Våtmarkspark vid Himla­backarna

Vid de nya bostadsområdena vid Himlabackarna har ett arbete pågått med att skapa en mångfunktionell våtmarkspark. Projektet är medfinansierat av LONA-bidrag och har genomförts i syfte att öka tillgängligheten till naturen, öka områdets naturvärden samt för att rena och fördröja vattnet innan det når Vetlandabäcken.

En damm med massor av stenar som sticker upp ur vattnet.

Vid de nya bostadsområdena på Himlabackarna har Vetlanda kommun anlagt en våtmarkspark.

En damm med massor av stenar som sticker upp ur vattnet.

Vid de nya bostadsområdena på Himlabackarna håller Vetlanda kommun just nu på att anlägga en våtmarkspark.

I området har det anlagts stenmurar, beteshagar och bäcken har fått en naturligare sträckning med slingrande form och flacka slänter. För att göra våtmarksparken mer tillgänglig har stigar anlagts, fikabord placerats ut och informationsskyltar satts upp. Det har genom­förts naturvårds­gallringar för att gynna lövträd och skapa död ved.

Emåförbundets logga
Lokala Naturvårdssatsningens logotyp