Serveringstillstånd

Serverar du starköl, annan jäst alkoholdryck, vin och spritdrycker behöver du ett serveringstillstånd. I Vetlanda kommun är det miljö- och byggnämnden som beslutar om tillstånd.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller ett slutet sällskap. Serveringstillstånd kan gälla året runt eller vid enstaka tillfällen.

Krav på sökanden

 • Du ska ha fyllt 20 år.
 • Personlig och ekonomisk lämplighet – du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Det gäller alla personer som har betydande inflytande i verksamheten. Det kan till exempel vara en VD, ägare, styrelseledamot, firmatecknare eller aktieägare.
 • Kunskap – både du som söker tillstånd och andra personer som har betydande inflytande i verksamheten ska ha kunskap i alkohollagstiftningen.

Att tänka på innan du ansöker om serveringstillstånd

I de flesta fall krävs serveringstillstånd. Om du är osäker på om du uppfyller alla krav i undantagsregeln går det bra att kontakta miljö- och bygg­förvaltningen för att diskutera just din situation.

När behöver du ett tillstånd?

Du behöver ha ett serveringstillstånd för att få sälja alkohol, exempelvis på restaurang. Folköl får dock säljas efter anmälan till kommunen. Du kan ansöka antingen om att få ett stadigvarande serveringstillstånd eller ett tillfälligt serveringstillstånd, beroende på om du driver en verksamhet eller endast planerar ett tillfälligt arrangemang.

Du behöver tillfälligt tillstånd för alkoholservering om:

 • Du bjuder in till en fest och annonserar i sociala medier, via flygblad eller i tidningar, eftersom festen då är öppen för allmänheten.
 • Du inte vet vilka personer som kommer på festen, alltså att de inbjudna inte har något gemensamt mer än att de är bjudna till samma fest.
 • Du tar en entréavgift för att komma in samt tar betalt för alkoholen för att gå med vinst.
 • Du har ett event med koppling till näringsverksamhet, såsom marknadsföringsevent, kundevent, klubbkvällar och liknande och alkohol ska serveras.

När behöver du inte ett tillstånd?

Huvudregeln är att serveringstillstånd krävs för att få servera alkohol. Följande undantagsregel finns dock enligt alkohollagen:

Serveringstillstånd krävs inte om följande tre krav samtidigt är uppfyllda.

 1. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  Har du en privat bröllopsfest, 50-årskalas eller liknande tillställning för i förväg bestämda personer, så kan undantagsregeln vara tillämplig.
 2. Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  Det får inte finnas något kommersiellt syfte med evenemanget. Vilket gör att undantaget enbart blir användbart för rent privata tillställningar.
 3. Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
  Det innebär att servering inte får ske i en restaurang, café eller annan livsmedelsanläggning. Till lättdrycker räknas all dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent.

I de flesta fall krävs serveringstillstånd. Om du är osäker på om du uppfyller alla krav i undantagsregeln går det bra att kontakta miljö- och byggförvaltningen för att diskutera just din situation.

Om du serverar alkohol utan serveringstillstånd riskerar du att göra dig skyldig till brott mot alkohollagen. Du hittar information om undantagen i 8 kapitlet 1 a § alkohollagen.

Slutet sällskap

För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Det kan till exempel vara att de ingår i samma förening eller är kollegor.

Som arrangör ska du alltså i förväg kunna uppge vilka personer som kommer att delta vid den aktuella tillställningen.

Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Vid serveringstillfället ska en deltagarlista över det slutna sällskapet finnas tillgänglig på serveringsstället.

Alkoholen som säljs till ett slutet sällskap måste köpas in från Systembolaget.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns ett antal olika serveringstillstånd som gäller på olika sätt. Här hittar du information om vad som gäller för de olika tillstånden samt hur du ansöker.

Stadigvarande serveringstillstånd

Om du inte har e-legitimation, använd istället vår blankett för att ansöka om serveringstillstånd.

