Statistik av olika slag

I Vetlanda kommun bor det 27 502 invånare. Kommunens befolkning har ökat under 2020 med 36 personer.

 • Medelålder: 43 år (män 42 år och kvinnor 44 år)
 • Födda under året: 323 barn
 • Avlidna under året: 357 personer
 • Inflyttade under året: 1 004 personer
 • Utflyttade under året: 1 037 personer
 • Utländsk bakgrund*: 5 518 personer (20,1 procent)
 • Utrikesfödda: 4 416 personer (16,1 procent)
 • Utländska medborgare: 2 002 personer (7,3 procent)

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2020-12-31.

* Definitionen för utländsk bakgrund är: utrikesfödd eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands.

Du kan hittar mer statistik i Region Jönköpings faktablad för fler sammanställningar gällande Vetlanda kommun.

Jämför med andra kommuner

Hur många bor i Vetlanda jämfört med våra grannkommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan..

Har du koll på hur det ser ut i din kommun?

Befolkningsprognos

Vad innebär prognosen?

Befolkningsutveckling har stor betydelse för hur invånarens behov och krav på kommunens verksamheter kan förändras. Vetlanda kommun gör därför regelbundet prognoser om befolkningsutvecklingen för att kunna planera verksamheten.

Befolkningsprognosen med utblicken mot 2030 för Vetlanda kommun innebär att folkmängden under denna period 2019-2030 endast ökar med 24 personer från 27 466 år 2019 till 27 490 år 2030.

Under den motsvarande historiska befolkningsutvecklingen mellan år 2008 – 2019 ökade befolkningen från 26 343 invånare till 27 466 år 2019. Det motsvarade då en folkökning med 1 123 personer.

Prognosen för 2020-2030

Befolkningsprognosen för Vetlanda kommun under perioden 2019-2023 innebär följande:

 • Folkmängden minskar med 19 personer från 27 466 till 27 447.
 • Antalet barn i åldern 0-5 år minskar med 85.
 • Antalet barn i grundskoleåldern, 6-15 år, ökar med 157.
 • Åldersgruppen 16-18 år, det vill säga ungdomar i gymnasieåldern, minskar med med 27.
 • Invånarantalet i förvärvsarbetande åldrar, 19-64 år, minskar med 238.
 • Antalet yngre pensionärer, 65 – 79 år, minskar med 34 personer.
 • De äldre pensionärerna, 80 år och äldre, ökar i antal med 208 personer.

Prognosen bygger på den faktiska folkmängden 2019-12-31, antaganden om fruktsamhet och dödsrisker utifrån historisk statistik. Samt ett antagande om ett flyttnetto (inflyttning minus utflyttning) där utflyttningen inte förväntas bli lika stor som de senaste åren.