Landsbygdsutveckling

I Vetlanda kommun bor cirka 50 procent av invånarna på landsbygden. Det säger sig självt att det är en del av kommunen där utvecklingen av service i form av skola, butiker, kollektivtrafik och omsorg är nog så viktig som den i centralorten.

På Vetlanda kommuns landsbygd finns ett nät av tätorter med fler än 200 invånare. Björköby, Ekenässjön, Holsbybrunn, Korsberga, Kvillsfors, Landsbro, Myresjö, Pauliström, Sjunnen och Skede. För de boende på landsbygden är tätorterna avgörande för tillgången till service i form av butiker, skola, vård, omsorg och kollektivtrafik. Dessa serviceorter kan också fungera som en viktig servicepunkt för boende utanför kommunen.

Landsbygdsprogrammet

Syftet med Vetlanda kommuns landsbygdsprogram är att lyfta möjligheterna på landsbygden och att identifiera utvecklingsområden för att uppnå kommunens övergripande mål. Programmet ska användas för att tydliggöra hur kommunen kan arbeta för att säkerställa hållbarhet, nytänkande och attraktivitet oavsett var i kommunen man bor.

Landsbygdsprogrammet visar riktning för utvecklingsarbetet för de lokala aktörerna som är verksamma på landsbygden. Hela Vetlanda kommun, med undantag för centralorten, definieras i detta sammanhang som landsbygd.

I programmet anges ett antal effektmål och en handlingsplan för att stödja den politiska inriktningen att kunna nå kommunfullmäktiges beslut om riktningar och mål. Tidplanen är på ett år och kan därefter revideras vid behov.

Tre utvecklingsområden har tagits fram baserade på kommunens övergripande mål:

 • Kultur- och naturmiljöer (den attraktiva kommunen)
 • Hållbart boende, boendevinventering (den hållbart växande kommunen)
 • Gröna näringar (den hållbart växande kommunen)

Landsbygdsinvesteringar

Du som bor i Korsberga och Ökna-Karlstorps kommundelsområden har chansen att vara med och påverka hur din närmiljö ska se ut. Vetlanda kommun har avsatt 500 000 tusen kronor för landsbygdsinvesteringar 2023 och dessa pengar ska fördelas på de två bygderna.

Du kanske har egna idéer, eller så representerar du en förening eller ett företag? Oavsett vem du är kan du lämna förslag på utveckling av din närmiljö via kommunens e-tjänster och genom fysiska idémöten.

Lämna förslag för Korsberga kommundelsområde Länk till annan webbplats.

Lämna förslag för Ökna-Karlstorp kommundelsområde Länk till annan webbplats.

Förslagen ska uppfylla något av följande kriterier:

 • Bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro.
 • Utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser.
 • Bidra till en tryggare och mer trivsam miljö.
 • Göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där

Förslagen ska uppfylla följande kriterier:

 • Det ska finnas ett företag eller en förening som vill driva idén utifrån kriterierna.
 • Trovärdig investeringsbudget.

Förslaget ska inte:

 • Röra enskilda intressen, utan vara till för en bred målgrupp eller komma så många som möjligt till del.

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Vetlanda kommun går igenom inlämnade förslag. De förslag som uppfyller kriterierna kommer beredas tillsammans med aktuellt kommundelsråd. Därefter kommer förslagen presenteras och läggas ut för omröstning. Omröstningen sker genom kommunens e-tjänster, alternativt att du lämnar din röst på kommunens kontaktcenter. Beslut om vinnande förslag tas av kommunstyrelsen.

Idékväll och ortsanalys

Snart kan du vara med på en idékväll där du får mer information om vad landsbygdsinvesteringar är och kan bolla förslag.

Den första idékvällen äger rum i Korsberga bygdegård den 21 april klockan 18.30. Den andra idékvällen äger i Karlstorp sockenstuga den 2 maj klockan 18.

