Våtmark i Ekenässjön

Sydost om Ekenässjön återskapar Vetlanda kommun en våtmark. Genom åtgärderna ökar den vattenhållande förmågan i landskapet samtidigt som en intressant och tätortsnära naturmiljö skapas.

Ängsyta och skog
Ängsyta och skog

En ny naturstig har anlagts i Illharjen för att göra området mer tillgängligt.

Våtmarken kommer göras tillgänglig med stigar, information och bänkar. Våtmarken blir omkring två hektar med varierat djup och flikiga kanter. I ena kanten kommer en sumpskog bildas. Den varierade miljön gör att många olika växt- och djurarter kommer att trivas.

Projektet finansieras genom bidrag från LONA-våtmark och Naturskyddsföreningen. Under 2020 har det gamla stängslet tagits bort och naturvårdsgallring samt röjning genomförts för att förbereda för stigar och själva grävandet, som drar igång vintern 2021.

Skissbild från karta på hur våtmarksområdet kan se ut på platsen.

Skiss på hur området kan se ut på platsen.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp
Naturvårdsföreningens logotyp