Ordlista upphandling

Innehåller upphandling ord och uttryck du aldrig hört tidigare? Då kan du ta hjälp av vår upphandlingsordlista:

Anbud
Ett anbud är en utförlig beskrivning av ett affärserbjudande från ett företag som erbjuder att leverera en vara eller tjänst till ett visst pris. Ett anbud är bindande.

Annonsdatabas
Där upphandlingsannonser publiceras. För Vetlandas upphandlingar används annonsdatabasen e-Avrop Länk till annan webbplats..

Avrop
Ett avrop är en beställning av en vara eller tjänst från ett ramavtal eller kontrakt, som har uppkommit som resultatet av en offentlig upphandling.

Avtalsspärr
När en avtalsspärr löper får en myndighet inte ingå avtal i en upphandling. Under avtalsspärren kan anbudsgivarna ansöka om överprövning. Dem träder in efter tilldelning och det är när avtalsspärren har löpt ut som avtal kan tecknas. Finns inget krav på avtalsspärr vid en direktupphandling.

CPV-kod
Varje produktgrupp eller tjänst som upphandlas har en egen sifferkod, en så kallad CPV-kod. När en upphandlare skapar upphandlingsdokumenten ska denne ange den CPV-kod som bäst stämmer överens med den specifika varan eller tjänsten så att du som leverantör enklast får information när något händer för din branschkategori.

Direktupphandling
Med direktupphandling avses en upphandling eller inköp utan krav på anbud i viss form utifrån kommunens riktlinjer för direktupphandling. År 2022 är direkttupphandlingsgränsen upp till 700 000 kr för varor och tjänster.

Fördelningsnyckel
Fördelningsnyckel är ett alternativt sätt man valt att tilldela avrop, då vi har ramavtal med fler än en leverantör. Det är beställaren som utifrån aktuellt behov väljer den parameter som är viktigast för det specifika avropet. Utan inbördes rangordning ska beställaren göra sitt val utifrån exempelvis:

Exempel nr 1 (tjänst) - Pris, Tillgänglig resurs med rätt kompetens och erfarenhet, Tidigare levererad kvalitet

Exempel nr 2 (vara) - Pris, Funktionalitet, Estetisk utformning, Anpassning till befintlig utrustning, Leveranstid

Förfrågningsunderlag
Idag har det i de flesta fall bytt namn till upphandlingsdokument. Det är det underlag i en upphandling som en myndighet lämnar till leverantörerna. Det ska innehålla samtliga handlingar för upphandlingen som säkerställer att upphandlingen tillgodoser verksamhetens behov, utnyttjar konkurrensen på marknaden samt genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt. Inom entreprenadupphandling och dess handlingar AB04, ABT06 och ABK09 kvarstår dock begreppet Förfrågningsunderlag.

Förlängd anbudstid
Anbudstid är den tidsperiod inom vilken leverantörer ska lämna sina anbud. Om ett anbud kommer in för sent ska det underkännas av den upphandlande organisationen. I vissa fall kan denna tid förlängas, så kallad förlängd anbudstid.

Förnyad konkurrensutsättning
Förnyad konkurrensutsättning (FKU) innebär att alla leverantörer till ett ramavtal bjuds in för att lämna anbud på nytt.
En förnyad konkurrensutsättning, FKU, är ett slags miniupphandling som bjuder in ramavtalets samtliga leverantörer att lämna anbud på nytt.

Kontrakt
En skriftlig överenskommelse mellan fysiska eller juridiska personer som skapar ett rättsförhållande mellan parterna i ett/flera inköp. Kontrakt används vanligtvis för enstaka köp som den upphandlande myndigheten inte har återkommande behov av.

Leverantörsdialog
Dialog mellan beställare och leverantör för att exempelvis skapa en god kännedom om marknaden eller vid uppföljning av ett avtal. Likabehandling ska tas hänsyn till i all dialog.

LOU – Lagen om offentlig upphandling
Lag om offentlig upphandling är en av de lagar som reglerar den svenska offentliga sektorns inköp av varor och tjänster. LOU utgår från ett antal EU-direktiv och omfattar bland annat statliga och kommunala myndigheter, samt flertalet kommunala och statliga bolag. Syftet med lagen är att inom offentliga inköp ska alla leverantörer behandlas jämlikt och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Andra lagar för upphandling är LUF, LUFS och LOV.

Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänna handlingar ska lämnas ut till den som begär det, förutsatt att hela eller del av handlingen inte ska hållas hemlig med sekretess.

Offentlig sektor
Den offentliga sektorn omfattar verksamheter inom stat, kommun och landsting som till största delen finansieras med skattemedel. Till exempel vård och omsorg, skolor, rättsväsende, försvarsmakten och infrastruktur.

Ramavtal
Ett avtal som ingås mellan upphandlande myndighet och en eller flera leverantörer. Ramavtal brukar användas när den upphandlande myndigheten har ett återkommande behov av en viss produkt eller tjänst, men när det råder osäkerhet kring volymen och specifika tider för leverans. Dess syfte är att fastställa villkoren för framtida beställningar/avrop under en viss tidsperiod.

Ska-krav
Ett ska-krav är ett obligatoriskt krav som ställs på en leverantör eller den vara eller tjänst som ska upphandlas måste uppfyllas.

Takvolym
Takvolym är den fastställda gräns som anger hur mycket som är tillåtet att köpa från ett ramavtal. Huvudregeln är att uppskattad kvantitet ska anges i ramavtalet.

Tilldelningsbeslut
Underrättelse till samtliga anbudsgivare i en upphandling. Det anger till vilken eller vilka leverantörer som den upphandlande myndigheten tilldelat avtalet. Du kan läsa mer under Tilldelning i vår Upphandlingsguide.

Tröskelvärde
Belopp som bestäms av EU som avgör enligt vilka regler ett inköp ska genomföras. Vilket tröskelvärde som ska tillämpas beror på typ av inköp (varor, tjänster, eller entreprenad) och lagrum (LOU, LUF, LUFS, LUK).

Upphandling
Den process som inleds vid behov av inköp och avslutas när kontrakt tecknas. Se upphandlingsprocessen

Upphandlingsförfarande
Förfarande är det tillvägagångssätt eller metod som den upphandlande myndigheten väljer för den aktuella upphandlingen. Vilket eller vilka förfaranden man kan välja beror på olika faktorer, bland annat hur högt avtalets värde är m.m.

Utvärdering
De aktiviteter som genomförs för att bedöma en leverantörs anbud

Utvärderingsmodell
När anbud kommer in till den upphandlande organisationen finns ett strukturerat sätt att jämföra dem, vilket sker med en utvärderingsmodell, vald av den upphandlande organisationen. Utvärderingsmodellen syftar till att specificera hur anbud kommer att värderas, i relation till hur anbuden uppfyller tilldelningskriterierna. Du kan läsa mer om utvärderingsgrunderna under upphandlingsguiden och upphandlingsdokumenten.

Överprövning
En leverantör kan begära att en förvaltningsdomstol överprövar en upphandling om denne exempelvis anser att något fel begångets i upphandlingsprocessen.