Uppvärmning av din bostad

Innan du installerar värmepump, eldstad, braskamin, insats eller kakelugn ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Vill du sätta upp solceller kan det krävas bygglov.

Värmepump – installera ny eller ändra

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Observera att en anmälan ska göras även när du ändrar en redan anmäld värmepumpsinstallation, till exempel om du byter aggregat eller borrar ett extra borrhål.

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillstånd att installera värmepump.

Hur anmäler/ansöker jag?

Ansök inför installation genom vår e-tjänst "Värmepumps­anläggning, anmälan".

Ansök om installation för värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats.

En anmälan/ansökan om installation av värmepumpsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas.

Om du borrar på någon annans mark eller närmare än tio meter från grannens tomtgräns, måste du bifoga ett skriftligt grannyttrande Länk till annan webbplats. från berörda grannar.

På en skalenlig ritning över tomten, så kallad situationsplan, ska du rita ut den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål. Vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.

När får jag besked?

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut eller ett besked från oss om hur ditt ärende kommer att hanteras.

Avgift för handläggning

Avgiften för anmälan om installation av värmepump är för närvarande 2 100 kronor. Det är viktigt att du anmäler innan du påbörjar installationen, annars riskerar du en miljösanktions­avgift på 1 000 kronor.

Avgiften för ansökan om tillstånd att installera en värmepump inom ett vattenskydds­område är 4 200 kronor. Installerar du en värme­pumps­anlägg­ning utan tillstånd, är miljö­sanktions­­avgiften 3 000 kronor.

Elda med ved eller pellets

Ska du installera eller ändra eldstad, insats, kakelugn, braskamin, rökkanal, panna, brännare eller byta bränsle från till exempel olja till pellets? Då ska du anmäla detta innan du installerar.

Anmälan krävs inte:

  • Vid glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
  • Vid byte av eldstadsplan (golvskydd).
  • Vid byte till ny eldstad av samma typ, effekt och storlek.

Hur anmäler jag?

Anmäl din byggåtgärd genom vår e-tjänst "Byggärende - anmälan".

Anmäl din byggåtgärd (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Om du inte har e- legitimation kan du hämta blankett för anmälan av byggärende Pdf, 223 kB, öppnas i nytt fönster..

När får jag besked?

Du får inte börja installera förrän du har fått ditt startbesked av miljö- och byggförvaltningen.

När miljö- och byggförvaltningen har fått in besiktningsprotokollet från räddnings­tjänst/skorstens­fejar­mästare utan anmärk­ning får du ditt slut­besked. Då får du börja använda din eldstad.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av anmälan enligt plan- och bygglovstaxan.

Plan- och bygglovstaxa Pdf, 1 MB.

Du hittar även snabbtaxa på sidan för "Ansök om bygglov".

Snabbtaxa

Elda miljövänligt

Elda säkert

När du eldar i din eldstad gäller det att du gör det på ett säkert sätt. Några tips om vad du ska tänka på:

  • Använd torr ved. Fuktig ved ökar beläggningen av sot och tjära vilket kan leda till skorstensbrand.
  • Elda endast med den typ av bränsle och den mängd som eldstaden är avsedd för.
  • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
    Röken ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Planerar du att elda mer kommande säsong än tidigare, kontakta din sotare.

Läs mer om hur du eldar säkert i hemmet:

Besvär av andras eldande

Om rök stör dig där du bor ska du anmäla det till oss på miljö- och byggförvaltningen. Missköter du eldningen kan det leda till förbud för annat än trivseleldning. Det finns regler för vilket bränsle du får elda. Men det är en bedömningsfråga hur ofta du kan elda beroende på vilken eldningsutrustning du har och på hur nära andra bostäder ligger. Har du en kamin eller liknande som är byggd för trivseleldning finns det vägledande domar (i mark- och miljööverdomstolen) som säger att trivseleldning bör tolkas som eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka.

Solceller – kan solceller värma ditt hus?

Finns det lämpliga ytor för solpaneler? Hur är lutningen? Skuggas huset? Ja, det finns en del att tänka på om du vill ha solel i ditt hus.

Hur stor anläggning du ska välja beror bland annat på hur mycket el hushållet förbrukar och när energin används. En normalstor villaanläggning ligger idag på cirka tre till sex kilowatt. Hur modulerna med solceller placeras påverkar hur mycket el som produceras. Vill du starta i mindre skala kan du alltid bygga ut anläggningen i framtiden om yta finns.

Börja med att ta reda på ditt hushålls förbrukningsprofil. Den kan du få från ditt elnätsbolag. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida och deras solelportalen. Länk till annan webbplats. Där hittar du bland annat vad du ska tänka på vid val av leverantör, vilka stöd och bidrag du kan söka och vilka rättigheter och skyldigheter som gäller dig vid en installation.

Du är också välkommen att kontakta Energicentrum i Jönköping Länk till annan webbplats., de ger dig opartisk och kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Behöver jag bygglov för att sätta upp solceller?

Ligger solpanelerna parallellt med taket krävs inget bygglov. Är panelerna uppresta i en annan vinkel än takvinkeln ska du ha bygglov. Placerar du panelerna på mark eller vägg krävs oftast bygglov, eftersom risk finns att blänk kan störa omgivningen.

Bygglov krävs också om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en byggnad som i kommunens översiktsplan anges som värdefull.

Anmäl ditt bygglov genom vår e-tjänst "Byggärende - bygglov".

Anmäl ditt bygglov (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Om du inte har e- legitimation kan du hämta blankett här Pdf, 223 kB..

Sotning

Du sotar i första hand för att förhindra brand. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.

Uppdraget att rengöra och sota har Räddningstjänsten nu själva ansvar för i Vetlanda kommun. Brandskyddskontroll och övriga besiktningar av eldstäder görs av Höglandets räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats..