Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att säkra en god kvalitet och kvantitet samt för att skydda vårt dricksvatten från giftiga ämnen och föroreningar.

Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan komma att nyttjas som vattentäkt.

I Vetlanda kommun är Njudung Energi huvudman för de allra flesta vatten­täkterna. På deras hemsida hittar du vilka vattenskydds­områden som finns där de är huvudman samt föreskrifterna för varje vattenskydds­område.

Vattenskyddsområde – Njudung Energi Länk till annan webbplats.

Förutom dessa 12 vattenskydds­områden finns också ett vattenskydds­område för sjön Örken, där Växjö kommun är huvudman.

Skyddsförskrifter för ytvatten i sjön Örken Pdf, 408 kB..

Skyddsföreskrifter

Det finns skydds­föreskrifter för vatten­skydds­områden. Skydds­föreskrifter finns för att säkra en god kvalitet och kvantitet på dricks­vattnet och innehåller oftast begränsningar och förbud att vidta vissa åtgärder inom vattenskyddsområdet. Trots begränsningar kan du för vissa åtgärder söka tillstånd eller göra en anmälan hos oss på miljö- och byggnämnden.

Den som anmäler eller skickar in en tillståndsansökan ska visa att åtgärden eller verksamheten kan utföras utan risk för att skada vattentäkten. Om verksamheten eller åtgärden är förbjuden kan du söka dispens hos miljö- och byggnämnden. Dispens medges endast om det är förenligt med skyddsföreskrifternas syfte.

Tillstånd eller anmälan för olika åtgärder

Du som uppehåller dig eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan behöva söka tillstånd eller göra anmälan för olika åtgärder, till exempel för:

E-tjänst - Ansökan och anmälan om åtgärd inom vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

Övrigt inom vattenskydd

Hantering av brandfarlig vätska

Det finns särskilda krav som ska uppfyllas för att installera en cistern eller hantera mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom ett vattenskyddsområde.

Anmäl cisterner i Vetlanda kommun

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?

I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt miljöprövningsförordningen (2013:251) finns regler som rör miljöfarlig verksamhet och som gäller utöver skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden.

Miljöfarlig verksamhet i Vetlanda kommun