 januari
 • 15 februari
 • 15 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 21 september 2022, klockan 14.00. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet i Vetlanda

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Beslutsuppföljning
 4. Vitesföreläggande - Årsräkning
 5. Ansökan om att låta omyndig driva rörelse
 6. Ekonomi - delårsbokslut
 7. Granskning
 8. Information från verksamheten
 9. Information - Översiktsplan Eksjö kommun – Kungörelse om granskning 7 sept – 7 november 2022

 10. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2023:

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Ärendelista

 • Kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2023

  Ärendelista vid sammanträde med kultur- och fritidsnämnden 21 mars 2023.

  1. Meddelanden
  2. Synpunkt Vetlanda 2023, redovisning
  3. Delegationsordning 2023, redovisning
  4. Information om förvaltningens verksamhet
  5. Redovisning av lekplatsutredningen
  6. Ansökan från Rädda Barnen Vetlanda om ekonomiskt tstöd för cirkusverksamhet 2023
  7. Elbidrag
  8. Information från Bad & Gym
  9. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2023:

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 27 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 31 oktober
 • 5 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 28 mars 2023, klockan 13.30 i Hexagon

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till kontrollplan för alkohol, animaliska produkter, livsmedel, receptfria läkemedel, tobak och liknande produkter 2023-2025
 3. Förslag till tillsynsplan enligt miljöbalken 2023
 4. Förslag till tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2023
 5. Förslag till förlängd åtgärdstid att släppa ut avloppsvatten från den 1 augusti 2023
 6. Förslag på miljösanktionsavgift, utrusning för spridning av växtskyddsmedel
 7. Förslag till utdömande av vite, ej utförd kontroll av cistern
 8. Förslag till föreläggande vid vite att komma in med kontrollrapport för cistern
 9. Förslag till byggsanktionsavgift för olovligt byggande
 10. Förslag till strandskyddsdispens i efterhand för fritidshus
 11. Förslag till yttrande avseende reviderad detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera
 12. Övriga frågor
 13. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2023:

Individnämnd

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 14 mars
 • 11 april
 • 9 maj
 • 13 juni
 • 8 augusti
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december

Allmän nämnd

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 27 juni
 • 22 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 28 november
 • 12 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden tisdag 28 mars 2023


 1. Ekonomiprognos
 2. Timtaxa vid förvaltning och gravsättning av dödsbo
 3. Personalbokslut 2022
 4. Projektrapport Bästa platsen
 5. Redovisning av månadsstatistik
 6. Redovisning av kontrollerade delegationsbeslut
 7. Information från förvaltningen
 8. Meddelanden
 9. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2023:

 • 19 januari
 • 23 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 21 december

Ärendelista

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2023:

 • 2 februari
 • 23 februari
 • 30 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden torsdag den 30 mars 2023

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitikerbesök VO
 6. Prognos per februari 2023 VO
 7. Projekt Mötesplats - Ensamma äldre, redovisning/information
 8. Kvalitetsberättelse 2023 VO
 9. Information Bemanning/Rekrytering
 10. Internkontroll 2022 - redovisning
 11. Handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av teknik 2023-2028 - information
 12. Patientsäkerhetsberättelse 2022
 13. Återredovisning - Tillsyn angående medicinsk vård och behandling, Inspektionen för vård och omsorg
 14. Information/Utbildning VON - funktion Hemtjänst
 15. Information/Utbildning VON - funktion Särskilt boende
 16. Föreläggande att redovisa ansvarsfördelning samt rutiner rörande städning och hygien - komplettering av yttrande
 17. SEKRETESS
 18. Handlingsplan Resultatenhet Daglig verksamhet - Ombudget 2023, information
 19. Arbetsmiljöenkät - redovisning
 20. SEKRETESS
 21. Svar på skrivelse från God man- och Förvaltarföreningen
 22. Ändrad tid för vård- och omsorgsnämndens sammanträde 27 april 2023
 23. Eventuellt övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018