Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Ansök om bygglov

Det är många handlingar som ska med när du söker bygglov. Här ser du vad som ska bifogas din ansökan och hur din ansökan handläggs.

Ansök om bygglov på blanketten ansökan för byggärendeöppnas i nytt fönster och kryssa i vad ansökan gäller. Till ansökan ska du bifoga:

  • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
  • ritning på planlösning, i skala 1:100
  • ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100
  • kontrollplan.

Vid nybyggnation av till exempel en villa inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta lämnas in istället för en situationsplan.

Ligger åtgärden närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, ska du bifoga grannars godkännande. Du behöver då grannens underskrift på ritningarna som visar den nya byggnationen eller ändringen.

I det digitala ritningsarkivet kan du själv söka ritningar på till exempel fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner. Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för ny bygglovsansökan.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

  • Ritningar ska vara skalenliga.
  • Handlingarna ska skickas i två exemplar (ett exemplar skickas senare tillbaka till dig).
  • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
  • Ange avstånd till tomtgränser.

När får jag besked?

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut om bygglov eller ett besked från oss om hur ditt bygglov kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar eller remisser till andra myndigheter.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor.

Miljö- och byggförvaltningen meddelar alla lov som beviljas till grannar och eventuella sakägare.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxanöppnas i nytt fönster.

Kostnader för nybyggnadskarta, utsättning och kontrollmätning tillkommer.

Snabbtaxa

Snabbtaxa för bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen
Räknat med 2019 års prisbasbelopp

Nybyggnad - byggnader, anläggningar inkl. bygglovspliktiga kompl.byggnader (BTA)
50-129 kvm 14 760 kronor
130-199 kvm 19 600 kronor
200-299 kvm 24 430 kronor
300-499 kvm 34 110 kronor

Nybyggnad- enkla byggnader och kompl.byggnader
Fritidshus 40-80 kvm 9 370 kronor
Nätstation/pumpstation 5 280 kronor
Kompl. byggnad, garage, förråd <50 kvm 3 040 kronor
Kompl. byggnad, garage, förråd >50 kvm 6 200 kronor

Bygglov övrigt
Inglasning av uteplats ≤30 kvm 2 580 kronor
Inglasning av uteplats >30 kvm 4 900 kronor
Skärmtak 15-30 kvm 2 580 kronor
Skärmtak >30 kvm 4 900 kronor
Fasadändring, mindre 2 210 kronor
Fasadändring, större 4 200 kronor
Mur eller plank, enbostadshus 2 400 kronor
Liten skylt <15 kvm 1 650 kronor

Tillbyggnad (BTA)
0-15 kvm 3 230 kronor
16-49 kvm 6 210 kronor
50 -129 kvm 9 180 kronor
Tillbyggnad fritidshus ≤50 kvm 5 280 kronor
Tillbyggnad oisolerat >15 kvm 2 760 kronor

Anmälan (ej bygglovspliktig)
Attefallshus, bostad ≤25 kvm 6 740 kronor
Attefallshus, garage, förråd mm ≤25 kvm 2 330 kronor
Attefallstillbyggnad ≤15 kvm 2 790 kronor
Mindre eldstad 1 160 kronor
Installation/ändring ventilation, mindre 2 330 kronor
Installation/ändring VA 1 160 kronor
Ändring av bärande konstruktion, mindre 2 330 kronor
Ändring av bärandebrandskydd, mindre 2 330 kronor

Rivning (BTA)
31-250 kvm 4 900 kronor
Utanför planlagt område ≤250 kvm 2 790 kronor

Hur länge gäller ett bygglov?

En bygglovsåtgärd ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om du vill ansöka om förläng­ning ska du göra det innan beslutet är ogiltigt.

Ångra ansökan av bygglov

Om du har ångrat dig och inte tänker bygga längre, kan du återkalla din ansökan innan bygglovet är beslutat. Du får betala avgift för den handläggning som miljö- och byggförvaltningen lagt ner på ditt ärende.