Rutiner för egenkontroll för anmäl­nings- och tillstånds­pliktiga verksam­heter

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha skriftliga dokumenterade rutiner för att kontrollera att risker för människors hälsa och miljön förebyggs.

Kraven på rutiner för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter står i förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats.. Syftet är att verksamheten fortlöpande kontrollerar att risker för människors hälsa och miljön förebyggs. Det ska finnas möjlighet att i god tid sätta in åtgärder mot brister i eller risker med verksamheten.

Vad ska en rutin innehålla?

En rutin ska vara skriven så att vem som helst kan förstå vad som ska göras. Utgå exempelvis från riskbedömningen när rutiner upprättas. En rutin ska innehåll:

  • Tydlig rubrik som snabbt talar om vad rutinen handlar om.
  • Syfte med rutinen. Varför utförs arbetet? Varför finns rutinen?
  • Vem är ansvarig för att rutinen blir utförd?
  • Vem är ansvarig för uppdatering av rutinen, vilket datum den skrevs och när den senast reviderades. Skriv gärna detta först i dokumentet.
  • En instruktion om hur arbetet konkret ska utföras. Den kan till exempel innehålla hänvisningar till journalblad som ska fyllas i.
  • När eller hur ofta ska rutinen genomföras?
  • Dokumentation av relaterade dokument, till exempel vad dokumentet för journalföring heter och eventuell beteckning.
  • Journalblad eller liknande journalföring som bekräftar att rutinen följs. Journalbladet visar vilken rutin som har genomförts, datum då rutinen genomfördes och vem som utförde den.

Vem ska se till att det finns rutiner?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns dokumenterade och fungerande rutiner. I rutinen ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för att rutinen följs och uppdateras. Att rutinerna upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området.