Landsbygdsutveckling

I Vetlanda kommun bor cirka 50 procent av invånarna på landsbygden. Det säger sig självt att det är en del av kommunen där utvecklingen av service i form av skola, butiker, kollektivtrafik och omsorg är nog så viktig som den i centralorten.

På Vetlanda kommuns landsbygd finns ett nät av tätorter med fler än 200 invånare. Björköby, Ekenässjön, Holsbybrunn, Korsberga, Kvillsfors, Landsbro, Myresjö, Pauliström, Sjunnen och Skede. För de boende på landsbygden är tätorterna avgörande för tillgången till service i form av butiker, skola, vård, omsorg och kollektivtrafik. Dessa serviceorter kan också fungera som en viktig servicepunkt för boende utanför kommunen.

Landsbygdsprogrammet

Syftet med Vetlanda kommuns landsbygdsprogram är att lyfta möjligheterna på landsbygden och att identifiera utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål. Programmet ska användas för att tydliggöra hur kommunen kan arbeta för att säkerställa hållbarhet, nytänkande och attraktivitet oavsett var i kommunen man bor.

Landsbygdsprogrammet visar riktning för utvecklingsarbetet för de lokala aktörerna som är verksamma på landsbygden. Hela Vetlanda kommun, med undantag för centralorten, definieras i detta sammanhang som landsbygd.

I programmet anges ett antal effektmål och en handlingsplan för att stödja den politiska inriktningen att kunna nå kommunfullmäktiges beslut om riktningar och mål. Tidplanen är på ett år och kan därefter revideras vid behov.

Tre utvecklingsområden har tagits fram baserade på kommunens övergripande mål:

 • Kultur- och naturmiljöer (den attraktiva kommunen)
 • Hållbart boende, boendevinventering (den hållbart växande kommunen)
 • Gröna näringar (den hållbart växande kommunen)

Landsbygdsinvesteringar

Inför 2025 är det Ekenäs och Nye kommundelsområden som står på tur att få del av investeringspengarna. Arbetet med att ta fram förslag på projekt börjar under våren 2024. Vetlanda kommun avsatt 500 000 kronor för landsbygdsinvesteringar.

Krav på förslag

Förslagen ska uppfylla något av följande kriterier:

 • Bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro.
 • Utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser.
 • Bidra till en tryggare och mer trivsam miljö.
 • Göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där

Förslagen ska uppfylla följande kriterier:

 • Det ska finnas ett företag eller en förening som vill driva idén utifrån kriterierna.
 • Trovärdig investeringsbudget.

Förslagen ska inte:

 • Röra enskilda intressen, utan vara till för en bred målgrupp eller komma så många som möjligt till del.

Förra året

Till 2024 har Vetlanda kommun avsatt 500 000 kronor för landsbygdsinvesteringar i Alseda och Lannaskede kommun­dels­områden. Efter kommunstyrelsens beslut ser fördelningen ut enligt nedan:

Alseda kommundelsområde:

 • Linbana i Ädelfors
 • Picknickbord och grill till Alseda lekplats
 • Teqballbord i Brunnsvallenområdet
 • Ett hjärtsäkert Skede
 • Himlabacken 2.0 i Sjunnen
 • Upprustning av och förnyelse av hembygdsparken Skeagärdet (åskskydd och lekredskap)

Lannaskede kommundelsområde:

 • Utegym i Landsbro
 • Träningsutrustning vid Myrvalla
 • Aktivitetspark i Landsbro
 • Historiska bilder i Landsbro
 • Grillplats vid skidanläggning i Landsbro
Kommundelsområden.

Turordning landsbygdsinvesteringar:

 1. Ekenäs
 2. Nye
 3. Björkö
 4. Bäckaby
 5. Ökna-Karlstorp
 6. Korsberga
 7. Alseda
 8. Lannaskede

Bo på landsbygden

Det råder bostadsbrist på landsbygden, samtidigt som det inte lyser i alla fönster. I Vetlanda kommun vill vi slå ett slag för en levande landsbygd där servicen och mötesplatserna finns kvar. Därför genomför vi en boendeinventering. För att fler ska kunna flytta till vår fina landsbygd behövs fler boendemöjligheter.

Äger du en fastighet eller är du intresserad av att äga en? I vår boendeinventering samlar vi information från dig som vill flytta till Vetlanda kommuns landsbygd och från dig som äger fastigheter som du kan tänka dig att sälja eller hyra ut.

Som kommunal organisation har vi inga intentioner att agera mäklare, men vi vill väcka en tanke hos dig om att det skulle kunna finnas personer som är intresserade av att bo i din fastighet. Är du intresserad av att föra en dialog med oss och berätta din historia? Då får du gärna fylla i vår boendeenkät och hjälpa oss att lösa boendefrågan i kommunen.

