Vatten och avlopp

Vi använder oss av vatten i vår vardag, varje dag. Här hittar du råd och tips på hur du kan använda vattnet utan att skada människor och miljön.

Det kommunala vatten- och avloppssystemet i Vetlanda ägs och underhålls av Njudung Energi. Vänd dig till Njudung Energi Länk till annan webbplats. med frågor kring vatten och avlopp.

Biltvätt

När du tvättar bilen följer olika föroreningar med i tvättvattnet och rinner via dagvattensystemet ut i våra sjöar och vattendrag. I Vetlanda handlar det om Vetlandabäcken och Emån och på andra orter närmsta sjö eller annat vattendrag. Kanske är det just din badsjö eller ditt dricksvatten?

Tips för att tvätta bilen utan att skada miljön

  • Tvätta bilen i en biltvättsanläggning. Där finns reningssystem som samlar upp kemikalierna och tungmetallerna.

Om du tvättar bilen hemma

  • Ställ bilen på grus eller gräs där vattnet kan infiltreras, absolut inte på asfalt.
  • Använd miljövänliga tvättmedel, avfettningsmedel är inte tillåtet.
  • Se till att du är långt ifrån dagvattenbrunnar och vattentäkter, till exempel grävd brunn eller i närheten av vattendrag.

Vaxa bilen! Då är den lättare att hålla ren och du kan använda mindre mängd och snällare tvättmedel.

För fler tips, se sidan för Hållbar Biltvätt.

Hållbar Biltvätt Länk till annan webbplats.

Bassäng och pool

Det har blivit allt vanligare med pooler i våra trädgårdar. Det är viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn.

En bra vana är att alltid tömma små flyttbara pooler efter användning.

Förslag på lämpliga skyddsanordningar

Bassänger eller liknande ska ha ordentliga säkerhetsskydd. En lösning är ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den.

En annan lösning är att täcka poolen med ett överdrag eller ett skyddsnät med högst fem centimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

En plaskdamm eller liknande där vattennivån är mindre än två decimeter behöver inte ha något särskilt skydd.

Dricksvattenbrunn

Enskilt avlopp

Latrin från torrtoalett

Har du en torrtoalett måste du hantera toalettavfallet, antingen genom att kompostera själv eller beställa hämtning.

Kompostera själv

Med många torrtoaletter följer latrintunnor som det går att kompostera toalettavfallet i. Du kan också kompostera i en latrinkompost som finns färdiga att köpa eller så kan du bygga en själv. I en latrinkompost komposteras toalettavfallet från ett utedass eller torrtoalett.

Det går utmärkt att kompostera toalettavfallet tillsammans med nedbrytbart hushållsavfall och trädgårdsavfall. Hanteringen av toalettavfall får inte orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att få ta hand om ditt eget toalettavfall behöver du ansöka om eget omhändertagande av latrin hos miljö- och byggförvaltningen.

Även om du inte avser att ta hand om latrin eller urin på fastigheten, utan låta kommunen hämta latrinet, så behöver du anmäla installation av annan toalett än vattentoalett till oss.

Vi tar ut en avgift för handläggning, avgiften är 2 150 kronor.

E-tjänst - Kompostering latrin och annan toalett än vattentoalett, anmälan och ansökan Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation, använd istället vår blankett för omhändertagande av latrin. Kontakta oss på miljo.bygg@vetlanda.se för att få blanketten.

Beställa hämtning av latrin

Om du inte vill eller kan ta hand om ditt toalettavfall själv, beställer du hämtning av latrin hos Kretslopp Sydost. När du beställt hämtas latrinkärlet vid nästa sophämtning om inget annat är överenskommet.

Kretslopp Syost - Vetlanda Länk till annan webbplats.

Slamtömning av ditt enskilda avlopp

Enskilda avloppsanläggningar har någon form av slamavskiljning som förbehandling inför vidare rening av avloppsvattnet. Slam från enskilda avloppsanläggningar ska hämtas minst en gång per år. Ytterligare tömningar görs vid behov och efter särskild beställning. Du beställer slamtömning hos Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats..

Glesare hämtningsintervall

Om belastningen på en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett är liten kan du få slamtömning vartannat år.

En viktig förutsättning för längre tömningsintervall är att det kan ske utan risk för att det efterföljande reningssteget ska ta skada. Ansökan om glesare hämtningsintervall hanteras av Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats..

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att säkra en god dricksvattenkvalitet och -kvantitet samt för att skydda vårt dricksvatten från giftiga ämnen och föroreningar.

Vattenskyddsområden - information och e-tjänst

På Njudung Energis hemsida hittar du även information om vattenskyddsområden.

Vattenskyddsområden - Njudung Energi Länk till annan webbplats.

Driftavbrott