Våtmark vid Rumlekutt

Tillsammans med Vetlandaortens ryttarförening skapar kommunen ett våtmarksområde vid deras anläggning.

I dag rinner det ett dike genom området. Diket är rakt, djupt på sina ställen och utan variation. Det mynnar så småningom ut i Emån. Våtmarken utformas efter förutsättningarna på platsen. Det blir en mer långsträckt våtmark med varierat djup och flikiga kanter. Målet med åtgärderna är att hålla kvar vatten i landskapet och gynna biologisk mångfald. Förutom våtmarken utförs åtgärder uppströms i diket för att få till mer naturlighet i vattendraget med flackare slänter och slingrande form. En sedimentations­damm har också grävts för att ytterligare rena vattnet. Åtgärderna skapar en mer intressant närmiljö för människor som vistas i området. I området rör sig många människor och inne i skogen går det att rida på olika stigar. Genom att anlägga vackra vattenmiljöer skapas en trivsam närmiljö. Våtmarken stannar upp vattnet i landskapet. Detta bidrar till att jämna ut flöden och renar vattnet innan det fortsätter sin väg ner mot Emån. Det blir också en slags säkerhetsbarriär om en olycka skulle ske. Vattnet med förorening skulle då stoppas upp och kunna åtgärdas i stället för att rinna rakt ut i Emån.

Logotyp för Lokala Naturvårdssatsningen.
Logotyp för Emån.