Våtmarkspark

Vid de nya bostadsområdena vid Himlabackarna pågår ett arbete med att skapa en mångfunktionell våtmarkspark. Projektet är medfinansierat av LONA-bidrag och genomförs i syfte att öka tillgängligheten till naturen, öka områdets naturvärden samt för att rena och fördröja vattnet innan det når Vetlandabäcken.

En damm med massor av stenar som sticker upp ur vattnet.

Vid de nya bostadsområdena på Himlabackarna håller Vetlanda kommun just nu på att anlägga en våtmarkspark.

En damm med massor av stenar som sticker upp ur vattnet.

Vid de nya bostadsområdena på Himlabackarna håller Vetlanda kommun just nu på att anlägga en våtmarkspark.

I området har det anlagts stenmurar, en fårhage och genomförts naturvårdsgallringar för att gynna lövträd. Under 2020 har en lövsumpskog röjts fram och här planeras en fårhage för att hålla landskapet öppet. Naturvårdsgallring för att skapa död ved och gynna lövträd har också genomförts.

Under 2020 grävs en mindre damm och åtgärder görs för att den dikade bäcken ska få en mer naturlig sträckning. För att göra våtmarksparken tillgänglig kommer stigar att anläggas och informationsskyltar att sättas upp.

Emåförbundets logga
Lokala Naturvårdssatsningens logotyp