Attefallsåtgärder

Attefallsreglerna innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. Innan du börjar bygga ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen för att få ett startbesked.

Hur anmäler jag?

Anmäl byggåtgärd genom vår e-tjänst "Byggärende - anmälan".

Anmäl din byggåtgärd Länk till annan webbplats.

Om du inte har e- legitimation kan du hämta eller fylla vår blankett.

Bygg, anmälan av byggärende - blankett (PDF) Pdf, 223 kB.

Till din anmälan ska du bifoga:

 • Situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500.
 • Ritning på planlösning, i skala 1:100.
 • Ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100.
 • Sektionsritning med byggnadshöjder, i skala 1:100.

Tänk på att ritningarna är det underlag som behövs för att vi ska kunna ta ett korrekt beslut på det du vill bygga. De är även till för att sakägare, till exempel grannar, ska kunna få en korrekt uppfattning av hur bygg­åtgärderna kommer bli. Det är därför viktigt att ritningarna är fackmanna­mässigt utförda. Om du inte tror att du kan rita ritningarna själv, rekommenderar vi att du tar hjälp av en expert i ett tidigt skede.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Rita ritningar på blankt vitt papper. Inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
 • Ange avstånd till tomtgränser.
 • Ritningarna ska vara inskannade eller inlämnade till oss i pappersformat. Ritningarna får inte vara fotograferade.

När får jag besked?

Miljö- och byggnämnden tar i sin prövning hänsyn till kraven på de tekniska egenskaperna i Boverkets byggregler, även förkortat BBR, som människors hälsa, markförhållanden, tillgänglighet, risk för brandspridning och eventuell betydande olägenhet för omgivningen, innan startbesked kan lämnas.

Avgift för handläggning

VAD GÄLLER?

Bygga Attefallshus

Du får utan bygglov bygga en eller flera Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel komplementbostadshus, garage, förråd eller gäststuga. Om totalt 30 kvadratmeter i byggnadsarea och i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Förutsättningar för komplementbyggnad utan bygglov:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande.
 • Byggnaden får vara max fyra meter hög från mark till taknock, det vill säga till högsta nivån på byggnaden.
 • Byggnaden får ha källare.
 • Byggnaden får inte placeras närmare järnväg än 30 meter.
 • Byggnaden får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.
 • Attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ska ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad, exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien samt möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplement­bostadshus för permanent­boende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings­förmåga.

Bygga Attefallstillbyggnad

Du får bygga till ditt bostadshus med max 15 kvadratmeter utan bygglov. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart. Du kan bara göra en attefalls­tillbyggnad per fastighet.

Förutsättningar för tillbyggnad utan bygglov:

 • Du får inte bygga till högre än huvudbyggnadens nock.
 • Bygger du till i två våningar får du högst bygga till 7,5 kvadrat­meter per våning.
 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns. Vill du placera byggnaden närmare tomtgränsen krävs grannarnas godkännande.

Inred ytterligare en bostad utan bygglov

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. En anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Förutsättningar för att inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • Du får bara ändra från en till två bostäder, inte till tre.
 • Du får inte inreda en bostad i en komplement­byggnad.
 • Det måste vara tillåtet i detalj­planen.
 • Du får inte inreda ytterligare bostad i historiskt-, kultur­historiskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer.

Bygg takkupor utan bygglov

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, utan vare sig bygglov eller anmälan.

Förutsättningar för att bygga takkupor utan lov eller anmälan:

 • Den sammanlagda bredden på takkuporna får vara högst hälften av längden på taket mätt från nock till takutsprång.
 • Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen.
 • Du kan inte göra takkupor på ditt komplement­bostadshus eller på någon annan fristående komplement­byggnad, exempelvis garage eller gäststuga.
 • Du får inte bygga takkupor om huset är en kultur­historiskt värdefull byggnad.

Andra tillstånd som kan krävas

Dispens för strandskydd krävs om en ny byggnad eller tillbyggnad ska placeras inom strandskyddat område, vanligtvis inom 100 meter.

Om huset är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, behöver du bygglov.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Strandskydd