Olika former av barnomsorg

Vetlanda kommun erbjuder olika former av barnomsorg; förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Särskilda regler gäller för barn till föräldralediga och arbets­sökande samt barn i åldern 3-5 år.

Förskola

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Förskolan är en egen skolform och styrs av en läroplan. Här bedrivs undervisning och utbildning av högskoleutbildad personal. Det är i förskolan grunden för ett livslångt lärande läggs. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolor i Vetlanda kommun

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogisk omsorg bedrivs oftast hemma hos en dagbarnvårdare och barngrupperna är mindre. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg är ingen skolform och styrs därför inte av läroplan.

Pedagogisk omsorg finns både i kommunal och privat regi i Vetlanda. Finns det ingen pedagogisk omsorg där du bor? Skicka in önskemål om pedagogisk omsorg där du bor.

Skillnader mellan pedagogisk omsorg och förskola

  • Förskolan är en skolform, det är inte pedagogisk omsorg.
  • Förskolan styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
  • I förskola bedrivs undervisning och utbildning, det gör det inte i pedagogisk omsorg.
  • I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg i Vetlanda kommun

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. En förutsättning för att få barnomsorg på obekväm arbetstid är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen själva inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar.

Du ansöker via e-tjänsten Barnomsorg på obekväm arbetstid. Där står vilka förutsättningar som krävs för att du ska få barnomsorg på obekväm arbetstid. I samma e-tjänst säger du även upp din plats på obekväm arbetstid.

Fullständiga villkor finns i riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid. Pdf, 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Maxtaxan gäller, så du betalar inget extra för omsorg på obekväm arbetstid.

Inget nattis från och med år 2021

Från och med den 1 januari 2021 erbjuder Vetlanda kommun inte längre nattis efter beslut från barn- och utbildnings­nämnden.

Öppen förskola

Om du har barn i åldern 0–5 år är du välkommen till Kärnhusets öppna förskola på Kyrkogatan 15 i centrala Vetlanda. Här deltar du och ditt barn gemensamt och får möjlighet att träffa andra barn och vuxna. Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar får möjlighet till social och pedagogisk stimulans. Verksamheten utformas gemensamt av personal och besökare och är avgiftsfri.

På grund av covid-19 håller Öppna förskoan i dagsläget stängt. Man kan följa förskolan via deras facebook där dom varje dag sänder en sångstund live kl 10.30.

Du kan följa öppna förskolan på Facebook.

Grupper och öppettider

Nyfikarna 0–5 år

  • Tisdagar klockan 9-15. Sångstund klockan 10.30 och 14.30.
  • Fredagar klockan 9-13. Sångstund klockan 10.30.

Använd vårt material i skaparrummet eller delta i vår gemensamma sångstund. Vi fikar tillsammans. Du kan ta med eget fika/lunch. Vi säljer kaffe, te och frukt för fem kronor.

Babyfik –10 månader

  • Måndagar klockan 9–13. Sångstund klockan 10.30.
  • Onsdagar klockan 9–13. Sångstund klockan 10.30.

Babyfik är ett tillfälle för dig som nybliven förälder att komma ut och träffa andra i samma situation.

Öppen förskola har stängt under jul- och sommarlov.

Övergripande mål

Öppna förskolan är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till de barn som inte är inskrivna i förskolan.

Barnmålet

Att ge barnen möjlighet till en positiv utveckling genom den stimulans det innebär att få delta i olika aktiviteter men andra barn och vuxna.

Vuxenmålet

Att ge vuxna möjlighet till kontakt med andra vuxna och stärka deras föräldraroll, ge kunskap om och öka förståelse för barns behov.

Samhällsmålet

Att ge information om kommunens eller landstingets olika former av service (barnomsorg, socialtjänstens föräldrarådgivning, talteamet, psykolog från barnavårdcentral med mera)

Särskilda regler - föräldraledig eller arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar/vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande. Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie maxtaxan. De 15 timmarna fördelas på tre timmar/dag, men rektor kan i samråd med vårdnadshavare och personal godkänna andra tider utifrån verksamhetens förutsättningar.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Här får ditt barn gå från och med den 1 september det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är frivillig, helt gratis och följer skolans läsårstider. Det innebär att barnet går i förskola 525 timmar under grundskolans läsår. Om skolan har lov så har allmän förskola också lov.

Timmarna förläggs på antingen för- eller eftermiddag, tre timmar per dag. Tiden bestäms av respektive förskola efter samråd med vårdnadshavare och efter förskolans förutsättningar. Lunch serveras inte.

Ansök om allmän förskola via våra e-tjänster. Allmän förskola finns inte inom pedagogisk omsorg.

Du som redan har ditt barn på förskola

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år och redan har plats på förskola har du två möjligheter:

Alternativ 1

Du kan välja att bara ha kostnadsfri allmän förskola. Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra.

Alternativ 2

Du kan behålla din barnomsorgsplats. Då fungerar allt som det gjort innan, men du får en lägre avgift under september-maj. Du har alltså samma schema som tidigare och kan även ha ditt barn på förskolan under skolloven.

För alternativ 2 får du betala avgift hela året, men under september till maj minskar vi avgiften med de 15 timmar per vecka som motsvarar allmän förskola. Om du bara nyttjar upp till 15 timmar per vecka får du ingen räkning alls september-maj.

Under juni, juli och augusti betalar du som väljer alternativ 2 full avgift.

Du som har ditt barn i pedagogisk omsorg

Allmän förskola erbjuds inte i pedagogisk omsorg.

Om du vill ha ditt barn i allmän förskola måste du ansöka om plats på någon av våra förskolor.

Föräldraledighet och allmän förskola

Är du föräldraledig kan du välja att ha kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring. Den följer grundskolans läsårstider – om skolan har lov så har ditt barn också lov. Du får då ingen faktura alls.

Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra till kostnadsfri allmän förskola om du redan har en plats.

Arbetssökande och allmän förskola

Som arbetssökande kan du inte välja kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring eftersom du ska kunna ta jobb med kort varsel. Utan barnomsorgs­plats står du inte till arbetsmarknadens förfogande. Du får avdrag för allmän förskola september-maj.