Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2021:

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april - Inställt
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2021:

 • 13 januari
 • 17 februari
 • Inställt 17 mars
 • 14 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 11 augusti
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Ärendelista

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2021:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

 • Ärendelista för kultur- och fritidsnämnden 20 april

  Ärendelista vid kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 20 april 2021 klockan 15.00

  1. Meddelanden
  2. Verksamhetsinformation
  3. Information om förvaltningens verksamheter
  4. Badhusens framtid
  5. Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden, riktlinje - revidering 2021
  6. Intern kontrollplan 2020, redovisning
  7. Förändring av bidragsregler
  8. Ökad trygghet
  9. Lekplatser utanför centralorten
  10. Länsgemensam resurs för friluftslivsutveckling
  11. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2021:

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 29 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 6 april 2021, klockan 13.30 via Netpublicator

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till återtagande av vitesförbud att släppa ut avloppsvatten
 3. Förslag till föreläggande vid vite, förhindra avrinning eller läckage från lagringsutrymme för stallgödsel
 4. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 oktober 2021
 5. Förslag till föreläggande vid vite, ta bort avfall
 6. Förslag till föreläggande vid vite, kontrollbesiktning cistern
 7. Förslag till åtgärdsföreläggande vid vite, ovårdad fastighet
 8. Förslag till byggsanktionsavgift, olovligt byggande
 9. Förslag till avslag för förhandsbesked för enbostadshus
 10. Ansökan för bygglov för nätstation
 11. Ansökan för bygglov för nätstation
 12. Övriga fråga
 13. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2021:

Individnämnd

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 10 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Allmän nämnd

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 23 mars klockan 13.00 i Hörsalen, stadshuset.

Ärenden

 1. Upprop
 2. Val av justeringsperson
 3. Högsta godtagbara kostnad för el 2021
 4. Revidering av internkontrollplan 2021
 5. Informationshanteringsplan
 6. Arkivbeskrivning
 7. Äskningar budget 2022
 8. Ekonomiprognos 1, 2021
 9. Redovisning av avvikelser 2020
 10. Redovisning av månadsstatistik
 11. Uppdatering Projekt försörjningsstöd
 12. Information från förvaltningen
 13. Meddelanden
 14. Sekretessärenden
 15. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2021:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 22 april 2021 klockan 14.00, Teams-möte

Ärenden

 1. Föregående protokoll

 2. Budget 2022

 3. Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2020

4. Lekplatser utanför tätorter

5. Badhusens framtid

6. Information från förvaltningen 

 7. Anmälan av delegationsbeslut

8. Meddelande kommundelsråd

 9. Meddelande

10. Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43 Holsbybrunn, Vetlanda kommun

11. Detaljplan för Rättvisan 11, Vetlanda, Vetlanda kommun

12. Mätprogram för fordons- och cykeltrafik

13. Trafikregleringar mot störningar från motorburen ungdom

14. Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås

 15. Övriga frågorProtokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2021:

 • 28 januari - Inställt
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 22 april 2021 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Öppna jämförelser - redovisning
 7. Delrapport Combine
 8. Information från möte med budgetberedningen
 9. Ekonomirapport VO per mars 2021
 10. Uppföljning av tidigare Granskning av hemtjänsten, KPMG - information
 11. Redovisning av yttrande till IVO - Tillsyn och begäran om uppgifter gällande hemtjänst
 12. Anmälan av ordförandebeslut - Yttrande till IVO
 13. Sekretess
 14. Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020 inkl. avvikelserapportering - redovisning
 15. Riktlinje Delegations- och beslutförteckning VO 2021 - revidering
 16. Synpunkt Vetlanda - redovisning av inkomna synpunkter gällande vård- och omsorgsförvaltnignens ansvarsområde 2021-01-01--2021-03-31
 17. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016