Våtmarkspark

Vid de nya bostadsområdena vid Himlabackarna pågår ett arbete med att skapa en mångfunktionell våtmarkspark. Projektet är medfinansierat av LONA-bidrag och genomförs i syfte att öka tillgängligheten till naturen, öka områdets naturvärden samt för att rena och fördröja vattnet innan det når Vetlandabäcken.

Flygbild över våtmarksparken vid Himlabackarna

Vid de nya bostadsområdena på Himlabackarna håller Vetlanda kommun just nu på att anlägga en våtmarkspark.

I området har det anlagts en fårhage och genomförts naturvårdsgallringar för att gynna lövträd. Det planeras under 2019 att anläggas dammar och våtmarker samt att den dikade bäcken ska återfå en mer naturlig sträckning. För att göra våtmarksparken tillgänglig kommer stigar att anläggas och informationsskyltar att sättas upp.