Ansök om bygglov

Det är många handlingar som ska med när du söker bygglov. Här ser du vad som ska bifogas din ansökan och hur din ansökan handläggs.

Ta dig tiden att se filmen om bygglov. Den svarar på många av dina frågor för att hjälpa dig med din ansökan.

Ansök om bygglov (e-legitimation krävs)

Om du inte har e-legitimation, använd istället vår blankett för att ansöka om bygglov. Pdf, 222.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska du bifoga:

  • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
  • ritning på planlösning, i skala 1:100
  • ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100.

Vid nybyggnation av till exempel en villa inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta lämnas in istället för en situationsplan.

Ligger åtgärden närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, ska du bifoga grannars godkännande. Du behöver då grannens underskrift på ritningarna som visar den nya byggnationen eller ändringen.

I det digitala ritningsarkivet kan du själv söka ritningar på till exempel fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner. Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för ny bygglovsansökan.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

  • Ritningar ska vara skalenliga.
  • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
  • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
  • Ange avstånd till tomtgränser.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med bygglovsärenden.

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga på exakt den plats som bygglovet anger. Läs mer om det i vår servicedeklaration för "Utsättning av byggnad".

När får jag besked?

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut om bygglov eller ett besked från oss om hur ditt bygglov kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar eller remisser till andra myndigheter.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor.

Miljö- och byggförvaltningen meddelar alla lov som beviljas till grannar och eventuella sakägare.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan Pdf, 513.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Kostnader för nybyggnadskarta, utsättning och kontrollmätning tillkommer.

Snabbtaxa

Snabbtaxa för bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen
Räknat med 2020 års prisbasbelopp

Nybyggnad - byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga kompletterande byggnader (BTA)
Förhandsbesked 5 940 kronor
50-129 kvm 15 110 kronor
130-199 kvm 20 060 kronor
200-299 kvm 25 010 kronor
300-499 kvm 34 910 kronor

Nybyggnad - enkla byggnader och kompletterande byggnader
Fritidshus 40-80 kvm 9 590 kronor
Nätstation/pumpstation 5 400 kronor
Kompletterande byggnad, garage, förråd <50 kvm 3 110 kronor
Kompletterande byggnad, garage, förråd >50 kvm 6 350 kronor

Bygglov övrigt
Inglasning av uteplats ≤30 kvm 2 640 kronor
Inglasning av uteplats >30 kvm 5 020 kronor
Skärmtak 15-30 kvm 2 640 kronor
Skärmtak >30 kvm 2 640 kronor
Fasadändring, mindre 2 260 kronor
Fasadändring, större 4 260 kronor
Mur eller plank, enbostadshus 2 450 kronor
Liten skylt <15 kvm 1 690 kronor

Tillbyggnad (BTA)
0-15 kvm 3 300 kronor
16-49 kvm 6 350 kronor
50-129 kvm 13 110 kronor
Tillbyggnad fritidshus ≤50 kvm 5 400 kronor
Tillbyggnad oisolerat >15 kvm 2 830 kronor

Anmälan (ej bygglovspliktig)
Attefallshus, bostad ≤30 kvm 6 900 kronor
Attefallshus, garage, förråd mm ≤30 kvm 2 380 kronor
Attefallstillbyggnad ≤15 kvm 2 860 kronor
Mindre eldstad 1 190 kronor
Installation/ändring ventilation, mindre 2 370 kronor
Installation/ändring VA 1 450 kronor
Ändring av bärande konstruktion, mindre 1 450 kronor
Ändring av brandskydd, mindre 1 450 kronor

Rivning (BTA)
31-250 kvm 5 020 kronor
Utanför planlagt område ≤250 kvm 3 220 kronor

Hur länge gäller ett bygglov?

En bygglovsåtgärd ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om du vill ansöka om förläng­ning ska du göra det innan beslutet är ogiltigt.

Ångra ansökan av bygglov

Om du har ångrat dig och inte tänker bygga längre, kan du återkalla din ansökan innan bygglovet är beslutat. Du får betala avgift för den handläggning som miljö- och byggförvaltningen lagt ner på ditt ärende.