Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skoloröppnas i nytt fönster som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2021:

 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april - Inställt
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2021:

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 17 mars - Inställt
 • 14 april
 • 12 maj
 • 16 juni
 • 11 augusti - Inställt
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Ärendelista

 • Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd 16 juni 2021
  Ärendelista vid möte med Höglandets överförmyndarnämnd onsdagen den 16 juni 2021 klockan 14.00

  1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
  2. Föregående protokoll
  3. Ansökan om samtycke till arvskifte, omyndig
  4. Ansökan om samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig
  5. Beslutsuppföljning
  6. Ekonomi – uppföljning
  7. Granskning
  8. Nyckeltal
  9. Polisanmälan – beslut om ev. överprövning
  10. Arvodesbeslut - Årsräkning 2019
  11. Arvodesbeslut – Sluträkning 2020
  12. Vitesföreläggande årsräkning
  13. Vitesföreläggande sluträkning
  14. Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
  15. Information om aktuella ärenden
   - datum för möte med godmansföreningen
  16. Information om ställföreträdarutredningen
  17. Övriga frågor

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2021:

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 24 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

 • Ärendelista kultur- och fritidsnämnden 15 juni 2021

  Ärendelista vid kultur- och fritidsnämnden, tisdagen den 15 juni 2021 klockan 15.00

  1. Visning av Ädelfors gruvmuseum m.m.
  2. Meddelanden
  3. Synpunkt Vetlanda 2021, redovisning
  4. Delegationsärenden, redovisning
  5. Budgetunderskott 2021, kultur och fritid
  6. Information om förvaltningens verksamhet
  7. Budget 2022
  8. Biblioteksfrågan
  9. A-traktorer
  10. Bidrag till studieförbund i Vetlanda kommun 2021
  11. Fördelning av friluftsbidrag
  12. Övrigt

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2021:

 • 2 februari
 • 2 mars
 • 6 april
 • 4 maj
 • 1 juni
 • 29 juni
 • 31 augusti
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 7 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 1 juni 2021, klockan 13.30 via Netpublicator

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 december 2021
 3. Förslag till förlängd åtgärdstid för förbud att släppa ut avloppsvatten från den 1 juli 2022
 4. Förslag till återtagande av förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten
 5. Förslag på miljösanktionsavgift, inrättat en avloppsanordning utan tillstånd
 6. Förslag på byggsanktionsavgift, uppfört bygglovspliktiga byggnader utan bygglov och startbesked
 7. Förslag till avslag för bygglov för enbostadshus
 8. Förslag till åtgärdsföreläggande vid vite, transportera bort rivningsavfall och iordningsställa tomten
 9. Övriga frågor
 10. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2021:

Individnämnd

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 10 augusti
 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Allmän nämnd

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 23 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 22 juni klockan 13.00 i Hörsalen, stadshuset.

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. IOP - föreningen Kvar i Vetlanda
 3. Redovisning av månadsstatistik maj 2021
 4. Information från förvaltningen
 5. Sekretessärenden
 6. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2021:

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni - Inställt
 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte torsdagen den 20 maj 2021 klockan 14.00, Teams-möte

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 
2. Prognos

3. Budget 2022

4. Information från förvaltningen 

 5. Anmälan av delegationsbeslut

6. Meddelande

7. Badhusens framtid

8. Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås

9. Svar på skrivelse om förslag till gångbana i Bäckaby för ökad trafiksäkerhet

10. Övriga frågorProtokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2021:

 • 28 januari - Inställt
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag 17 juni 2021 kl. 13.30 i Stadshuset

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Uppföljning av tidigare granskning av hemtjänsten - information
 7. Ekonomirapport VO - muntlig information
 8. Föreningsbidrag vård och omsorg 2021
 9. Plan för funktionshinderomsorgens utveckling - information
 10. Habiliteringsersättning 2021
 11. Anhörigbidrag i Vetlanda kommun
 12. Sekretess
 13. Sekretess
 14. Sekretess
 15. Sekretess
 16. Sekretess
 17. Sekretess
 18. Sekretess
 19. Sekretess
 20. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016