Staket, plank och mur - bygglov eller inte?

Beroende på var och hur högt du ska bygga staket, plank eller mur, kan det krävas bygglov. Trafiksäkerheten är också viktig att ta hänsyn till.

Höjden på staket, plank och mur räknas från befintlig marknivå.

Vad gäller för staket, plank och murar?

Åtgärd

Bygglov krävs

Anmälan krävs

Staket som är glest (minst 50 procent luft och max 50 procent material), nätstängsel och glesa smidesstaket

Nej

Nej

Plank som är max 110 centimeter över mark

Nej

Nej

Plank eller plank placerat på mur som totalt är högre än 110 centimeter över mark

Ja

 

Mur som är max 0,5 meter hög och mer än 4,5 meter från tomtgräns

Nej

Nej

Mur som är max 0,5 meter hög och ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter

Nej, om grannar är överens

Nej, om grannar är överens

Mur som är högre än 0,5 meter

Ja

 

Kantstöd, 20-30 centimeter

Nej

Nej

Plank och murar runt skyddade uteplatser om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Nej

Nej

Plank och murar runt skyddade uteplatser om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter

Nej, om grannar är överens

Nej, om grannar är överens

För att undvika problem i framtiden rekommenderar vi att du får ett skriftligt godkännande från berörda grannar.

Ta hänsyn till trafiksäkerheten

Som fastighetsägare ska du se till att det är fri sikt för trafikanter vid din tomt. Till exempel får det inte sticka ut växter på gång- och körbanor. Har du en hörntomt har du ett särskilt ansvar för att det är fri sikt i korsningen.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten ska du se till att mur, plank, staket, buskar eller annat som skymmer sikten inte är högre än 70 centimeter. Sikten ska vara fri 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Ligger ditt hus på en hörntomt vid en gata, gång- eller cykelbana ska du se till att mur, plank, häck, buskar eller annat föremål inte är högre än 70 centimeter. Kravet på fri sikt gäller i en sikttriangeln som sträcker sig minst tio meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gatan

Tänk på att dina växter ska hålla sig inom din egen tomt och att du tar bort utstickande grenar. Se också till att vägmärken och belysning är fria från skymmande växtlighet.

  • På gång- och cykelväg ska det vara minst 2,7 meter fri höjd.
  • På körbanor ska det vara fritt från växtlighet upp till 4,6 meters höjd.

Upplys om reglerna när du ser problem

Du kan själv skriva ut vårt informationsblad "Se över växtligheten på din fastighet" Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster. och lägga i brevlådan hos någon som du vill upplysa om vilka regler som gäller. När kommunen får in ett tips på en alltför hög häck eller att vi själva ser ett problem med trafiksäkerheten, kontaktar vi tomtägaren via post och därefter telefon. 

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, så som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar.

Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

Plan- och bygglagen 3 kapitlet 17 §:
"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."