Avgifter inom förskola och pedagogisk omsorg

Du betalar en månads­avgift för din plats. Avgiften grundas på ditt hushålls inkomst före skatt och du ansvarar för att meddela ändrad inkomst.

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften fördelad på årets tolv månader. Du får alltså faktura även på sommaren.

Så mycket kostar det

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

3 procent

1 687 kronor

Andra

2 procent

1 125 kronor

Tredje

1 procent

562 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift


Avdrag för allmän förskola

Om ditt barn är mellan 3 och 5 år och har plats i ordinarie förskola får du ett avdrag för allmän förskola på din faktura varje månad.

Om du bara har allmän förskola får du ingen faktura alls.

Inkomsten för hela hushållet räknas

Avgiften baseras på var barnet är folkbokfört och räknas på hela hushållets bruttoinkomst, även om inte båda är barnets vårdnadshavare.

Vad räknas som inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla inkomster, bidrag och ersättningar där du betalar skatt, till exempel:

 • Hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) från anställning eller uttag från eget företag (till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning)
 • Arvoden
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Pensionsförmån (inte barnpension)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning med mera för värnpliktiga
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Övriga skattepliktiga förmåner och inkomster

Följande inkomster, bidrag och ersättningar räknas inte som avgiftsgrundande inkomst. Om hushållets inkomster endast består av följande alternativ betalar du/ni den lägsta avgiften för er plats på förskola och fritidshem:

 • Allmänt eller förlängt barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Hemsjukvårdsbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Socialbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bidragsförskott
 • Studiemedel
 • Introduktionsbidrag

Är din inkomst aktuell?

Du är skyldig att ändra inkomst via våra e-tjänster Länk till annan webbplats. när hushållets inkomst förändras. Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.

Vi genomför inkomstkontroller. Om du lämnat fel inkomst blir du återbetalningsskyldig.

Avgift när du sagt upp din plats

Uppsägnings­tiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Maxtaxa