Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, musikskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker för förskolor och skolor Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster. som ett stöd till rektorer.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2022:

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 7 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 1 november
 • 6 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2022:

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 15 juni
 • 31 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 15 juni 2022, klockan 14.00. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet i Vetlanda

Dagordning

 1. Val av protokolljusterare, dag och tid för justering
 2. Föregående protokoll
 3. Beslutsuppföljning
 4. Ansökan om uttag
 5. Ansökan om uttag
 6. Ansökan om att låta omyndig driva rörelse
 7. Ansökan om samtycke till arvskifte
 8. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt
 9. Ekonomi
 10. Samverkansavtal och reglemente
 11. Information från verksamheten
 12. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2022:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 17 maj
 • 14 juni
 • 30 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2022:

 • 1 februari
 • 1 mars
 • 5 april
 • 3 maj
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 6 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 28 juni 2022, klockan 13.30 i KS-Salen

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den 1 januari 2023
 3. Förslag till förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från den
  1 juli 2023
 4. Förslag till utdömande av vite, avloppsanläggning
 5. Förslag till föreläggande vid vite att följa meddelat tillstånd, avloppsanläggning
 6. Förslag till att slutföra talan gällande överklagan av MMD:s dom att besluta om utdömande av vite
 7. Förslag på miljösanktionsavgift, för sent utförd läckagekontroll av köldmedia
 8. Förslag till föreläggande vid vite att utföra åtgärder på fastighet
 9. Förslag till vitesföreläggande, ej utförda OVK
 10. Förslag till utdömande av vite, otillåtna utfarter
 11. Ansökan om ombyggnad av lägenhet
 12. Förslag till KF att MBN ska ansvara för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter och anta förslag till reviderad taxa
 13. Övriga frågor
 14. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2022:

Individnämnd

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 9 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 8 november
 • 13 december

Allmän nämnd

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 28 juni
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 13 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med socialnämnden
tisdagen den 24 maj 2022

Ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Ekonomiuppföljning prognos 2
 3. Ansökan Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun
 4. Samverkansdokument "Tillsammans möter vi framtidens behov, kommuner i Jönköpings kommun"
 5. Mål och budget 2023
 6. Redovisning av månadsstatistik
 7. Information från förvaltningen
 8. Meddelanden
 9. Ev övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar. 

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2022:

 • 27 januari inställt!
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 10 november
 • 8 december

Ärendelista

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2022:

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 25 augusti
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november
 • 15 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden, torsdag den 16 juni 2022.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Meddelanden
 5. Information från kontaktpolitiker
 6. Anmälan enligt Lex Sarah - information
 7. Internkontroll 2021 - komplettering
 8. Motion om att garanter elever på vård- och omsorgsprogrammet fast anställning - yttrande
 9. Hantering av matkassa inom funktionshinderomsorgen
 10. Föreningsbidrag 2022 VO
 11. SEKRETESS
 12. SEKRETESS
 13. SEKRETESS
 14. Dom från förvaltningsrätten - information
 15. Motion om att upphandla företag som utför hushållsnära tjänster - yttrande
 16. Ev. övriga frågor/ärenden/information

Protokoll

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017