Dricksvattenbrunn

Om du har en egen dricksvattenbrunn är det viktigt att du regelbundet kontrollerar kvaliteten på ditt vatten för att säkerställa att du och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka.

Det är upp till fastighetsägaren att se till att vattnet som dricks är tjänligt och utan fara. Foster och småbarn är extra känsliga för vissa ämnen som kan finnas i dricksvatten, exempelvis fluorid eller tungmetaller. Höga halter av vissa metaller kan leda till fördröjd utveckling eller beteendestörningar.

Vad du behöver kontrollera och hur ofta

En vattenanalys undersöker om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det lämpligt som dricksvatten.

Du som har en bergborrad vattenbrunn bör även kontrollera radon och tungmetaller i ditt vatten.

Både kvalitet och tillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten, vart tredje år rekommenderar Livsmedelsverket.

Så kontrollerar du ditt dricksvatten

Beställ vattenanalys av ett laboratorium, till exempel Synlab Länk till annan webbplats. och Eurofins Länk till annan webbplats.. Du får hem flaskor via posten. Du kan också hämta och lämna vattenprover på Njudung Energi Länk till annan webbplats.. Håll provet kylt tills du lämnat in det.

Innan provtagning kan det löna sig att se över brunnen och kontrollera att inget smutsigt ytvatten kan komma in brunnen. När du sen provtar ditt vatten rekommenderar vi att du godkänner att analysresultatet överförs till Sveriges geologiska undersökningsdatabas över enskilda brunnar. På så sätt bidrar du till att förbättra kunskapen om dricksvattenkvaliteten i Sverige.

Om du har problem med ditt dricksvatten

Om ett analyssvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunns­ägare göra något åt det. Anlita gärna någon fackkunnig person för att åtgärda problemen. Det är ganska vanligt att man behöver täta vattenbrunnens övre delar och lock där ytvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för rådgivning om olika filter.

Om du har problem med sinande brunn

Det är du själv som fastighetsägare som ansvarar för vattentillgången i din enskilda brunn. Några tips för dig med egen brunn och dåligt med vatten:

  • Rensa och fördjupa din befintliga brunn
  • Borra en ny djupare brunn – se lista över legitimerade brunnsborrare Länk till annan webbplats.
  • Samarbeta med dina grannar om de har en brunn med god vattentillgång och vattenkvalitet.
  • Köp eller hyr vattentankar/större kärl för lagring av dricksvatten. Kärlen kan sedan fyllas på vid behov. Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten kan hjälpa till med utkörning av dricksvatten och då får du köpa den tjänsten av ett fraktbolag eller köra själv från ett anvisat kommunalt tappställe.
  • Anslut fastigheten till kommunalt vatten om det finns möjlighet till det. Detta förutsätter givetvis att det finns kommunalt vatten i närheten och att det inte finns hinder för anslutningen, till exempel mark- eller kapacitetsfrågor.

Mer information om eget dricksvatten