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller bara för det företag med det organisationsnummer som fått tillståndet och i den lokal som står angiven i tillståndsbeviset.

Du som driver en restaurang kan ansöka om stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker. Tillståndet gäller för servering till allmänheten eller ett slutet sällskap året runt eller årligen under en viss tidsperiod.

Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person, annat bolag eller flyttas med till en annan lokal. Då måste du ansöka på nytt.

För att få stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Eget kök ska finnas i anslutning till serveringslokalen.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat, både förrätter, huvudrätter och efterrätter, ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte orsaka problem med ordning och nykterhet eller medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning.

Tillfälligt serveringstillstånd

För att få tillfälligt serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Serveringen får inte vara stadigvarande – det finns en begränsning i hur ofta återkommande arrangemanget kan vara och/eller hur lång tidsperiod arrangemanget pågår.
 • Lagad eller tillredd mat ska serveras.
 • Alkoholen som säljs till ett slutet sällskap måste köpas in från Systembolaget. Vid försäljning till allmänheten kan alkoholen även köpas in hos partihandlare.

Om du inte har e-legitimation, använd istället någon av våra blanketter nedan för att ansöka om tillfälliga serveringstillstånd.

Tillfälliga tillstånd kan ges för servering till allmänheten eller ett slutet sällskap. Tillståndet kan gälla för en viss tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Uteservering

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

E-tjänst - Uteservering eller pausservering, ansökan (e-legitimation krävs) Länk till annan webbplats.

För att du ska få tillstånd krävs det att uteserveringen:

 • Till största delen består av sittplatser vid bord.
 • Erbjuder servering av lagad mat.
 • Ligger i anslutning till din serveringslokal.
 • Är avgränsad på ett sätt som gör det tydligt för gästerna att de befinner sig på uteserveringen.
 • Kan överblickas av serveringspersonalen.

Det är ditt ansvar som tillståndshavare eller restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck.

Glöm inte att du måste ha dispositionsrätt till området och att bygglov kan krävas.

Om uteserveringen är på allmän mark ska du söka tillstånd från polismyndigheten om att använda offentlig mark. Om uteserveringen är på privat mark måste du ha tillstånd från markägaren för att använda marken.

Fråga miljö- och byggförvaltningen om du har några frågor kring uteservering.

Pausservering

Du som driver exempelvis en teaterverksamhet kan få stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd för servering av vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck i foajén till en teater- eller konsertlokal. Det finns inga krav på att det samtidigt ska finnas matservering.

Alkoholservering får endast ske i pausen i en pågående föreställning. Det är inte tillåtet med alkoholservering före eller efter en föreställning.

Det ska alltid finnas en ansvarig person på plats för att få servera alkohol. Personen måste ha fyllt 20 år.

För att få ett serveringstillstånd måste du som ansöker fått godkänt i Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i svensk alkohollag. Provet genomförs hos Vetlanda kommun.

Serveringstillstånd för pausservering kan ges med villkor, till exempel att alkoholservering inte får ske i samband med ett ungdoms­evenemang.

Ansvar och förändringar

Du som har stadigvarande tillstånd är skyldig att i förväg eller så fort som möjligt anmäla förändringar till kommunen som kan ha betydelse för serveringstillståndet.

Serveringsansvarig personal

Under hela serveringstiden ska tillståndshavaren eller en av denne utsedd serveringsansvarig person vara på plats. När du utser nya eller tar bort serveringsansvariga personer på din restaurang ska det anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Kom ihåg att den du utser som serveringsansvarig måste ha fyllt 20 år.

Det ligger i ditt eget intresse att bara anmäla personer som är lämpliga, eftersom den som utses som serveringsansvarig är ansvarig för serveringen när du inte är på plats.

Det yttersta ansvaret för verksamheten vilar dock alltid på dig som är tillståndshavare, även om du inte alltid själv är på plats.

Återkalla serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd är knutet till den juridiska personen, företaget och serveringslokalen. Ska din verksamhet upphöra måste du göra en begäran av återkallande för serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd upphör aldrig om du inte själv återkallar ditt serveringstillstånd.

