Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Gymnasieelever kan få resebidrag.

Vem har rätt till skolskjuts?

I Vetlanda kommun grundar sig rätten till skolskjuts på hur långt du har mellan din bostad och din skola, skolvägens trafiksäkerhet, funktionshinder eller andra omständigheter. Olika avstånd gäller för olika årskurser.

Rätten till skolskjuts gäller mellan hem och skola, inte till/från fritidshem. Som hem räknas i första hand elevens folkbokföringsadress.

  • Inga skolskjutsar utförs inom tätort. Holsby-Sjunnen anses som en tätort.
  • Kompisåkning är inte tillåten. Skolskjutsen är till för dem som är skolskjutsberättigade.
  • Om du väljer en annan skola än den du tillhör utifrån din folkbokföringsadress Länk till annan webbplats. har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Avstånd hem-skola som ger rätt till skolskjuts

Hur långt avstånd för vardera årskurs.

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass – årskurs 3

Minst två kilometer

Årskurs 4–6

Minst fyra kilometer

Årskurs 7–9

Minst fem kilometer

Tillåtet avstånd hem–hållplats

Hur långt avstånd för vardera årskurs.

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass – årskurs 3

Max en kilometer

Årskurs 4–6

Max två kilometer

Årskurs 7–9

Max tre kilometer

Riktlinjer för skolskjuts i Vetlanda kommun (pdf) Pdf, 345 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om skolskjuts

I samband med att ditt barn börjar förskoleklass behöver du ansöka om skolskjuts Länk till annan webbplats. om barnet har rätt till skolskjuts. Denna ansökan behöver du inte förnya varje läsår, den gäller tills vidare.

  • Vid växelvis boende kan eleven få skolskjuts från båda hemmen om de ligger i Vetlanda kommun. En ansökan per vårdnadshavare.
  • Även om inte skolskjutsavstånden uppfylls kan elev få skolskjuts på grund av särskilda skäl. De särskilda skälen kan till exempel vara medicinska skäl (läkarintyg krävs) eller trafikförhållanden. Vi gör en prövning i varje enskilt fall.
  • Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan elever som inte har rätt till skolskjuts få skolskjuts i mån av plats.

Ansökan om skolskjuts för växelvis boende, av särskilda skäl eller i mån av plats Länk till annan webbplats. behöver du göra inför varje nytt läsår.

Elev som behöver skjuts på grund av olycksfall får resor betalda direkt av försäkringsbolaget. Vänd dig till försäkringsbolaget så ordnar de resan.

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden vid ansökan om skolskjuts kan variera mellan två och fem veckor beroende på ärendetyp och ärendets komplexitet. Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas vårdnadshavare via skolskjutsportalen Länk till annan webbplats.. Fram till dess att ett beslut har trätt i kraft är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från skolan.

Res- och väntetider

Vi har som utgångspunkt att res- och väntetider inte ska vara längre än vad som krävs. Skolan har tillsynsansvar när eleverna kommer med skolskjutsen till skolan. Vi samordnar i mesta möjliga mån tillsynen av eleverna med tillsynen av de elever som går på fritidshem. I huvudsak är man utomhus på skolgården till dess att skolan börjar så barnen bör ha kläder efter väder.

Följande tidsramar finns i våra riktlinjer. I vissa fall har vi rätt att göra undantag, till exempel när eleven åker med ordinarie linjetrafik.

  • Elever bör inte hämtas tidigare än 60 minuter innan elevens skoldag börjar.
  • Elever ska lämnas på skolan senast fem minuter innan elevens skoldag börjar, eller tidigare om det krävs till följd av en elevs funktions­nedsättning eller annan omständighet.
  • Elever hämtas tidigast tio minuter efter att elevens skoldag slutat.
  • Elever hämtas senast 50 minuter efter att elevens skoldag slutat.

Skolskjuts när du börjar årskurs 7

Elev som börjar årskurs 7 och är skolskjutsberättigad får automatiskt skolskjuts och behöver inte göra någon ansökan. Busstider och information om skolskjutsen publiceras i skolskjutsportalen Länk till annan webbplats. under vecka 32. Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation.

Skolskjuts för gymnasieelever

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men elever som har långt till gymnasieskolan kan få resebidrag Länk till annan webbplats..

Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan gymnasieelever ansöka om skolskjuts i mån av plats. Länk till annan webbplats.

Allmän karta med tider och hållplatser för skolskjuts

Du kan se tider och hållplatser för skolskjutsarna på en karta Länk till annan webbplats.. Du söker fram turen du vill titta på genom att först välja skola och sedan tur.

Du som vårdnadshavare hittar alltid information för just ditt barn i skolskjutsportalen där du loggar in med e-legitimation Länk till annan webbplats..