Kommunens skog

Vetlanda kommun äger och förvaltar cirka 1900 hektar skogsmark. Merparten av skogen är tätortsnära och det största innehavet finns kring Vetlanda tätort och kommunens övriga tätorter och nyttjas flitigt för friluftsliv.

Skog

Den kommunala skogen sköts enligt en grön skogsbruksplan och är certifierad enligt FSC och PEFC, vilket innebär att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Tekniska kontoret ansvarar för förvaltningen av skogsmarken.

Skogsskötsel

De kommunägda skogarna domineras av barrskogar men det finns även gott om bland- och lövskogar, i synnerhet i närheten av kommunens tätorter. Varje år genomförs en mängd olika skötselinsatser i kommunens skogar. Det kan till exempel handla om slyröjningar och gallringar för att skapa varierade skogar, avverkningar för att ta tillvara värdefull virkesråvara, restaureringar av igenväxande ekmiljöer, frihuggning av gamla och grova träd eller plantering av ny skog. Vid skötsel och åtgärder inom skogsmark tas hänsyn till det rörliga friluftslivet, kulturmiljövården, de närboende samt naturvård.

Restaurering

Med hjälp av bidraget Skogens miljövärden som finansieras av EU har Vetlanda kommun nyligen utfört ett naturvårdsprojekt på kommunens mark i Korsberga öster om bygdegården. Området var förr i tiden en betesmark med gamla grova ädellövträd. De senaste decennierna, efter att betet upphört, har området vuxit igen med sly och granar, vilka påverkar många arter som är beroende av öppna landskap negativt, däribland mång olika arter av mossor, lavar, insekter och fåglar.

Lunglav

I en bergsbrant i området växer den utrotningshotade arten lunglav.

Syftet med projektet är att gynna den biologiska mångfalden, i synnerhet arter som är beroende av öppna landskap och gamla solbelysta ädellövträd. Ett annat mål med projektet är att skapa en vacker och trevlig miljö att vistas i.

Kommunen har röjt, gallrat och tagit bort inträngande unga granar. Vi har även huggit fritt runt gamla ekar och skapat död ved. Området ska stängslas in och betas med får i fortsättningen. Pengarna för projektet kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.