Förändring av ägarförhållanden

Ändras ägarförhållanden ska du omgående anmäla detta. Vid större förändring, till exempel byte av organisationsnummer eller ägare, behövs ett nytt tillstånd sökas.

Utökade lokalytor, serveringstider och avbrott i verksamheten

Förändringar såsom utökning av lokalytor eller serveringstider eller avbrott i verksamheten ska omgående anmälas.

Cateringlokal

Du som driver ett cateringföretag kan få stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap under förutsättning att:

 • Cateringverksamheten har ett eget kök för tillredning av mat.
 • Den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen.

Provsmakning

För att få anordna provsmakning krävs det att du har ett stadigvarande serveringstillstånd för serveringslokalen och de drycker som provsmakningen avser. Därefter ska du skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen inför varje provsmakningstillfälle.

Vid provsmakningstillfället ska du tänka på att:

 • Det finns inga krav på att du samtidigt ska ha matservering.
 • Provsmakning skiljer sig från "vanlig" servering på så sätt att du endast serverar en liten mängd alkohol. Provsmakningen består av olika produkter för att ge deltagarna en uppfattning om kvalitet och smak. 
 • Du som erbjuder provsmakning ska ta betalt för dryckerna.

Kryddning av sprit

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker får själv och enligt eget recept krydda spritdryck i den egna verksamheten, men det ska först anmälas till miljö- och byggförvaltningen.

Observera att det endast är tillåtet att krydda okryddat brännvin och ingenting annat. Syftet med att göra kryddning av spritdryck lagligt är för att du ska kunna servera egenkryddad snaps till julbord eller liknande tillställningar.

Allmänna frågor om serveringstillstånd

Har du koll när det krävs ett serveringstillstånd eller inte?

Kunskapsprov

Alkohollagen kräver att du visar att du har kunskap i alkohollagen. För att visa att du har kunskaperna som krävs måste du klara ett kunskapsprov som är framtaget av Folkhälsomyndigheten.

Du har tre försök på dig att klara kunskapsprovet innan du måste lämna in en ny ansökan om serveringstillstånd och betala en ny avgift för tillståndsansökan.

Vi kontaktar dig för att boka tid för provet och provet genomförs på miljö- och byggförvaltningen.

Vem behöver inte göra provet?

 • Du som redan har serveringstillstånd i Vetlanda kommun och ansöker om samma typ av tillstånd.
 • Du som har serveringstillstånd i någon annan kommun, har dokumenterad erfarenhet och ansöker om samma typ av tillstånd.
 • Du som söker tillstånd för alkoholservering till ett slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle.
 • Du som har gjort kunskapsprovet högst fem år före aktuell ansökan.

Information om Folkhälsomyndighetens kunskapsprov om alkohollagstiftningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar det att få svar på en ansökan?

Handläggningstiden är enligt lagstiftningen fyra månader. Kommunens mål är att beslut ska fattas inom åtta veckor efter att ansökan är komplett. Ansökan är inte komplett förrän ett godkänt kunskapsprov genomförts av sökanden. Det kan ibland ta längre tid beroende på miljö- och byggnämndens sammanträdestider. När du har lämnat in en ansökan och betalat avgiften påbörjar kommunen handläggningen.

Du får besked när din ansökan är komplett och sedan om din ansökan om serveringstillstånd har beviljats eller inte. Vid avslag får du en motivering till varför tillståndet inte beviljats och information om hur beslutet kan överklagas.

Serveringen får starta först när du har fått ditt tillståndsbevis.

Vad kostar ett serveringstillstånd?

Vetlanda kommun tar ut en prövningsavgift för ansökan om serverings­tillstånd och en årlig avgift för tillsynen. Prövningsavgiften ska vara betald innan ansökan behandlas. Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen grundas på omsättningen av försäljningen av alkoholdrycker.

Taxa för serveringstillstånd Pdf, 196 kB.