Naturvård i Vetlanda kommun

På Vetlanda kommun arbetar vi för en rik biologisk mångfald genom att bevara, restaurera och utveckla naturlandskapet. En viktig del av naturvårdsarbetet är också att informera om och göra kommunens naturområden tillgängliga för Vetlandabor och besökare. Här kan du läsa mer om kommunens naturvårdsarbete.

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss i Sverige en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Du kan läsa mer om Allemansrätten och vad du ska tänka på i naturen på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du också information på flera språk.

Invasiva arter

Invasiva främmande arter som lupin, jätteloka, jättebalsamin och parkslide är ett stort hot mot den biologisk mångfalden. En invasiv art är en art som är hämtad från ett annat geografiskt område och som etablerat sig, sprider sig och orsakar problem i vår miljö.

Under 2018-2019 har ett så kallat LONA-projekt genomförts där Vetlanda kommun har inventerat, kartlagt och bekämpat invasiva arter i kommunen. Projektet har mynnat ut i en handlingsplan mot invasiva arter så att vi kan bekämpa dessa arter på ett mer effektivt sätt.

Lokala naturvårdssatsningens logotyp

Kommunens skog

Vetlanda kommun äger och förvaltar cirka 1900 hektar skogsmark. Merparten av skogen är tätortsnära och det största innehavet finns kring Vetlanda tätort och kommunens övriga tätorter och nyttjas flitigt för friluftsliv. Skogen sköts enligt en grön skogsbruksplan och är certifierad enligt FSC och PEFC, vilket innebär att skogsbruket ska vara långsiktigt hållbart ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Tekniska kontoret ansvarar för förvaltningen av skogsmarken.

Naturguide över Vetlanda kommun

Vetlanda kommun har en guide över intressanta natur­miljöer i kommunen. Guiden omfattar omkring 40 områden som har höga natur­värden och bjuder på olika typer av miljöer. Målet är att göra det enklare för kommun­invånare och besökare att hitta ut i kommunens fantastiska natur.

Naturguide över Vetlanda kommun

Naturguiden har tagits fram med hjälp av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) som är ett statsbidrag som förmedlas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lokala naturvårdssatsningens logotyp

Naturreservat

Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter samt för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. I Vetlanda kommun finns för närvarande 23 naturreservat. Illharjen som ligger strax söder om Vetlanda är ett kommunalt naturreservat, övriga är bildade och förvaltas av Länsstyrelsen. De flesta reservat utgörs av gamla barrskogar och stora våtmarker, men det finns också de som skyddar betesmarker och vattendrag.

Upplev Vetlanda kommuns naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsplan

Vetlanda kommun har tagit fram en naturvårdsplan som sammanställer områden med höga naturvärden i kommunen. Planen utgör grunden för det kommunala naturvårdsarbetet och presenterar mål och strategier för hur vi ska bevara den biologiska mångfalden och göra naturen mer tillgänglig för invånare och besökare.

Naturvårdsplanen

Naturvårdsplanen har tagits fram med hjälp av LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) som är ett statsbidrag som förmedlas ut av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Lokala naturvårdssatsningens logotyp

Naturvårdsprojekt

För att bevara Vetlandas rika natur och skapa goda möjligheter till naturupplevelser jobbar kommunen aktivt med olika naturvårdsprojekt. De särskilda satsningarna på såväl små som stora naturvårdsprojekt är en viktig del för att nå målen med kommunens naturvårdsarbete. Många av projekten medfinansieras med bidrag från bland annat Länsstyrelsen, Boverket eller Skogsstyrelsen.

Aktuella naturvårdsprojekt

Avslutade naturvårdsprojekt 2021

Avslutade naturvårdsprojekt 2020

Avslutade naturvårdsprojekt 2019