Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Farligt avfall

Vissa typer av avfall är särskilt farliga för människors hälsa och miljön och är klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller särskilda regler.

Förvaring och märkning av farligt avfall

  • Farligt avfall ska förvaras i tättslutande emballage som inte påverkas av innehållet. Varje enskild förpackning ska märkas med uppgift om innehåll. Märkningen ska vara beständig och väl synlig. Exempel på märkning kan vara avfallskoden samt avfallets typ, såsom lösningsmedelsavfall eller avfallets tidigare användningsområde såsom tvättvätska med lösningsmedel.
  • Det är i normalfallet förbjudet att blanda olika typer av farligt avfall eller blanda farligt avfall med övrigt avfall. Det finns möjligheter till undantag om syftet är att förbättra säkerheten vid transport, förbättra möjligheterna till återvinning eller om det görs på ett sätt som kan godtas ur miljöskyddssynpunkt.
  • Vid förvaring av farligt avfall utomhus ska detta ske på hårdgjord yta, nederbördsskyddat och på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.
  • Flytande farligt avfall ska förvaras invallat och invallningen ska vara beständig mot det material som förvaras inom den. Den ska vara dimensionerad så att den rymmer den största behållarens hela volym samt tio procent av övrig lagrad volym.
  • Farligt avfall ska förvaras i avgränsat utrymme och på särskild anpassad plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvatten, vattenrecipient eller mark.

Journalföring

Du som har verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra journal om:

  • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
  • Mängden farligt avfall som uppkommer
  • De anläggningar som avfall transporteras till
  • Anteckningarna ska sparas i minst tre år
  • Mellanlagring och slutligt omhändertagande

Vid olyckor

Kontakta alltid räddningstjänsten vid en olycka. Om olyckan kan påverka människors hälsa och miljön, kontakta även miljö- och byggförvaltningen.

Lagring av farligt avfall

Om du vill lagra farligt avfall som du samlar in från andra måste du i de flesta fall skicka in en anmälan till miljö och byggförvaltningenöppnas i nytt fönster, eller söka tillstånd från länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om. Ett undantag är insamling av till exempel batterier i en butik. Kontakta miljö och byggförvaltningen om du har frågor.

Transport av farligt avfall

Innan du får transportera farligt avfall från din egen verksamhet eller andras så måste du göra en anmälan eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.