Lantbruk

Djurhållning och lantbruk kan du behöva anmäla eller söka tillstånd för hos länsstyrelsen eller miljö- och byggförvaltningen. Du ska även ta fram och följa ett egenkontrollprogram.

Djurhållning

Enligt Vetlanda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster. krävs tillstånd av miljö- och byggförvaltningen för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser ha:

Generellt ger vi inte tillstånd för tupp och påfågel. Du får ha fyra höns, då klassas de som sällskapsdjur. Har du fler än så behövs det tillstånd.

Om du har 101-400 djurenheter för nötkreatur måste du först göra en anmälan om jordbruksföretag eller annan djurhållning med mer än 100 djurenheter Pdf, 313 kB, öppnas i nytt fönster. till miljö- och byggförvaltningen. Om du ska ha fler djur krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Hantering av döda djur

Kadaver från produktionsdjur ska tas om hand på ett säkert sätt. Dels för att undvika spridningsrisk av smittsamma sjukdomar till levande djur och dels för att undvika att besvär uppstår för omgivningen. Döda produktionsdjur som till exempel kor, grisar, får och fjäderfä får inte flyttas på annat sätt än genom hämtning av ett registrerat och godkänt företag, exempelvis Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats..

Undantag hästar

Det finns ett undantag för hästar. Du får gräva ner hästar om du har fått en plats godkänd av miljö- och byggförvaltningen. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar om platsen är lämplig och lämnar anvisningar för nedgrävningen.

Gödsel

Ta hand om eget avloppsslam

Förvaring och hantering av avfall

Som lantbrukare är du skyldig att sortera glas, metall-, plast- och pappers­förpackningar och lämna till återvinning, till exempel på Flishults avfalls­anläggning Länk till annan webbplats..

Farligt avfall som lysrör, glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester och bekämpningsmedel ska sorteras ut från övriga sopor. Innan du får transportera farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten måste du anmäla transport av farligt avfall till länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Du är skyldig att samla ihop all ensilageplast och skicka den till återvinning. Det är förbjudet att själv elda ensilageplast. SvepRetur hanterar återvinning av ensilageplast och ordnar speciella uppsamlingsplatser. Datum och plats för insamling av lantbruksplast Länk till annan webbplats. i Vetlanda kommun finns hos SvepRetur.

Spridning av bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovs­anpassad och utföras så att inga preparat hamnar där de inte ska vara. Det är sprutföraren som är ansvarig för att hålla mark- och vindanpassade avstånd och att utrustningen är i gott skick.

Om tjänsten köps in är verksamhetsutövare skyldig att upplysa om avstånd till vattentäkter och andra känsliga områden. Det finns bestämmelser för hur du ska förvara och hantera kemikalier. Du ska söka tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. I vissa fall är det förbjudet att sprida bekämpnings­medel.

Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter. Anmälnings- och tillstånds­pliktiga verksamheter (så kallade B- och C-anläggningar) ska ha en skriftlig dokumenterad egen­kontroll som ska innehålla bland annat ansvarsfördelning, kemikalieförteckning och rutiner för att kontrollera utrustning.

Följande bör finnas i din egenkontroll:

 • Gödsellagring
 • Gödselspridning
 • Bekämpningsmedelslagring och hantering
 • Spridning av kemiska bekämpningsmedel (sprutjournal)
 • Cisterner med olja, diesel eller annat
 • Övrig kemikaliehantering
 • Kemikalieförteckning
 • Förvaring, hantering och omhändertagande av avfall
 • Köldmedierutiner
 • Avloppsanläggningar
 • Resursanvändning med energi-, vatten- och bränsleförbrukning
 • Bedömning av risker inom verksamheten
 • Rutiner vid driftstörning
 • Energikartläggning med åtgärdsprogram

Som stöd för arbetet med egenkontrollen kan verksamheten använda LRFs egenkontrollspaket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Inspektion av miljöinspektör

Vid en inspektion tittar kommunens miljöinspektör bland annat på gödsel­anläggning, kemikalie- och avfallshantering, cisterner, avloppsanläggningar samt att regler för miljöhänsyn i jordbruket uppfylls.

Om verksamheten bedrivs på flera gårdar brukar dessa inspekteras samtidigt. Hur lång tid inspektionen tar varierar från verksamhet till verksamhet och hur väl förberedd verksamheten är.

Till inspektionen bör du ha plockat fram:

 • Egenkontroll
 • Genomförd miljöhusesyn
 • Eventuella certifieringar (till exempel IP-Sigill)
 • Växtodlingsplan och markkarteringar
 • Gödseljournaler, stallgödselanalys och eventuellt gödselavtal
 • Sprutjournal
 • Funktionstest av sprutan
 • Behörighetsbevis (sprutcertifikat)
 • Eventuellt transportdokument
 • Avfallsjournal/kvitto
 • Eventuellt besiktningsdokument för cisterner
 • Eventuellt besiktningsdokument för köldmedier
 • Övriga beslut eller handlingar som rör din verksamhet

Vissa typer av kontroller föranmäls och andra kan ske utan förvarning. Hos Jordbruksverket kan du läsa om hur ett besök på gården går till Länk till annan webbplats..