Kommunens skog

Vetlanda kommun äger och förvaltar cirka 1900 hektar skogsmark. Merparten av skogen är tätortsnära och det största innehavet finns kring Vetlanda tätort och kommunens övriga tätorter och nyttjas flitigt för friluftsliv.

Skog

Den kommunala skogen sköts enligt en grön skogsbruksplan och är certifierad enligt FSC och PEFC, vilket innebär att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Tekniska kontoret ansvarar för förvaltningen av skogsmarken.

Skogsskötsel

De kommunägda skogarna domineras av barrskogar men det finns även gott om bland- och lövskogar, i synnerhet i närheten av kommunens tätorter. Varje år genomförs en mängd olika skötselinsatser i kommunens skogar. Det kan till exempel handla om slyröjningar och gallringar för att skapa varierade skogar, avverkningar för att ta tillvara värdefull virkesråvara, restaureringar av igenväxande ekmiljöer, frihuggning av gamla och grova träd eller plantering av ny skog. Vid skötsel och åtgärder inom skogsmark tas hänsyn till det rörliga friluftslivet, kulturmiljövården, de närboende samt naturvård.

Restaurering

Med hjälp av Skogens miljövärden, som finansieras av EU, har tekniska kontoret genomfört ett antal naturvårdsprojekt runt om i kommunen. Markerna var förr i tiden öppna betes- och hagmarker med gamla grova lövträd.

De senaste decennierna, efter att betet upphörde, har dessa marker vuxit igen med sly och granar. Detta påverkar många arter som är beroende av öppna landskap negativt, däribland många olika arter av mossor, lavar, insekter och fåglar. Några platser där restaurering genomförts är vid badplatsen i Pauliström, Rösaberg i Sjunnen, Norrgården i Vetlanda och två olika platser i Korsberga.

Lunglav som växer på träd.

Lunglav.

Syftet med projektet är att gynna den biologiska mång­falden, i synnerhet arter som är beroende av öppna landskap och gamla solbelysta ädellövträd. Ett annat mål med projektet är att skapa en vacker och trevlig miljö att vistas kring.

Vi har röjt sly och buskar, gallrat och tagit bort inträngande unga granar och klena björkar. Gamla ekar och andra ädellövträd har lyfts fram och död ved har skapats. För att behålla området öppet stängslas och betas det med djur i fortsättningen. Pengar för projektet kommer från Europeiska jordbruks­fonden för landsbygds­utveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.