Föreningsbidrag

Kommunen stödjer föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av förenings­verksamhet.

Bidragsbestämmelser för föreningsstöd Pdf, 261 kB, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämnden vill genom stöd till föreningslivet:

 • Underlätta för kommunens invånare, framför allt barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritid.
 • Främja demokrati.
 • Främja folkhälsan.

Läs mer om uppdraget med föreningsbidrag i vår servicedeklaration.

Vilka kan få föreningsbidrag?

För att få bidrag ska föreningen:

 • Vara ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i minst ett år.
 • Vara lokaliserad och ha sitt säte i Vetlanda kommun.
 • Vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen ska närvara vid förvaltningens årliga föreningsträff. Om föreningen inte uppfyller kravet på obligatorisk närvaro görs ett avdrag med 10 000 kronor från berättigat föreningsbidrag. Det innebär exempelvis att den förening som är berättigad till 9 000 kronor inte får något bidrag alls medan den förening som har rätt till ett bidrag på 11 000 kronor får 1 000 kronor.
 • Verksamheten ska vara tillgänglig för alla och bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och är fria från alkohol, tobak, narkotika och dopning.
 • Föreningen ska ha minst tio registrerade medlemmar. Mer än hälften av medlemmarna ska vara folkbokförda i Vetlanda kommun. Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i Vetlanda kommun.
 • Medlemmarna måste betala en personlig medlemsavgift om lägst 50 kronor per år. Avsteg från denna regel kan göras då särskilda skäl föreligger.
 • För att räknas som bidragsberättigad ska medlemmar regelbundet delta i föreningens verksamhet.
 • Studieförbund är inte berättigade till föreningsbidrag som beskrivs i Bidragsbestämmelser.
 • För sent inkommen ansökan behandlas inte.

Bidrag att söka

Arrangemangsbidrag – inom kulturområdet

Bidraget är avsett att stimulera föreningars utbud av offentliga arrangemang som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt. Bidraget är ett förlusttäckningsbidrag. Kostnader ställs i relation till intäkter och ett förlustbidrag ges för att minska en eventuell förlust för föreningen.

En förening kan få högst 10 000 kronor i bidrag under samma kalenderår.

Kontakt tas i god tid, minst en månad i förväg, genom att genomföra en ansökan. I e-tjänsten presenteras programmet tillsammans med en kostnadskalkyl. Redovisning måste ske senast sex veckor efter genomfört arrangemang.
Om kommunal lokal används och ingen hyra debiteras, räknas motsvarande belopp in i summan som utgör det beviljade stödet.

Kostnader och intäkter för servering tas inte med i ansökan eller redovisning

Framträdanden på offentlig plats

Utövande förening inom dans, film, musik, teater, poesi och nycirkus kan erhålla bidrag för icke entrébelagda/arvoderade offentliga framträdanden i Vetlanda kommun. Framträdandet ska pågå minst 30 minuter.

Ersättning utgår med 4 000 kronor per framträdande, dock högst 12 000 kronor per år.

Bidrag för föregående års framträdanden söks senast den 31 januari.

Investeringsbidrag

Bidraget avser att ekonomiskt stödja:

 • Inköp av inventarier
 • Nybyggnation, om- och tillbyggnation samt underhåll av lokal och anläggning.

Bidraget avser ansökan över ett basbelopp.

Ansökan sker genom vår e-tjänst före den 31 oktober. Om bidrag beviljas sker utbetalning påföljande år efter redovisning senast 30 november.

Investeringsstöd kan efter nämndbeslut utgå med högst 50 % av investeringsbeloppet. Vid ansökan får egen ideell arbetsinsats värderas till 200 kronor per arbetstimma, för personer från 16 år och uppåt.

Till investeringsbidrag har kultur- och fritidsnämnden en fastställd summa. Beroende på hur många ansökningar som kommit in får nämnden göra en prioritering av vilka investeringssatsningar som beviljas bidrag. Prioriteringen baseras på bland annat på den inriktning som nämnden beslutar om varje år.

E-tjänst - Investeringsbidrag Länk till annan webbplats.

Ledarutvecklingsbidrag

Bidraget avser att stimulera ledare till kompetenshöjande åtgärder och därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7–25 år.

Utbildningar som främjar demokratiska värderingar, jämställdhet och folkhälsa prioriteras vid kommunalt stöd för ledarutveckling.

Bidragsberättigade kostnader är kursavgift, material och resor.
Ansökan ska göras senast en vecka före kurstillfället.

Redovisningsunderlag lämnas in senast en månad efter avslutat kurstillfälle. Eventuella andra bidragsgivare skall redovisas.

Bidrag kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna. En förening kan dock få högst 5 000 kronor per år i ledarutvecklingsbidrag.

