Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Rätten till bidraget regleras i Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

När kan jag få bidrag

Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts. Det finns inget hinder i lagen mot att söka bidrag i efterhand, det vill säga efter det att du låtit utföra en åtgärd. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om du uppfyller villkoren för bidrag.

Exempel på bostadsanpassningar

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. . Det är du som ansöker som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du vill söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och åtgärderna som du söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen för att din bostad ska ändamålsenlig för dig. Du behöver ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare, som du bifogar till din ansökan, för att visa den nödvändiga kopplingen mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder som du söker bidrag för.

Ett annat villkor för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag är att om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad måste du ha ett medgivande från samtliga ägare att anpassningsåtgärden får vidtas.

Ansök om bidrag hos din kommun

Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun. Av kommunen kan du få information om bidraget, vilka villkor som gäller för bidraget och ansökningshandlingar. Du kan också läsa mer om bidraget i Boverkets handbok som du finner via denna länk www.boverket.se/sv/babhandboken Länk till annan webbplats./. Ansökningsblanket finns längst upp på sidan.