Föreningsbidrag

Kommunen stödjer föreningslivet genom att ge bidrag till olika typer av förenings­verksamhet.

Bidragsbestämmelser för föreningsstöd Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Genom stödet vill kommunen medverka till:

 • Att skapa en bättre samhällsmiljö, som bidrar till jämlikhet och förståelse mellan människor.
 • Underlätta för barn och ungdomar att få tillgång till en variationsrik och meningsfull fritid.
 • Främja utvecklingen i demokratiskt och solidariskt tänkande.
 • Stödja folkhälsoarbetet i kommunen.

Läs mer om uppdraget med föreningsbidrag i vår servicedeklaration.

Vilka kan få föreningsbidrag?

För att få bidrag ska föreningen:

 • Vara ideell och ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam i minst ett år.
 • Vara lokaliserad och ha sitt säte i Vetlanda kommun.
 • Vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Ha verksamheten tillgänglig för alla och bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och är fria från alkohol, tobak, narkotika och doping.
 • Ha minst tio fysiska medlemmar. Mer än hälften av medlemmarna ska vara folkbokförda i Vetlanda kommun. Som bidragsberättigad medlem räknas endast medlemmar som är folkbokförda i Vetlanda kommun.
 • Ha en personlig medlemsavgift om lägst 50 kronor per år. Avsteg från denna regel kan göras då särskilda skäl föreligger.
 • Ha verksamhet där medlemmarna regelbundet deltar, som medlem avses inte den vars medlemskap är av mer tillfällig natur, till exempel studiecirklar, bingomedlem, supportermedlem eller liknande.

Bidrag att söka

Arrangemangsbidrag - förlusttäckningsbidrag

Bidraget är till för att stimulera föreningars utbud av arrangemang som kan bedömas vara av värde för kommuninvånarna ur allmän och kulturell synpunkt.

Kontakt tas i god tid, minst en månad i förväg, med kultursekreteraren.

Framträdanden på offentlig plats

Bidragsberättigade kulturföreningar kan få bidrag för publika framträdanden på offentlig plats där man inte tar ut entréavgift. Ersättning ges med 4 000 kronor per tillfälle, dock högst 12 000 kronor per år. Rapporteras senast 31 december.

Investeringsbidrag

Bidraget avser stöd för investeringar som överstiger ett basbelopp. Stödet kan utgå med max 50 procent av investeringsbeloppet. Ansök före den 31 oktober. Utbetalning av beviljade bidrag sker senast 30 november året efter redovisningen.

Ledarutvecklingsbidrag

Ledarutvecklingsbidrag ges till kompetenshöjande åtgärder för ungdomsledare i föreningar med verksamhet för 7–25 åringar.

Allmänt föreningsbidrag

Det allmänna föreningsbidraget innehåller bidrag för medlemmar, aktiviteter, lokaler och anläggningar och ansöks om digitalt. E-tjänsten är öppen 1 januari till 15 februari. Därefter går det inte att söka detta bidrag.

Trivselbidrag

Föreningar som arrangerar offentliga valborgs-, nationaldags-, midsommar- eller julfirande kan ansöka om bidrag för trivselaktivitet Pdf, 674 kB, öppnas i nytt fönster. med högst 1 000 kronor per år.

Lovbidrag

Bidrag kan ges med högst 2000 kr per lov och förening, efter ekonomisk redovisning med bifogade kvitton. Önskvärt att föreningen marknadsför sin aktivitet via e-tjänst under Evenemang på vetlanda.se Länk till annan webbplats..

Stöd utgår inte till förenings ordinarie verksamhet.

Träffpunktsaktiviteter

Bidraget är till för att stödja bidragsberättigade föreningar och intresseorganisationer som driver öppen verksamhet riktad till ungdomar i åldern 11–19 år. Sista ansökningsdag för vårterminen är 15 juni och för höstterminen 15 december. Ansök om träffpunktsbidrag Pdf, 713 kB, öppnas i nytt fönster..

 • Tidsperiod för verksamheten ska omfatta minst 15 veckor per termin.
 • Verksamheten ska planeras tillsammans med kommunens fritidsledare, vara tillgänglig med vuxen ledare minst fyra timmar per vecka och vara planerad för en period av minst ett år.
 • Verksamhet 4-6 timmar per vecka ger 3 500 kronor per termin.
  Verksamhet som överstiger 6 timmar per vecka = 7 000 kronor per termin.
 • Stödet lämnas inte till en förenings ordinarie verksamhet och kan inte kombineras med andra stödformer som till exempel aktivitetsstöd.

Inriktning på social problematik

Socialnämnden beviljar årligen bidrag till föreningar/organisationer som arbetar med stöd till människor med social problematik.

Riktlinjer ansökan om bidrag för sociala hjälpverksamheter Pdf, 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med bidragen är att stödja verksamheter som kompletterar socialnämndens verksamhet eller som på annat sätt bedöms vara till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde. Grundkravet är att man arbetar med stöd till människor med social problematik. Det kan också röra sig om verksamhet som avser att förebygga social problematik eller att undvika att människor i riskzon hamnar i utanförskap.

Om inte föreningen skulle bedriva sin verksamhet skulle socialtjänsten behöva organisera någon form av verksamhet för att tillgodose behovet.

Ansökan om bidrag lämnas in till Vetlanda kommun, socialnämnden, senast 15 mars varje år.

Socialnämnden behandlar ansökningarna vid sitt april­sammanträde, för innevarande år. Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning om vilken verksamhet som ska bedrivas, vilken målgrupp man vänder sig till och vilka kostnader det kommunala bidraget skall täcka. Organisationen bör också beskriva vilka konsekvenser ett uteblivet bidrag får för verksamheten.

Verksamheten ska i ansökan också ge en verksamhetsberättelse från föregående år, med en reviderad årsredovisning och en plan för innevarande år och en årsbudget.

Av ansökan ska framgå föreningens adress samt namn, adress och telefonnummer samt vem som är kontaktperson, med adress- och telefonuppgifter.

Inriktning vård och omsorg

Varje år kan föreningar/organisationer som arbetar med stöd till människor inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde söka föreningsbidrag.

Riktlinjer föreningsbidrag inriktning vård och omsorg Pdf, 386 kB, öppnas i nytt fönster.

För att föreningen eller frivilligorganisationen ska kunna beviljas bidrag av vård- och omsorgsnämnden är grundkravet att man arbetar med stöd till personer inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Föreningen/organisationen ska genom sin verksamhet skapa mötesplatser och delaktighet för de målgrupper som nämnden vill nå med sin verksamhet. Föreningen/­organisationen ska fungera som komplement till det arbete som nämnden bedriver.

För att vara berättigad till föreningsbidrag behöver följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit senast den 15 april varje år och avser innevarande år.
 • Föreningen/organisationen ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd i Vetlanda kommun.
 • Föreningen/organisationen ska vara demokratisk uppbyggd och välkomna alla som stödjer föreningens syfte.

Ansökans innehåll

Använd blanketten för att ansöka om föreningsbidrag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.. För att en ansökan ska behandlas ska den innehålla följande:

 • En tydlig beskrivning om vilken verksamhet som ska bedrivas
 • Målgrupp
 • Vilka kostnader föreningsbidraget ska täcka
 • En beskrivning av vilka konsekvenser ett uteblivet bidrag får för föreningens verksamhet
 • Verksamhetsberättelse inklusive en reviderad årsredovisning från föregående år
 • Verksamhetsplan och budget för innevarande år