Farligt avfall

Vissa typer av avfall är särskilt farliga för människors hälsa och miljön och är klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller därför särskilda regler.

Som verksamhetsutövare behöver du vara noga med att kolla upp att den som du lämnar ditt avfall till har de tillstånd som krävs för att få ta emot det. Du behöver också ha dokumentation som visar att din hantering och ditt överlämnande har skett enligt reglerna. Om du tar emot avfall från andra behöver du göra en anmälan eller söka tillstånd beroende på om du transporterar, lagrar, bearbetar eller behandlar avfallet på något sätt. Det farliga avfallet som uppstår i ditt hushåll ska du lämna enligt Njudung Energis anvisningar.

Det är viktigt att hanteringen och borttransporten av ditt farliga avfall sker på ett säkert och lagligt sätt, så att det inte riskerar att hamna någonstans där det kan göra skada på människors hälsa eller miljön, i eller utanför Sveriges gränser.

Exempel på farligt avfall är lysrör, aerosolsprayer, bekämpningsmedel, diverse kemikalier, spillolja, färg-/lack-/limrester, lösningsmedel, lacknafta, aceton, rengöringsmedel, småbatterier, elektroniska apparater/verktyg med sladd eller inbyggda batterier, bilbatterier, skurvatten från industrigolv.

Förvaring och märkning av farligt avfall

 • Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig. Exempel på märkning kan vara avfallskoden samt avfallets typ, såsom lösningsmedelsavfall eller avfallets tidigare användningsområde såsom tvättvätska med lösningsmedel.
 • Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt.
 • Vid förvaring av farligt avfall utomhus ska detta ske på hårdgjord yta, nederbördsskyddat och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.
 • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat och invallningen ska vara beständig mot det material som förvaras inom den. Den ska vara dimensionerad så att den rymmer den största behållarens hela volym samt tio procent av övrig lagrad volym.
 • Farligt avfall ska förvaras i avgränsat utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark.

Anteckningsskyldighet

Den som yrkesmässigt hanterar farligt avfall har en anteckningsskyldighet. Vad som ska antecknas beror på om du är avfallsproducent, transportör, insamlare, handlare, mäklare eller om du behandlar avfall. De antecknade uppgifterna ska också rapporteras in till ett särskilt avfallsregister varje gång det farliga avfallet hämtas eller lämnas.

Anteckningarna blir en slags journalföring över det farliga avfallet som uppkommer i verksamheten och de ska sparas i minst tre år förutom för den som är transportör som istället endast behöver spara anteckningarna i tolv månader.

Du som har verksamhet där farligt avfall uppkommer är en avfallsproducent. Som avfallsproducent behöver du göra följande anteckningar per avfallstyp:

 1. var avfallet producerats
 2. datum för borttransport
 3. transportsätt
 4. vem som ska transportera bort avfallet
 5. avfallets vikt i kilogram
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Mer vad som ska antecknas och av vem går att läsa i 6 kapitlet i Avfallsförordning (2020:614) Länk till annan webbplats..

Vid olyckor

Kontakta alltid räddningstjänsten vid en olycka. Om olyckan kan påverka människors hälsa och miljön, kontakta även miljö- och byggförvaltningen.

Lagring av farligt avfall

Om du vill lagra farligt avfall som du samlar in från andra måste du i de flesta fall skicka in en anmälan till miljö och byggförvaltningen Pdf, 218 kB, öppnas i nytt fönster., eller söka tillstånd från länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Ett undantag är insamling av till exempel batterier i en butik. Kontakta miljö och byggförvaltningen om du har frågor.

Transport av farligt avfall

Innan du får transportera farligt avfall från din egen verksamhet eller andras så måste du göra en anmälan eller söka tillstånd hos länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

När du som har verksamhet lämnar ditt farliga avfall till en transportör ska du och transportören som tar emot ditt avfall se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska vara undertecknat av dig som lämnar det farliga avfallet.

I transportdokumentet ska det framgå:

 • vilket/vilka slags avfall som du lämnar
 • vilket/vilka mängder som du lämnar
 • vem som är lämnare
 • vem som är mottagare (transportören)
 • Datum för överlämnandet

Farligt avfall från hushåll

Farligt avfall som uppstår i ditt hushåll ska du lämna enligt Kretslopp Sydosts anvisningar Länk till annan webbplats..

Registrering av farligt avfall

Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en friser­salong, bil­tvätt eller advokat­byrå.

Alla yrkesmässiga verksamheter som producerar eller hanterar farligt avfall ska rapportera in till ett särskilt avfallsregister.
Det gäller alla verksamheter som:

 • producerar farligt avfall
 • transporterar farligt avfall
 • tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
 • mäklar eller handlar med farligt avfall
 • behandlar farligt avfall

Avfallskoder

Du behöver uppge en avfallskod när du antecknar och registrerar farligt avfall.

Du hittar en förteckning över olika avfallstyper och vilken avfallskod de har i bilaga 3 i Avfallsförordning (2020:614). Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och underkapitel (fyrsiffrig kod).

De avfalltyper som är markerade med en asterisk (*) i bilagan anger att det är ett farligt avfall.