Enkät för boendeinventering

Hemsändningsbidrag

Idag finns butiker i Ramkvilla, Stenberga, Ekenässjön, Korsberga och kvillsfors som erbjuder hemsändning av varor. Genom att erbjuda de invånare som bor i eller omkring dessa orter en möjlighet att få varor levererade till bostaden tillhandahåller butikerna en god service till konsumenterna. Samtidigt som en ökad omsättning kan innebära att butiken får en möjlighet att leva vidare på landsbygden.

Livsmedelsbutiker på landsbygden kan ansöka om hemsändningsbidrag. Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen på landsbygden genom att livsmedelsbutiker kan leverera varor till fast boende i glesbygd

Regler för hemsändningsbidrag:

 • hemsändningen avser hushåll med längre än 2 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
 • ersättning kan även ges vid hemsändning till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
 • bidrag ges för maximalt två leveranser per hushåll och vecka
 • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
 • hemsändningen gäller från den livsbutik som är närmast bostaden och som erbjuder denna service
 • bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende

Bidrag för landsbygdsutveckling

Det finns flera olika typer av bidrag som du som bor eller verkar på landsbygden kan söka.

Leader Linné

Leader Linné Småland är en ideell förening med verksamhet i åtta kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult. Gemensamt för alla medlemmar är visionen "Smart hållbar tillväxt på landsbygden".

Företag, föreningar, organisationer och myndigheter kan söka mikrostöd till och med 2024.

Du hittar mer information om hur du ansöker om finansiering på Leader Linnés hemsida Länk till annan webbplats..

Astrid Lindgrens Hembygd

Astrid Lindgrens Hembygd stöttar projekt där näringslivet, ideella och offentliga organisationer arbetar tillsammans för att utveckla sina landsbygder.

Du kan söka både projektstöd och paraplyprojekt fram till 2027.

Har du en projektidé och vill ansöka, läsa om andra projekt eller bara är nyfiken på att lära dig mer hittar du mer information på Astrid Lindgrens Hembygds hemsida Länk till annan webbplats..

InfoPoints

Varje år ingår Vetlanda kommun ett samarbete med olika företag, butiker eller turistattraktioner. Tanken är att information om kommunen och alla besöksmål ska vara lättillgänglig utanför centralorten och då framför allt där turister rör sig.

Sommaren 2024 finns sex stycken InfoPoints, utplacerade både i centralorten och runt om i kommunen:

 • Gamla Mejeriet i Karlstorp
 • Kontaktcenter, Stadshuset i Vetlanda
 • Little Rock Lake Zipline
 • Ramoa Adventure Village
 • Stenbergabutiken
 • Vetlanda Museum

Besök vetlanda.se för mer information om respektive InfoPoint och vilka aktiviteter de erbjuder Länk till annan webbplats..

Landsbygdsveckan

Varannat år arrangerar Vetlanda kommun en landsbygdsvecka, full av aktiviteter runt om på landsbygden med landsbygden i fokus. Landsbygdsveckan är till för att lyfta den fina landsbygden och alla människor som bor i Vetlanda kommun.

Under Landsbygdsveckan 2020 korades för första gången Årets Landsbygdsbo av invånarna i Vetlanda kommun. Utmärkelsen går till en person som lever eller verkar på landsbygden, som är en inspiration för andra, som gjort ett avtryck på landsbygden, är en god ambassadör, är engagerad och bidrar till en levande landsbygd. Utmärkelsen Årets Landsbygdsbo delas ut årligen.

Dessa personar har utsetts till Årets Landsbygdsbo:

 • 2020: Mickan Thor, Nävelsjö-Kärr
 • 2021: Joakim Freijd, Björköby
 • 2022: Judith Engqvist, Vrånghult
 • 2023: Mikaela Rautio, Loaklev

Landsbygdsprojekt

Vetlanda kommun genomför löpande projekt för att stärka landsbygden. Nedan kan du läsa om olika projekt som är på gång just nu, både i kommunens egen regi och genom samarbeten med föreningar och andra aktörer som är verksamma på landsbygden.

Ett gott liv utan gränser

Ett gott liv utan gränser var en förstudie till ett landsbygdsprojekt inom ramarna för Leader Linné som startades i september 2019 och pågick under ett år.

Förstudien var ett samarbete mellan Vetlanda, Sävsjö och Växjö kommuner och berörde orterna Landsbro, Myresjö, Bäckaby, Ramkvilla, Stockaryd, Rörvik, Lammhult och Braås med omnejd. Målet var en levande landsbygd där människor vill stanna kvar och dit fler vill flytta genom att jobba med ambassadörer som brinner för landsbygden och genom att matcha jobb med boende.

I förstudien undersöktes boendemöjligheter, samhällsservice, rörelse- och transportmönster, näringsliv och befolkningsstruktur.

