Skolskjuts

Elever i förskoleklass och grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Gymnasieelever kan få resebidrag.

Inga driftmeddelanden att visa

Vem har rätt till skolskjuts?

I Vetlanda kommun grundar sig rätten till skolskjuts på hur långt du har mellan din bostad och din skola, skolvägens trafiksäkerhet, funktionshinder eller andra omständigheter. Olika avstånd gäller för olika årskurser.

Rätten till skolskjuts gäller mellan hem och skola, inte till/från fritidshem. Som hem räknas i första hand elevens folkbokföringsadress.

  • Inga skolskjutsar utförs inom tätort. Holsby-Sjunnen anses som en tätort.
  • Kompisåkning är inte tillåten. Skolskjutsen är till för dem som är skolskjutsberättigade.
  • Om du väljer en annan skola än den som kommunen anvisar har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

Avstånd hem-skola som ger rätt till skolskjuts

Hur långt avstånd för vardera årskurs.

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass – årskurs 3

Minst två kilometer

Årskurs 4–6

Minst fyra kilometer

Årskurs 7–9

Minst fem kilometer

Tillåtet avstånd hem–hållplats

Hur långt avstånd för vardera årskurs.

Årskurs

Avstånd

Förskoleklass – årskurs 3

Max en kilometer

Årskurs 4–6

Max två kilometer

Årskurs 7–9

Max tre kilometer

Riktlinjer för skolskjuts i Vetlanda kommun (pdf) Pdf, 333.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om skolskjuts

I samband med att ditt barn börjar förskoleklass behöver du ansöka om skolskjuts om barnet har rätt till skolskjuts.

Om du har rätt till skolskjuts men tackat nej och sedan ändrar dig behöver du ansöka om skolskjuts.

Vid växelvis boende kan eleven ansöka om att få skolskjuts från båda hemmen om de ligger inom Vetlanda kommun. En ansökan per vårdnadshavare.

Även om inte skolskjutsavstånden uppfylls kan elev ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl. De särskilda skälen kan till exempel vara medicinska skäl (läkarintyg krävs) eller trafikförhållanden. Vi gör en prövning i varje enskilt fall.

Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan elever som inte har rätt till skolskjuts ansöka om skolskjuts i mån av plats.

Elev som behöver skjuts på grund av olycksfall får resor betalda direkt av försäkringsbolaget. Vänd dig till försäkringsbolaget så ordnar de resan.

Handläggningstid och beslut

Handläggningstiden vid ansökan om skolskjuts kan variera mellan två och fem veckor beroende på ärendetyp och ärendets komplexitet. Beslut fattas i varje enskilt ärende och meddelas vårdnadshavare via skolskjutsportalen. Fram till dess att ett beslut har trätt i kraft är det vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från skolan.

Skolskjuts när du börjar årskurs 7

Elev som börjar årskurs 7 och är skolskjutsberättigad får automatiskt skolskjuts och behöver inte göra någon ansökan. Busstider och information om skolskjutsen publiceras i skolskjutsportalen under vecka 32. Vårdnadshavare loggar in med e-legitimation.

Skolskjuts för gymnasieelever

Kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men elever som har långt till gymnasieskolan kan få resebidrag.

Om det finns plats i grundskolans skolskjutsar kan gymnasieelever ansöka om skolskjuts i mån av plats.

Allmän karta med tider och hållplatser för skolskjuts

Du kan se tider och hållplatser för skolskjutsarna på en karta. Du söker fram turen du vill titta på genom att först välja skola och sedan tur.

Du som vårdnadshavare hittar alltid information för just ditt barn i skolskjutsportalen där du loggar in med e-legitimation.