Svartbygge, bygga utan tillstånd

Att bygga utan tillstånd blir dyrt, dessutom kan du bli tvungen att riva det olovligt byggda.

För att bygga, installera och göra olika åtgärder på din fastighet krävs bygglov, anmälan eller startbesked. Om du påbörjar en åtgärd innan, kallas det olovligt byggande eller svartbygge.

När tas avgift ut?

För olovligt byggande måste kommunen enligt regeringsbeslut ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift tas ut när du:

  • bygger nytt, bygger till eller ändrar användningen av byggnaden, om du inte har ett beviljat bygglov med startbesked
  • påbörjar en byggnation utan startbesked
  • börjar använda en byggnad innan du fått ett slutbesked
  • river en byggnad utan att ha rivningslov
  • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, som till exempel rivning utanför detaljplanerat område, installation/ändring av en eldstad, braskamin, rökkanal, ventilation, vatten och avlopp eller bärande konstruktion.

Andra förhållningsregler gäller då det olovligt byggda ligger inom ett område som omfattas av strandskydd.

Hur hög är avgiften?

Byggsanktionsavgiften grundas på prisbasbeloppet och beror på vilken överträdelse du gör. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet. Innan en sanktionsavgift tas ut får den som anspråket riktas mot tillfälle att yttra sig. Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningen.

Miljö- och byggnämnden kan även besluta att det olovligt byggda ska rivas eller tas bort och förena beslutet med vite.