Björkö skola

Björkö skola och fritidshem ligger i Björköby. Skolan har cirka 90 elever i förskoleklass upp till grundskolans årskurs 6.

Björkö skola

Björkö skola

Björkö skola och fritidshem ligger naturskönt i utkanten av Björköby, cirka 20 minuter norr om Vetlanda. Vi tar ett gemensamt ansvar för barnens utveckling och fokuserar på barnens positiva sidor för att alla ska trivas, må bra och utvecklas.

Vi arbetar med livsstil, hälsa och rörelse samtidigt som vi agerar hållbart och miljömedvetet. IKT (informations– och kommunikationsteknik) tar stor plats och ses som ett naturligt inslag i skolans arbete.

Vårt fritidshem har ett gott samarbete med den intilliggande förskolan vilket är till fördel när vi öppnar och stänger. Hos oss börjar varje skoldag klockan 8.00 och vi har många gemensamma aktiviteter som bidrar till en god stämning och en positiv kamratanda över klassgränserna.

Maten på skolan

Fritidshem

Björkens fritidshem är öppet klockan 6.00-17.15. Vi samarbetar med Lindens förskola vid öppning och stängning.

I fritidshemmets lokaler har vi ett större rum där det finns utrymme att måla, pyssla eller spela. Det finns även ett kuddrum/samlingsrum och en hall där det finns olika byggmaterial. Fritidshemmet har tillgång till en gympasal och en skolgård. Eleverna har mycket fri lek, men vi erbjuder nästan alltid någon styrd aktivitet. Aktiviteterna styrs av elevernas intresse.

Vi nås lättast via telefon men om ingen svarar går det även bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Elevinflytande

Vi har fritidsråd med jämna mellanrum för att öka elevernas inflytande över verksamheten och göra dem medvetna över det demokratiska samhället.

Våra mål

  • Att barnen ska uppleva en positiv kamratskap.
  • Att barnen känner sig delaktiga i verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0383-967 18, 072-147 56 97

Skolbibliotek

Skolbiblioteket på Björkö skola ger förutsättningar att i en lugn miljö hitta sin favoritbok. Biblioteket har ett sortiment anpassat efter elevernas läsförmåga och möjligheten att utveckla språket. Alla elever ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets resurser efter ens egna förutsättningar.

Bibliotekets personal bedriver läsfrämjande verksamhet som är ett stöd för lärarna på skolan. Målet är att skapa en lustfylld mötesplats där elever från alla årskurser träffas kring samtal om böcker.

Kontakt

Skolbibliotekarie Niklas Carlemar
niklas.carlemar@vetlanda.se

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Marie Oinonen
Telefon: 072-205 43 68
Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Anna Johansson
Telefon: 070-267 66 72
anna.johansson@vetlanda.se

Specialpedagog Anette Arvidsson
Telefon 070-574 43 86
anette.arvidsson1@vetlanda.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo eller av målsman på telefon (se kontaktruta längst ner på sidan).

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.