Ansök om bygglov

Det är många handlingar som ska med när du söker bygglov. Här ser du vad som ska bifogas din ansökan och hur din ansökan handläggs.

Ta dig tiden att se filmen om bygglov. Den svarar på många av dina frågor för att hjälpa dig med din ansökan.

Ansök om bygglov

Ansök om bygglov (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation, använd istället vår blankett för att ansöka om bygglov.

Bygg, ansökan för byggärende - blankett (PDF) Pdf, 223 kB.

Till ansökan ska du bifoga:

 • Situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500.
 • Ritning på planlösning, i skala 1:100.
 • Ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100.
 • Sektionsritning med byggnadshöjder, i skala 1:100.

Tänk på att ritningarna är det underlag som behövs för att vi ska kunna ta ett korrekt beslut kring det du vill bygga. De är även till för att sakägare, till exempel grannar, ska kunna få en korrekt uppfattning av hur byggåtgärderna kommer bli. Det är därför viktigt att ritningarna är fackmannamässigt utförda. Om du inte tror att du kan rita ritningarna själv, rekommenderar vi att du tar hjälp av en expert i ett tidigt skede.

Handlingarna ska uppfylla vissa krav:

 • Ritningar ska vara skalenliga.
 • Rita ritningar på blankt vitt papper, inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Markera tydligt alla åtgärder och skriv ut måtten.
 • Ange avstånd till tomtgränser.
 • Ritningarna ska vara inskannade, inte fotograferade, alternativt inlämnade till oss i pappersformat.

I det digitala ritningsarkivet kan du själv söka ritningar på till exempel fasader, sektioner, planlösningar och situationsplaner. Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för ny bygglovsansökan.

Sök ritningar i det digitala arkivet

Ligger åtgärden närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, ska du bifoga grannars godkännande. Du behöver då grannens underskrift på ritningarna som visar den nya byggnationen eller ändringen.

Vid nybyggnation av till exempel en villa inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta lämnas in i stället för en situationsplan. Du kan beställa en nybyggnadskarta av oss.

Servicedeklaration - Nybyggnadskarta

Det är viktigt att en bygglovspliktig nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats. Det vill säga på exakt den plats som bygglovet anger. Läs mer om det i vår servicedeklaration för "Utsättning av byggnad".

Servicedeklaration - Utsättning av byggnad

När får jag besked?

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Inom 15 arbetsdagar får du ett beslut om bygglov eller ett besked från oss om hur ditt bygglov kommer att hanteras. Det innehåller information om handläggare, ärendets gång och om det finns behov av kompletteringar eller remisser till andra myndigheter.

Handläggningstiden för bygglov är max tio veckor.

Miljö- och byggförvaltningen meddelar alla lov som beviljas till grannar och eventuella sakägare.

Bygglov - servicedeklaration

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av ansökan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster..

Kostnader för nybyggnadskarta, utsättning och kontrollmätning tillkommer.

Skyltar och ljusanordningar

När det gäller att sätta upp skyltar eller ljusanordningar så krävs det bygglov inom detaljplanerat område.

Vid dessa tillfällen behövs inte bygglov:

 • En skylt med högst 1 kvadratmeter area
 • En orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter area
 • Skyltar för tillfälligt evenemang, där skylten är uppsatt i högst 4 veckor
 • Skyltar inomhus
 • Reklamskyltar i samband med val eller folkomröstning
 • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
 • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik
 • Sjömärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten
 • Skyltar och vepor utanför detaljplanelagt område
 • Väg- och trafikskyltar

Du ansöker om bygglov i e-tjänsten.

Skyltar och ljusanordningar, ansökan (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

Snabbtaxa

Snabbtaxa för bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen
Räknat med 2024 års prisbasbelopp, 57 300.

Nybyggnad - byggnader, anläggningar inklusive bygglovspliktiga kompletterande byggnader (BTA)
Förhandsbesked 7 180 kronor
50-129 kvm 18 180 kronor
130-199 kvm 24 140 kronor
200-299 kvm 30 100 kronor
300-499 kvm 42 020 kronor

Nybyggnad - enkla byggnader och kompletterande byggnader
Fritidshus 40-80 kvm 11 540 kronor
Nätstation/pumpstation 6 500 kronor
Kompletterande byggnad, garage, förråd <50 kvm 3 750 kronor
Kompletterande byggnad, garage, förråd >50 kvm 7 640 kronor

Bygglov övrigt
Inglasning av uteplats ≤30 kvm 3 170 kronor
Inglasning av uteplats >30 kvm 6 040 kronor
Skärmtak 15-30 kvm 3 170 kronor
Skärmtak >30 kvm 6 040 kronor
Fasadändring, mindre 2 710 kronor
Fasadändring, större 5 120 kronor
Mur eller plank, enbostadshus 2 940 kronor
Liten skylt <15 kvm 2 030 kronor

Tillbyggnad (BTA)
0-15 kvm 3 980 kronor
16-49 kvm 7 640 kronor
50-129 kvm 15 780 kronor
Tillbyggnad fritidshus ≤50 kvm 6 500 kronor
Tillbyggnad oisolerat >15 kvm 3 400 kronor

Anmälan (ej bygglovspliktig)
Attefallshus, bostad ≤30 kvm 8 310 kronor
Attefallshus, garage, förråd mm ≤30 kvm 2 870 kronor
Attefallstillbyggnad ≤15 kvm 3 440 kronor
Mindre eldstad 1 430 kronor
Installation/ändring ventilation, mindre 2 870 kronor
Installation/ändring VA 1 430 kronor
Ändring av bärande konstruktion, mindre 1 720 kronor
Ändring av brandskydd, mindre 1 720 kronor

Rivning (BTA)
31-250 kvm 6 040 kronor
Utanför planlagt område ≤250 kvm 3 440 kronor

Strandskyddsdispens 4 200 kronor

Hur länge gäller ett bygglov?

En bygglovsåtgärd ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, från det datumet som beslutet vann laga kraft. Om du vill ansöka om förläng­ning ska du göra det innan beslutet är ogiltigt.

Ångra ansökan av bygglov

Om du har ångrat dig och inte tänker bygga längre, kan du återkalla din ansökan innan bygglovet är beslutat. Du får betala avgift för den handläggning som miljö- och byggförvaltningen lagt ner på ditt ärende.