Allmänt föreningsbidrag

Det allmänna föreningsbidraget innehåller bidrag för medlemmar, aktiviteter, lokaler och anläggningar och ansöks om digitalt. E-tjänsten är öppen 1 januari till 15 februari. Därefter går det inte att söka detta bidrag.

Trivselbidrag

Föreningar som arrangerar offentliga trivselaktiviteter kan ansöka om bidrag för trivselaktivitet med 1 000 kronor per förening och år.

Ansökan görs i anslutning till arrangemanget.

E-tjänst - Bidrag till trivselaktivitet Länk till annan webbplats.

Lovbidrag

Bidraget avser att stödja föreningars utåtriktade aktiviteter under skollov.

Bidrag kan utgå med maximalt 2 000 kronor per lov och förening.

Stöd utgår inte till ordinarie verksamhet.

Tillfälliga bidrag, beslutade av och finansierade av exempelvis staten eller annan utomkommunal aktör, hanteras enligt särskild ordning.

Önskvärt att föreningen marknadsför sin aktivitet via e-tjänst under Evenemang på vetlanda.se Länk till annan webbplats..

Träffpunktsbidrag

Bidraget avser att stödja föreningar som har öppen verksamhet av karaktären fritidsgård riktad till ungdomar i åldersgruppen 7–19 år.

Verksamheten ska planeras tillsammans med kommunens fritidsledare, vara tillgänglig med vuxen ledare minst tre timmar per vecka och omfatta minst 15 veckor/termin. Sista ansökningsdatum är 15/6 (vårterminen) och 15/12 (höstterminen).

Bidraget kan utgå med 7 500 kronor (3-6 timmar/vecka) respektive 15 000 kronor (mer än 6 timmar/vecka) per termin.

Verksamheten ska vara politiskt och religiöst obunden.

Blankett finns att få via e-post från Kultur- och fritidsförvaltningen.

Inriktning på social problematik

Socialnämnden beviljar årligen bidrag till föreningar/organisationer som arbetar med stöd till människor med social problematik.

Riktlinjer ansökan om bidrag för sociala hjälpverksamheter Pdf, 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med bidragen är att stödja verksamheter som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde. Grundkravet är att man arbetar med stöd till människor med social problematik. Det kan också röra sig om verksamhet som avser att förebygga social problematik eller att undvika att människor i riskzon hamnar i utanförskap.

Om inte föreningen skulle bedriva sin verksamhet skulle socialtjänsten behöva organisera någon form av verksamhet för att tillgodose behovet.

Ansökan om bidrag lämnas in till Vetlanda kommun, socialnämnden, senast 31 mars via ett mejl till social@vetlanda.se.

Socialnämnden behandlar ansökningarna vid sitt maj­sammanträde, för innevarande år. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning om vilken verksamhet som ska bedrivas, vilken målgrupp man vänder sig till och vilka kostnader det kommunala bidraget skall täcka. Organisationen bör också beskriva vilka konsekvenser ett uteblivet bidrag får för verksamheten.

Verksamheten ska i ansökan också ge en verksamhetsberättelse från föregående år, med en reviderad årsredovisning och en plan för innevarande år och en årsbudget.

Av ansökan ska framgå föreningens adress samt namn, adress och telefonnummer samt vem som är kontaktperson, med adress- och telefonuppgifter.

Inriktning vård och omsorg

Varje år kan föreningar/organisationer som arbetar med stöd till människor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde söka föreningsbidrag.

Riktlinjer föreningsbidrag inriktning vård och omsorg Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster.

För att föreningen eller frivilligorganisationen ska kunna beviljas bidrag av vård- och omsorgsnämnden är grundkravet att man arbetar med stöd till personer inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Föreningen/organisationen ska genom sin verksamhet skapa mötesplatser och delaktighet för de målgrupper som nämnden vill nå med sin verksamhet. Föreningen/­organisationen ska fungera som komplement till det arbete som nämnden bedriver.

För att vara berättigad till föreningsbidrag behöver följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit senast den 15 april varje år och avser innevarande år.
 • Föreningen/organisationen ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd i Vetlanda kommun.
 • Föreningen/organisationen ska vara demokratisk uppbyggd och välkomna alla som stödjer föreningens syfte.

Ansökans innehåll

Ansökan om bidrag lämnas in till Vetlanda kommun, vård- och omsorgsnämnden, senast 15 april via ett mejl till vardochomsorg@vetlanda.se. För att en ansökan ska behandlas ska den innehålla följande:

 • En tydlig beskrivning om vilken verksamhet som ska bedrivas
 • Målgrupp
 • Vilka kostnader föreningsbidraget ska täcka
 • En beskrivning av vilka konsekvenser ett uteblivet bidrag får för föreningens verksamhet
 • Verksamhetsberättelse inklusive en reviderad årsredovisning från föregående år
 • Verksamhetsplan och budget för innevarande år