Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna
Gå till kartan.vetlanda.se
Kartan

Taxor och avgifter

Det här är en sammanfattning av avgifterna för äldre­omsorg, hemsjukvård och omsorgen om personer med funktions­nedsättning i Vetlanda kommun.

Avgifterna är index­reglerade och uppdateras årligen.

Hemtjänst

Kostnaden för hemtjänst är baserad på vad du har för inkomst. Vi tillämpar maxtaxa.

Den högsta avgift du kan få för hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende är 2 089 kronor per månad (2019 års nivå). Beloppet är en viss procentsats av pris­basbeloppet och regleras varje år. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnads­pris som är beräknad till 320 kronor per timme.

Räkna ut din avgift för hemtjänst

Särskilt boende

Insats/service

Kostnad

Hyra av lägenhet

Cirka 5 250 kronor per månad.

Hyran skiljer sig något mellan kommunens olika boenden.

Alla måltider

3 240 kronor per månad

Omvårdnadsavgift

Max 2 089 kronor per månad.

Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.

Bostadstillägg och hyresjämkning

Du har möjlighet att ansöka om bostadstillägg via Pensionsmyndigheten.

Om du inledningsvis behöver betala hyra för två lägenheter när du flyttar in på ett särskilt boende, kan du ansöka om hyresjämkning. Kontakta kommunens avgifts­administratör, telefon 0383-972 16 eller 0383-972 10.

Räkna ut din avgift för särskilt boende

Hemsjukvård

Från och med den 1 januari 2017 betalar du avgift för insatser som utförs av hemsjukvården. Oavsett antalet besök av hemsjukvården är avgiften max 300 kronor per månad. Avgiften ingår i maxtaxan för äldreomsorg och hänsyn tas till ekonomiska förutsättningar, samma underlag som äldre­omsorgen (ekonomisk redogörelse).

Avgift tas ut för följande insatser:

 • Hemsjukvårdsbesök av sjuksköterska med specialistkompetens alternativt sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (300 kronor per månad).
 • Ordination av hjälpmedel inklusive hembesök, bedömning, utprovning och uppföljning (150 kronor).
 • Bedömning bostadsanpassning inklusive hembesök och eventuellt intyg (150 kronor).
 • Hämtning av hjälpmedel (150 kronor).
 • Enstaka besök som inte är registrerade i hemsjukvården (150 kronor).
 • Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska (150 kronor).
 • Ordinerade stödstrumpor bekostas av patienten.

Följande insatser är inte förenat med någon avgift:

 • Insats hos barn och ungdomar under 19 år.
 • Insats hos patient som är inskriven i palliativ vård.
 • Insats hos patient som bor på särskilt boende eller korttidsboende.
 • Hembesök där sjuksköterska, arbetsterapeut alternativt sjukgymnast är konsult för andra personalkategorier.
 • Insats hos patienter som beviljats bostad med särskild service jämlikt LSS § 9:9.
 • Uppsökande verksamhet.

Trygghetslarm

Trygghetslarm ingår i hemtjänstavgiften. Du som endast har trygghetslarm och ingen hemtjänst betalar mellan 0 och 233 kronor per månad beroende på din inkomst.

Måltider

Måltidsabonnemang i särskilt boende där alla måltider ingår kostar idag 3 240 kronor per månad. För matdistribution betalar du 64 kronor per portion. Du betalar endast för maten och inte någon ytterligare avgift för distributionen.

Dagverksamhet

Dagverksamheten vid Björkängen, Daggkåpan och Norrängen är kostnadsfri. Resorna till dagverksamheterna är kostnadsfria.

Dagverksamheten vid Alinderska är också kostnadsfri, men du får betala dina egna resekostnader.

När du är på dagverksamheten betalar du själv dina måltidskostnader, 64 kronor per dag.

Korttidsboende

Insats/service

Kostnad

Omsorgsavgift

Max 2 089 kronor per månad.

Avgiften kan vara mindre beroende på vilken inkomst du har.

Alla måltider

108 kronor per dag.