Miljöfarlig verksamhet

Du som driver en verksamhet har ansvar för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. För vissa miljöfarliga verksam­heter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller och lukt. Din verksamhet räknas som miljöfarlig om verksamheten uppfyller någon av följande förutsättningar:

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö genom utsläpp.
 • Förorenar mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
 • Använder mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, lukt, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande.

Sevesoverksamhet

I Vetlanda kommun har Bäckseda Bergtäkt tillstånd att hantera farliga kemikalier och bedriva farlig verksamhet. Mer information finns att läsa hos Höglandets räddningsförbund.

Olika typer av miljöfarlig verksamhet

Beroende på verksamhetens typ och storlek delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B-, C- och U-anläggningar. Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-anläggningar beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. C-anläggningar är anmälningspliktiga, medan U-anläggningar varken kräver tillstånd eller anmälan.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) listas vilka verksamheter som räknas som A, B eller C. Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen för mer information.

Ansök om tillstånd för A-anläggning

Exempel på A-anläggningar:

 • kemiska industrier
 • pappersbruk
 • stora avfallsanläggningar

En tillståndspliktig verksamhet får inte startas innan du har fått ett tillstånd. Prövningen kan ta lång tid, från sex månader upp till två år, beroende på omfattningen. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i god tid.

Tillsyn över A-anläggningar görs normalt av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Ansök om tillstånd för B-anläggning

Ansök om tillstånd för B-anläggning hos Miljöprövnings­delega­tionen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län

Exempel på B-anläggningar:

 • ytbehandlingsindustrier
 • stora verkstadsindustrier
 • täkter
 • sågverk
 • stora lantbruk

En tillståndspliktig verksamhet får inte startas innan du har fått ett tillstånd. Prövningen kan ta lång tid, från sex månader upp till två år, beroende på omfattningen. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i god tid.

Kommunens miljö- och byggförvaltning har tagit över tillsynen för de flesta B-anläggningar i kommunen, annars görs tillsyn normalt av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Anmäl din C-anläggning

Anmäl C-anläggning till miljö- och byggförvaltningen Pdf, 684.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på C-anläggningar som kan vara anmälnings­pliktiga:

 • fordonstvättar
 • bensinstationer
 • mindre avfallsanläggningar och upplag
 • mekaniska verkstäder
 • bilskrotar
 • motorbanor
 • tillverkning av plastprodukter

Tillsyn görs av miljö- och byggförvaltningen.

När får jag besked?

En anmälan ska göras till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar. Din anmälan ska vara komplett för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens typ, omfattning och miljöeffekter. Miljö- och byggförvaltningen har rätt att begära in kompletteringar om anmälan anses ofullständig.

Om du inte får svar på din anmälan inom sex veckor kan miljö- och byggförvaltningen inte meddela något beslut som kan förbjuda eller allvarligt begränsa verksamheten. Beslut om försiktighetsmått kan dock meddelas senare. 

U-anläggning ska följa miljöbalken

U-anläggning kallas de övriga miljöfarliga verksamheter som inte tillhör kategorierna A, B eller C. Exempel på U-anläggning är mindre bilverkstäder och små verkstadsindustrier.

För U-anläggningar krävs varken tillstånd eller anmälan, men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser.

Tillsyn görs av miljö- och byggförvaltningen.

Anmäl förändringar i verksamheten

Förändringar i en befintlig tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet kan också vara anmälnings­pliktig. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen innan du genomför större förändringar i verksamheten.

Vid förändring av befintlig verksamhet behöver en anmälan endast innehålla de delar som berörs av ändringen. Beskriv den ändring som anmälan avser, varför den ska vidtas samt vilka konsekvenser ändringen har för miljön och människors hälsa. Du kan använda blanketten anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Pdf, 684.7 kB. eller utforma anmälan på annat sätt. Berörda grannar ska få tillfälle att yttra sig. 

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll är verksamhets­utövarens verktyg för att kontrollera och följa upp att verksamheten uppfyller miljö­balkens krav. Syftet med egen­kontrollen är att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och påverkan på miljön. Egen­kontroll är ett sätt att tänka och bör ingå som en del i det dagliga arbetet.

Hur omfattande det förebyggande kontrollarbetet behöver vara beror på verksamhetens typ och omgivning. Kraven finns att läsa i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901).

Dokumentation av egenkontroll

Egenkontrollen bör vara en naturlig del av arbetet och omfatta rutiner, organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att exempelvis fel på utrustning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar olägenheter. En skriftlig egenkontroll underlättar både arbetet och uppföljningen.

Den skriftliga egenkontrollen ska innehålla:

Egenkontrollpärm som grund

För att underlätta arbetet med din dokumentation av egenkontroll har miljö- och bygg­förvaltningen samlat aktuella och relaterade dokument i en egenkontrollpärm Zip, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.. Den innehåller till exempel blanketter, vägledning, kemikalie­förteckning och mallar. Du kan använda dokumenten i pärmen för att organisera och bygga upp din egenkontroll eller utforma din dokumen­ta­tion på annat sätt. Det är dock viktigt att dina mallar följer egenkontroll­förordningens krav.

Avveckla miljöfarlig verksamhet

När du lägger ner hela eller delar av en miljöfarlig verksamhet ska du informera din tillsynsmyndighet i god tid innan verksamheten upphör. Tillsyns­myndigheten gör en bedömning om förändringen är anmälnings­pliktig och utformar sedan, tillsammans med verksamhets­utövaren, en avvecklings­plan.

I avvecklings­planen ska du redovisa hur olika process- eller anläggnings­delar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Du ska också utreda vilket sanerings­behov som finns för mark, byggnad och övriga anläggnings­delar. I planen ska det också framgå vem som har ansvar för olika delar av arbetet.