Förra året var det Bäckaby och Björkö kommundelsområden som fick ta del av 500 000 kronor. Såhär fördelades pengarna:

Björkö kommundelsområde

 • 150 000 kronor: ”Aktivitetspark Björkbacken i Björköby”
 • 100 000 kronor: ”Större lekpark i Nävelsjö”

Bäckaby kommundelsområde:

 • 41 666,5 kronor: ”Utveckling av Bäckabygården i Bäckaby”
 • 41 666,5 kronor: ”Utveckling av vandrarhemmet ”Plymska” i Bäckaby”
 • 63 333 kronor: ”Utescen i Årset”
 • 20 000 kronor: ”Fräsch luft till lokal för rikare mötesplats i Ingaboda”
 • 39 333 kronor: ”Utegym i Ramkvilla”
 • 39 000 kronor: ”Mötesplats utomhus i Skärbäck”
 • 5000 kronor: ”Arboretum i Ramkvilla”
Kommundelsområden.

Turordning landsbygdsinvesteringar

1. Ökna-Karlstorp
2. Korsberga
3. Alseda
4. Lannaskede
5. Ekenäs
6. Nye
7. Björkö
8. Bäckaby

Bo på landsbygden

Det råder bostadsbrist på landsbygden, samtidigt som det inte lyser i alla fönster. I Vetlanda kommun vill vi slå ett slag för en levande landsbygd där servicen och mötesplatserna finns kvar. Därför genomför vi en boendeinventering. För att fler ska kunna flytta till vår fina landsbygd behövs fler boendemöjligheter.

Äger du en fastighet eller är du intresserad av att äga en? I vår boendeinventering samlar vi information från dig som vill flytta till Vetlanda kommuns landsbygd och från dig som äger fastigheter som du kan tänka dig att sälja eller hyra ut.

Som kommunal organisation har vi inga intentioner att agera mäklare, men vi vill väcka en tanke hos dig om att det skulle kunna finnas personer som är intresserade av att bo i din fastighet. Är du intresserad av att föra en dialog med oss och berätta din historia? Då får du gärna fylla i vår boendeenkät och hjälpa oss att lösa boendefrågan i kommunen.

Du kan också vända dig direkt till kommunens landsbygdsutvecklare Elin Bexell via mejl till elin.bexell1@vetlanda.se eller telefon 0383‑72 44 38.

Enkät för boendeinventering

Bidrag för dig på landsbygden

Det finns flera olika typer av bidrag som du som bor eller verkar på landsbygden kan söka.

Hemsändningsbidrag

Livsmedelsbutiker på landsbygden kan ansöka om hemsändningsbidrag. Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen på landsbygden genom att livsmedelsbutiker kan leverera varor till fast boende i glesbygd

Regler för hemsändningsbidrag:

 • hemsändningen avser hushåll med längre än 3 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
 • ersättning kan även ges vid hemsändning till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
 • bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka
 • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
 • hemsändningen gäller från den livsbutik som är närmast bostaden och som erbjuder denna service
 • bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende

Idag finns butiker i Ramkvilla, Stenberga, Ekenässjön, Korsberga och kvillsfors som erbjuder hemsändning av varor. Genom att erbjuda de invånare som bor i eller omkring dessa orter en möjlighet att få varor levererade till bostaden tillhandahåller butikerna en god service till konsumenterna. Samtidigt som en ökad omsättning kan innebära att butiken för en möjlighet att leva vidare på landsbygden.

Leader Linné

Leader Linné Småland är en ideell förening med verksamhet i åtta kommuner: Alvesta, Ljungby, Markaryd, Sävsjö, Vetlanda, Värnamo, Växjö och Älmhult. Gemensamt för alla medlemmar är visionen "Smart hållbar tillväxt på landsbygden".

Föreningen Leader Linné Småland har tagit fram en utvecklingsstrategi utifrån förväntningar och idéer om hur landsbygden kan utvecklas. Ambitionen är att utvecklingen ska ske på ett sätt som ger underlag för ökat boende, ökad service för boende och besökare, ökat företagande och fler kreativa miljöer och aktiviteter. I Leader Linnés utvecklingsstrategi 2014 - 2020 har tre mål angivits:

 • Spännande miljöer där människor och idéer kan växa
 • Öppen för det okända
 • Självförsörjning och entreprenörskap

Det finns också med fyra horisontella mål för hela strategin:

 • Social hållbar utveckling
 • Miljömässig hållbar utveckling
 • Ekonomisk uthållighet och utveckling
 • Internationellt perspektiv

Sök finansiering

Du kan höra av dig till kontoret på Leader Linné Småland om du har en idé hur du tillsammans med andra kan utveckla landsbygden. Dina idéer behövs för en levande landsbygd!

