Våtmark Brunnsgård

I samband med att en stor dagvattendamm kommer anläggas i Brunnsgård vill kommunen även skapa en våtmark och utforma dikessystemet så att även det bidrar till vattenrening och flödesutjämning.

Dikena utformas så långt det är möjligt som mer naturliga vattendrag. Våtmarken utformas med flacka slänter och varierat djup. Dikena görs mer slingrande, får flacka slänter och på någon sträcka blir det ett tvåstegsdike. Utformningen beror på förutsättningar utmed sträckorna. För att öka kunskapen om våtmarker, dagvattenhantering och allemansrätten sätts skyltar upp utmed stigarna. Det planeras också för en bänk eller bord där människor kan slå sig ner och spana efter fåglar eller bara vila. Runt våtmarken och dagvattendammen anläggs en väg så att människor kan röra sig runt i området. Det länkas sedan in på befintligt stigsystem.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp.
Logotypen för Emån.