En EU-flagga med texten: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samarbeta för ökad digital mognad för företagsfrämjare och besöksnäringsföretag i landsbygd

I samverkansprojektet Samarbeta för ökad digital mognad för företagsfrämjare och besöksnäringsföretag i landsbygd vill Vetlanda kommun ihop med övriga samverkansparter inom projektet stärka samverkan och kunskaper hos företagsfrämjande aktörer för hur vi bättre kan vägleda besöksnäringsföretagen inom digitalisering. Projektet är del av landsbygdsprogrammet 2014–2020 som finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Företagsfrämjarna och tillika samverkanspartners i projektet är Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Nuvab, Eksjö.nu, Smålands Trädgård och Emilkraften.

Planerade insatser

 • Genom inspirationsföreläsningar bidra till ökad medvetenhet kring digitaliseringens möjligheter hos besöksnäringsföretagen i landsbygderna.
 • Fördjupa kunskaper hos företagsfrämjande aktörer för hur vi bättre kan vägleda besöksnäringsföretagen inom digitalisering.
 • Utveckla samarbetet mellan projektets samverkanspartners för att bättre koordinera företagsfrämjande insatser.
 • Etablera samarbete mellan företagsfrämjare och besöksnäringsföretag för att stärka relationerna och lättare ta sig an digitaliseringens utmaningar.
 • Utforma en modell för hur företagsfrämjare kan stötta besöksnäringsföretag inom digital utveckling.

Förväntat resultat

Vetlanda kommun vill stötta och öka digital mognad i besöksnäringsföretag i landsbygd. Projektet ska kunskapshöja kommunen och övriga samverkanspartners som företagsfrämjare i denna utveckling. Kommunen vill även genom projektet stärka samverkan över kommungränsen i besöksnäringsfrågor.

En EU-flagga med texten: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stärkt service i samverkan med lokalsamhället

I projektet Stärkt service i samverkan med lokalsamhället i Vetlanda kommun vill kommunen utveckla kontakten med lokalsamhället och stärka sitt interna samarbete kring servicefrågor. Projektet medfinansieras av Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Planerade insatser

 • Etablera och genomföra samarbeten med lokalsamhället genom att undersöka möjligheten till att skapa servicepunkter i östra delen av kommunen. Servicepunkter är tänkta att kunna erbjuda kommersiell service inom sitt geografiska område. En servicepunkt kan komplettera till exempel en livsmedelsbutik eller en macks utbud och gör dem till nav för annan service. Kommersiell service kan vara service såsom dagligvaror, drivmedel, post/paket, apotek och betaltjänster.
 • Utveckla interna arbetssätt och rutiner för att arbetet ska bli långsiktigt genom att koppla samman arbetet med servicepunkter och interna arbetssätt med möjligheten att ta fram en serviceplan. En serviceplan är tänkt att ge en bild av den tillgängliga servicen som finns i kommunen och hur den ska upprätthållas och utvecklas. Kommunen kommer också att utveckla medborgardialogen och sina interna rutiner i koppling till kommersiell service.
 • Delta i gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Förväntat resultat

Vetlanda kommun vill utveckla och säkra service i olika beslut. Genom att utveckla samarbete mellan kommun och lokalsamhälle ska tilliten mellan parterna öka. På sikt är målet att en serviceplan tas fram och att fler servicepunkter etableras.

Logotyper för Jordbruksverket, Tillväxtverket och EU.
En EU-flagga med texten: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ett rikt föreningsliv

I Vetlanda kommun finns ett stort och brett föreningsliv, med ett utbud för såväl filatelisten som den idrottsintresserade. Här finns hembygdsföreningar i så gott som varje by och ett idrottsliv med allt från bredd till elit.

Läs mer om vilka föreningar som finns, hur du själv bildar en förening eller vilka bidrag som går att söka här.

Kommundelsråd

I Vetlanda kommun finns nio kommundelsråd som har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltningar och kommundelarna. Ett viktigt uppdrag är också att framföra lokala synpunkter och önskemål.

Kommundelsråden har fem ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna ska bo i den kommundel de representerar.

Läs mer om kommundelsråden här.

Vetlanda kommuns bygder

Vetlanda kommun är en stor kommun med mängder av små tätorter och byar. Flera av dem har aktiva föreningar och driver lokala webbplatser. Saknar du en hembygdsförening eller ort som du vet har en egen webbplats? Kontakta då kommunens landsbygdsutvecklare Elin Bexell på telefon 0383‑72 44 38 eller via mejl till elin.bexell1@vetlanda.se.

Du kan också läsa mer om vad som händer i Skirö, Nye, Stenberga och Näshult hos Smålands trädgårds ekonomiska förening Länk till annan webbplats..

Nyttiga länkar och inspiration