Företag, föreningar, organisationer och myndigheter kan söka två olika former av finansiering: projektstöd och mikrostöd.

Du hittar mer information om hur du ansöker om finansiering på Leader Linnés hemsida Länk till annan webbplats..

Servicepunkter - InfoPoints

Varje år ingår Vetlanda kommun ett samarbete med olika företag, butiker eller turistattraktioner. Tanken är att den information som finns att tillgå i kommunens kontaktcenter också ska vara lättillgänglig utanför centralorten och då framför allt där turister rör sig.

Sommaren 2021 finns sju stycken InfoPoints, utplacerade både i centralorten och runt om i kommunen:

 • Gamla Mejeriet i Karlstorp
 • Hanna's i Björköby
 • Little Rock Lake Zipline
 • Maxi ICA Stormarknad
 • Ramoa Adventure Village
 • Stenbergabutiken
 • Vetlanda Museum

Besök vetlanda.se för mer information om respektive InfoPoint och vilka aktiviteter de erbjuder Länk till annan webbplats..

Landsbygdsveckan

Varannat år arrangerar Vetlanda kommun en landsbygdsvecka, full av aktiviteter runt om på landsbygden med landsbygden i fokus. Landsbygdsveckan är till för att lyfta den fina landsbygden och alla människor som bor i Vetlanda kommun.

Under Landsbygdsveckan 2020 korades för första gången Årets Landsbygdsbo av invånarna i Vetlanda kommun. Utmärkelsen går till en person som lever eller verkar på landsbygden, som är en inspiration för andra, som gjort ett avtryck på landsbygden, är en god ambassadör, är engagerad och bidrar till en levande landsbygd. Utmärkelsen Årets Landsbygdsbo delas ut årligen.

Dessa personar har utsetts till Årets Landsbygdsbo:

 • 2020: Mickan Thor, Nävelsjö-Kärr
 • 2021: Joakim Freijd, Björköby

Landsbygdsprojekt

Vetlanda kommun genomför löpande projekt för att stärka landsbygden. Nedan kan du läsa om olika projekt som är på gång just nu, både i kommunens egen regi och genom samarbeten med föreningar och andra aktörer som är verksamma på landsbygden.

Ett gott liv utan gränser

Ett gott liv utan gränser var en förstudie till ett landsbygdsprojekt inom ramarna för Leader Linné som startades i september 2019 och pågick under ett år.

Förstudien var ett samarbete mellan Vetlanda, Sävsjö och Växjö kommuner och berörde orterna Landsbro, Myresjö, Bäckaby, Ramkvilla, Stockaryd, Rörvik, Lammhult och Braås med omnejd. Målet var en levande landsbygd där människor vill stanna kvar och dit fler vill flytta genom att jobba med ambassadörer som brinner för landsbygden och genom att matcha jobb med boende.

I förstudien undersöktes boendemöjligheter, samhällsservice, rörelse- och transportmönster, näringsliv och befolkningsstruktur.

Ett rikt föreningsliv

I Vetlanda kommun finns ett stort och brett föreningsliv, med ett utbud för såväl filatelisten som den idrottsintresserade. Här finns hembygdsföreningar i så gott som varje by och ett idrottsliv med allt från bredd till elit.

Läs mer om vilka föreningar som finns, hur du själv bildar en förening eller vilka bidrag som går att söka här.

Kommundelsråd

I Vetlanda kommun finns nio kommundelsråd som har till uppgift att främja kontakten mellan kommunens förvaltningar och kommundelarna. Ett viktigt uppdrag är också att framföra lokala synpunkter och önskemål.

Kommundelsråden har fem ledamöter som väljs av kommunfullmäktige. Ledamöterna ska bo i den kommundel de representerar.

Läs mer om kommundelsråden här.

Vetlanda kommuns bygder

Vetlanda kommun är en stor kommun med mängder av små tätorter och byar. Flera av dem har aktiva föreningar och driver lokala webbplatser. Saknar du en hembygdsförening eller ort som du vet har en egen webbplats? Kontakta då kommunens landsbygdsutvecklare Elin Bexell på telefon 0383‑72 44 38 eller via mejl till elin.bexell1@vetlanda.se.

Du kan också läsa mer om vad som händer i Skirö, Nye, Stenberga och Näshult hos Smålands trädgårds ekonomiska förening Länk till annan webbplats..

Nyttiga länkar och inspiration