Planer och strategier

Här finns övriga planer och strategier för tekniska kontoret.

Trafikstrategi

Fram till och med 4 april 2019 kunde du vara med och tycka till om det nya förslaget till trakfikstrategi.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med utvecklingen av trafik och parkering.

Naturvårdsplan för Vetlanda kommun

I Vetlanda kommun finns många värdefulla naturområden med ett rikt växt- och djurliv. Naturvärdena behöver insatser för bevarande, skötsel och utveckling. Naturvårdsplanen, som antogs av kommunfullmäktige 2019, sammanställer och beskriver områden med höga naturvärden i kommunen, samtidigt som den utgör grunden för det kommunala naturvårdsarbetet.

Naturvårdsplanen är ett viktigt underlag i planering och beslut som berör användningen av mark och vatten. Den innehåller mål och riktlinjer samt konkreta åtgärder för hur vi ska bevara den biologiska mångfalden.

Naturvårdsplanen består av tre delar som du hittar här nedan.

Del 1: Natur och naturvård i Vetlanda Pdf, 89 MB.

I denna del hittar du bland annat nulägesbeskrivningar och planens syfte, kommunens mål och strategier samt en beskrivning av Vetlandas natur- och naturvårdsarbete.

Del 2: Åtgärdsprogram Pdf, 18 MB.

Åtgärdsprogrammet listar över 60 olika åtgärder som Vetlanda kommun avser att jobba med för att bevara den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig för invånare och besökare.

Del 3: Karta över områden med höga naturvärden Länk till annan webbplats.

På en digital karta redovisas områden med stor betydelse för den biologiska mångfalden i Vetlanda kommun. Zooma in och klicka på ett utvalt område för att läsa mer om objektet.

Naturvårdsplanen har tagits fram med hjälp av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) som är ett statsbidrag som förmedlas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lokala naturvårdssatsningens logotyp

Visionsarbete Madhagen Norget Nässja

I Madhagen Norget Nässja planerar vi för Vetlandas nya stadsdel och bostadsområde. Attraktivitet, håll­barhet och nytänkande är ledord i visionsarbetet som är ett första led i exploateringen.

Genom att gå ut brett och inhämta invånarnas egna tankar och idéer kring hur ett nytt bostadsområde ska se ut och vad det ska innehålla skapar vi en visionsskiss som ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet.