Fritidshem

Barn som är sex till 13 år kan gå på fritidshem före och efter skoldagen och på loven.

På fritidshemmet (fritids) stimuleras barnen att delta i inne- och uteaktiviteter för att utvecklas och lära sig nya saker. Fritidshemmet ger barnen många kontakter och social gemenskap.

Ansök om plats

Vetlanda kommun erbjuder fritids till barn med föräldrar som arbetar eller studerar. Barnen kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen barnet fyller 13 år.

Du får inte ha barnet på fritids för att till exempel åka och handla eller träna. Har du som vårdnadshavare semester får eleven inte vara på fritidshemmet. I undantagsfall kan du ansöka om plats vid enstaka semesterdagar.

Du ansöker om plats på fritidshem via våra e-tjänster eller i samband med att du använder vår e-tjänst för att välja skola inför start av förskoleklass.

Har du bara behov av fritidsplats under skolloven, kan du ansöka om skollovsplats. Skollovsplats söks för minst ett halvår.

Alla som söker fritidshem får plats. Vi behöver en viss handläggningstid så ju tidigare du meddelar oss desto bättre är det för vår planering. Du kommer att få ett platserbjudande som du behöver tacka ja till innan barnet kan börja på fritids.

Om du är på väg att flytta till Vetlanda kommun kan du ansöka om plats redan innan du flyttat hit.

Lägga schema

Schematiden omfattar förälderns arbets- eller studietid samt restid till och från arbets- och studieplatsen.

Tio dagar innan placeringen startar kan du lägga in schema i Tieta Edu.

Om ditt barn blir ledigt längre tid än en månad behöver du kontakta rektor för att söka dispens så att du får ha kvar din plats.

Fritids på obekväma arbetstider

Barnomsorg på obekväm arbetstid är ingen lagstadgad rättighet utan prövas i varje enskilt fall. En förutsättning för att få barnomsorg på obekväm arbetstid är att vårdnadshavarna inte kan ordna barnomsorgen själva inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar.

Du ansöker via e-tjänsten Barnomsorg på obekväm arbetstid. Där står vilka förutsättningar som krävs för att du ska få barnomsorg på obekväm arbetstid. I samma e-tjänst säger du även upp din plats på obekväm arbetstid.

Fullständiga villkor finns i riktlinjerna för barnomsorg på obekväm arbetstid. Pdf, 151.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgift

Maxtaxan gäller, så du betalar inget extra för omsorg på obekväm arbetstid.

Inget nattis från och med år 2021

Från och med den 1 januari 2021 erbjuder Vetlanda kommun inte längre nattis efter beslut från barn- och utbildnings­nämnden.

Byta plats

Om du av någon anledning vill byta fritidshem för ditt barn ska du göra en ny ansökan.

Säg upp plats

Om du inte längre vill ha kvar din fritidsplats, måste du säga upp platsen via våra e-tjänster. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Sjuk, föräldraledig eller arbetssökande

Barn till arbetssökande, föräldralediga eller vårdnadshavare med havandeskapspenning har inte rätt till plats i fritidshem.

Barn som har plats på fritidshem får behålla sin plats månaden ut om föräldern blir arbetslös. Du ska informera fritidshemmet snarast och säga upp platsen via våra e-tjänster. Om du själv blir sjukskriven har du rätt att behålla platsen i fritidshem. Ordinarie schema gäller så långt det är möjligt.

Vid akut sjukdom har familjen möjlighet till utökad tid utöver schemat, men får sedan återgå till ordinarie schematider. En dialog förs med rektor.

Permitterad

De dagar du är permitterad helt eller delvis från ditt jobb behåller ditt barn sin plats i fritids enligt sina ordinarie närvarotider, dock inom ramtiderna klockan 13-16 (under skollov klockan 9-15)

De dagar du jobbar som vanligt har du din plats som vanligt.

Vi ändrar inga avgifter under den period du är permitterad eftersom du som arbetstagare måste stå till arbetsgivarens förfogande om läget förändras under permitteringsperioden. Platsen i fritidshem abonnerar du på - oavsett närvaro.

Avgifter

Du betalar en månadsavgift för din plats i fritidshem. Avgiften grundas på hushållets inkomst före skatt och du ansvarar för att meddela ändrad inkomst.

Vi reserverar en plats åt ditt barn hela året och av den anledningen är avgiften uppdelad på årets tolv månader. Du får alltså räkning även på sommaren. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

 • Avgiften grundas på hela hushållets bruttoinkomst, även om inte båda är barnets vårdnadshavare.
 • Högsta avgiftsgrundande inkomst för 2021 är 50 340 kronor.

Inkomsttaket indexregleras varje år, vilket gör att avgiften ändras.

Maxavgift för fritidshem

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift per månad

Första (yngsta)

2 procent

1 007 kronor

Andra

1 procent

503 kronor

Tredje

1 procent

503 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift


Skollovsplats

Avgiften är 0,8 procent av inkomsten för första, andra och tredje barnet. För 2021 blir maxavgiften 403 kronor per barn och månad. För fjärde barnet eller fler betalar du ingen avgift.

Ändra inkomst

Du är skyldig att ändra inkomst via våra e-tjänster när hushållets inkomst förändras.

Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.

Detta räknas som inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla inkomster, bidrag och ersättningar där du betalar skatt, till exempel:

 • Hushållets bruttoinkomst (inkomst före skatt) från anställning eller uttag från eget företag (till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning)
 • Arvoden
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Pensionsförmån (inte barnpension)
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning med mera för värnpliktiga
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte tas med)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Övriga skattepliktiga förmåner och inkomster

Följande inkomster, bidrag och ersättningar räknas inte som avgiftsgrundande inkomst. Om hushållets inkomster endast består av följande alternativ betalar du/ni den lägsta avgiften för er plats på förskola och fritidshem:

 • Allmänt eller förlängt barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättningar
 • Hemsjukvårdsbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Socialbidrag
 • Underhållsbidrag
 • Bidragsförskott
 • Studiemedel
 • Introduktionsbidrag

Om barnet är ledigt

Du betalar avgift för att ditt barn har tillgång till en fritidshemsplats. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Om det är helgdagar eller lov när du egentligen skulle ha haft fritidsplats, så ger det inte rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle. Inte heller om du har semester eller om ditt barn är sjukt ger det rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle.

Om barnets vårdnadshavare inte bor ihop

Om barnets vårdnadshavare flyttar isär och barnet får ett växelvis boende finns det två alternativ.

 1. Ni fortsätter att ha en enda gemensam fritidshemsplats för barnet. Räkningen går till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört, och det är också den enda som kan logga in och ändra schema och säga upp platsen. Avgiften grundas på räkningsmottagarens hushålls inkomst. Hur ni delar upp avgiften mellan er sköter ni själva.
 2. Ni väljer att ta varsin fritidshemsplats för barnet. Avgiften grundas på era nya hushålls inkomst. Ni får varsin inloggning och kan båda två ändra tider och säga upp er plats utan att det påverkar den andra vårdnadshavaren. Avgiften blir inte mindre bara för att det är samma barn som har två platser.

Öppettider

Våra fritidshem har öppet vardagar, tolv timmar per dag. De vanligaste öppettiderna är klockan 6–18.

I semestertider samordnar vi så att bara ett fåtal fritidshem har öppet. Behöver ditt barn fritidsplats får det gå på ett fritidshem som har sommaröppet.

Två dagar om året stänger fritidshemmet för att personalen ska kunna ha gemensam planering och utbildning. Om du inte kan ordna din omsorg på egen hand så erbjuds du skolbarnsomsorg på ett annat fritidshem eller på det ordinarie fritidshemmet med vikarierande personal dessa dagar. Datum för när det är stängt meddelas senast två månader i förväg. Avgiften påverkas inte.

Lov- och läsårstider

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 17 augusti till 22 december 2021

 • Lov 22 september
 • 1-5 november (vecka 44)
 • Lov 26 november

Vårterminen

Grundskolan 12 januari till 10 juni 2022
Gymnasiet 11 januari till 10 juni 2022

 • Lov 4 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 14-18 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 11-15 april (vecka 15)
 • Lov 27 maj

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 18 augusti till 22 december 2022

 • Lov 22 september
 • 31 oktober–4 november (vecka 44)
 • Lov 21 november

Vårterminen

Grundskolan 11 januari till 15 juni 2023
Gymnasiet 10 januari till 15 juni 2023

 • Lov 3 februari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 13–17 februari (vecka 7)
 • Lov 22 mars
 • Påsklov 11–14 april (vecka 15)
 • Lov 19 maj
 • Lov 5 juni