Nämnder i Vetlanda

I Vetlanda finns sju nämnder förutom kommunstyrelsen. Varje nämnd utses av kommunfullmäktige och har ett eget verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, kulturskola, gymnasieskola, anpasad gymnasieskola samt utbildning och vägledning för vuxna.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Mötestider

Datum för barn- och utbildningsnämndens möten 2024:

 • 6 februari
 • 5 mars
 • 9 april
 • 7 maj
 • 4 juni
 • 3 september
 • 1 oktober
 • 5 november
 • 3 december

Ärendelista

 • Ärendelista barn- och utbildningsnämnden 4 juni

  Ärendelista vid barn- och utbildningsnämndens möte tisdagen den 4 juni 2024 klockan 13.30 i kommunstyrelsens sessionssal.

  Ärenden
  1. Val av justerare
  2. Fastställande av dagordning
  3. Meddelanden
  4. Rapport från kontaktpolitiker
  5. Information från förvaltningen
  6. Årets gränsöverskridare
  7. Ämnesbetygsreformen på gymnasiet
  8. Resurskola
  9. Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) åk 8-9
  10. Timplan grundskolan
  11. Budget prognos per april 2024
  12. Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete
  13. Samverkansavtal vuxenutbildningen

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Höglandets överförmyndarnämnd

Höglandets överförmyndarnämnd är från 1 januari 2019 gemensam för kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda. Det gemensamma överförmyndarkansliet finns på Storgatan 7 A i Vetlanda.

Mötestider

Datum för möten med Höglandets överförmyndarnämnd 2024:

 • 17 januari
 • 21 februari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 27 augusti
 • 11 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Ärendelista för Höglandets överförmyndarnämnd, 15 maj 2024, klockan 14.00. Plats: Höglandets överförmyndarverksamhet i Vetlanda

Dagordning

1 Val av justeringsperson
2 Föregående protokoll
3 Beslutsuppföljning
4 Vitesföreläggande årsräkning 2023
5 Vitesföreläggande årsräkning 2023
6 Vitesföreläggande årsräkning 2023
7 Vitesföreläggande årsräkning 2023
8 Vitesföreläggande årsräkning 2023
9 Vitesföreläggande årsräkning 2023
10 Vitesföreläggande årsräkning 2023
11 Vitesföreläggande årsräkning 2023
12 Vitesföreläggande årsräkning 2023
13 Vitesföreläggande årsräkning 2023
14 Vitesföreläggande årsräkning 2023
15 Vitesföreläggande årsräkning 2023
16 Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse
17 Ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto
18 Ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat konto
19 Prognos 2 2024 - ekonomiskt utfall och helårsprognos
20 Uppföljning av nämndens mål 2024
21 Information från verksamheten
22 Delgivning av beslut
23 Övriga frågor

Protokoll

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för frågor inom kultur, fritid och idrott. Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för kultur- och fritidsnämndens möten 2024:

 • 23 januari
 • 20 februari
 • 19 mars
 • 23 april
 • 21 maj
 • 11 juni
 • 20 augusti
 • 17 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 10 december

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för tillsyn inom områdena hälsoskydd, livsmedel, miljöskydd och bygglov.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för miljö- och byggnämndens möten 2024:

30 januari
27 februari
26 mars
23 april
21 maj
18 juni
27 augusti
1 oktober
5 november
3 december

Ärendelista

Ärendelista vid sammanträde med miljö- och byggnämnden, tisdagen den 21 maj 2024, klockan 13.30 i Hexagon

Ärenden

 1. Val av justerare
 2. Förslag till serveringstillstånd
 3. Förslag till byggsanktionsavgift för olovligt byggande
 4. Förslag till byggsanktionsavgift för olovligt byggande
 5. Ansökan om bygglov för utvändig ändring
 6. Ansökan om bygglov för transformatorstation
 7. Ansökan om bygglov för antennbärare
 8. Övriga frågor
 9. Meddelanden

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg (med undantag för äldre- och handikappomsorg). Inom socialnämndens ansvar finns också integrationsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, missbruksvård samt stöd till barn, unga och vuxna som far illa.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för socialnämndens möten 2024:

Individnämnd

 • 9 januari
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 9 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 13 augusti
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Allmän nämnd

 • 23 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 27 augusti
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 26 november

Ärendelista

Ärendelista vid möte med socialnämnden tisdag 28 maj 2024

 1. Ekonomiprognos 2, 2024
 2. Utdelning Samstiftelsen för social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun
 3. Uppföljning handlingsplan VINR
 4. Gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 5. Revidering av delegationsordningen
 6. Redovisning av månadsstatistik
 7. Information från förvaltningen
 8. Meddelande
 9. Eventuella övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för utveckling och underhåll kommunens mark, byggnader, gator, parker och anläggningar.

Nämnden består av sju ledamöter och tre ersättare.

Mötestider

Datum för tekniska nämndens möten 2024:

 • 25 januari, inställt
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Ärendelista

Ärendelista vid tekniska nämndens möte tisdagen den 23 april 2024 klockan 14.00, Hörsalen

Ärenden

 1. Föregående protokoll
 2. Information om fastighetsavdelningens driftorganisation
 3. Redovisning av underhållsplan fastighet
 4. Redovisning från lokalresursgruppen
 5. Underlag till budgetberedningen
 6. Information från förvaltningen
 7. Anmälan av delegationsbeslut
 8. Meddelande kommundelsråd
 9. Meddelanden
 10. Synpunkt Vetlanda
 11. Motion om skötbord
 12. Internkontroll 2022
 13. Interkontroll 2023
 14. Intern kontrollplan 2024
 15. Tomtförsäljning
 16. Tomtförsäljning
 17. Övriga frågor

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Valnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar bland annat för frågor inom äldreboenden, hemtjänst, hemsjukvård, dagcentraler, anhörigstöd och rehabilitering.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Det finns också kontaktpolitiker inom vård och omsorg som ett stöd till förvaltningens områdeschefer.

Mötestider

Datum för vård- och omsorgsnämndens möten 2024:

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 13 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 12 december

Ärendelista

Ärendelista vid möte med vård- och omsorgsnämnden torsdagen den 23 maj 2024 klockan 13.30 i Stadshuset.

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Kvalitetsårshjul 2024 VO - Hållplats 2 Utbildning och kompetens, redovisning
 5. Föreningsbidrag 2024 VO
 6. Besök av Ensa hemtjänst
 7. Budgetuppföljning - Prognos per april 2024 VO
 8. Analys Boendestöd FO - redovisning
 9. Placering korttidsboende FO - information
 10. Rapport ej verkställda beslut period 2 2024 VO
 11. SEKRETESS
 12. Meddelanden
 13. Information från kontaktpolitikerbesök
 14. Eventuellt övriga frågor, ärenden eller information

Protokoll

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019