Vetlanda – bästa platsen för barn och unga att växa upp, leva och bo på

För att förbättra förutsättningar för att barn och unga i Vetlanda ska få bättre fysisk och psykisk hälsa och bättre skolresultat, drivs projektet ”Vetlanda – bästa platsen för barn och unga att växa upp, leva och bo på".

Projektets uppdrag är att ta fram nya sätt att samarbeta och nya före­byggande arbetssätt. Projektet syftar ytterst till att förbättra barn och ungas hälsa i Vetlanda samt att öka andelen barn som avslutar grundskolan med godkända betyg.

Samverkan mellan olika verksamheter som möter barn och unga är en förutsättning för att kunna tillgodose alla barns behov. Arbetet ska inspireras av den så kallade Skottlandsmodellen Länk till annan webbplats..

Kommunala verksamheter som möter barn och unga ska genom projektet:

 • Öka sin förmåga att tidigt upptäcka barn och unga som riskerar sämre fysisk hälsa, psykisk hälsa eller riskerar att inte nå skolans mål.
 • Öka sin förmåga samverka med olika samhällsaktörer, inklusive civilsamhället, kring barn och unga.
 • Öka sin förmåga att samverka med barnen och deras familjer.

Vad genomförs våren 2024

 1. Barnkonsekvensanalys i samarbete med SKR med anledning av ny
  socialtjänstlag.
 2. Ungdomsrådet i Vetlanda fortsätter sitt arbete.
 3. Presentera ett förslag på ett välbefinnandehjul som beskriver barns
  behov och rättigheter för att de ska utvecklas så bra som möjligt. Hjulet är inspirerat av Skottlandsmodellens välbefinnandehjul.
 4. Genomföra workshops med kommunala verksamheter och föreningslivet för att skapa Berättelsen om Vetlanda.
 5. Genomföra föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln på Stensåkra
  förskola.
 6. Familjecentralen ska genomföra fler riktade hembesök till nyblivna
  föräldrar.
 7. Genomföra föräldrastödsprogrammet COPE på arabiska.
 8. Samarbete med Rädda Barnen för stärka och stödja barn som bor på
  Kantarellvägen och Stens väg.

Projektet riktar sig i första hand mot barn och unga 0–16 år som behöver stöd eller riskerar att behöva stöd med att fullföljda studier, bli fysiskt aktiva och en god psykisk hälsa.

Information om projektet

Projektet är från och med 1 januari 2024 permanentat och finansieras
gemensamt av barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Anders Dahlén är anställd för att hålla ihop arbetet och stödja lokala utvecklingsprojekten och tillsammans med berörda verksamheter utvärdera och sammanställa lärdomar från utvecklingsprojekt.

Bakgrund

Nationell statistik visar att andel unga i Vetlanda som slutar årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet är lägre än i genomsnittet i Sverige. Det gäller både killar och tjejer. Folkhälsoenkät ung 2020 visar att hälsan för framför allt tjejer i Vetlanda är oroande. Andelen unga tjejer i Vetlanda i årskurs 9 som svarar att de rent allmän mår bra eller mycket bra har under perioden 2011–2020 sjunkit från 88,4 procent till 67,3. Samma tendens finns i hela länet. Motsvarande andel bland killarna har legat stabilt på drygt 90 procent under motsvarande period. Statistiken visar även att andelen tjejer som uppger att de tränar regelbundet har minskat de sista åren.

Projektet "Vetlanda – bästa platsen för barn och unga att växa upp, leva och bo" är en del av kommunens strategiska utvecklings­arbete och ett sätt att lokalt i Vetlanda ta del av det regionala utvecklings­arbetet Bästa platsen Länk till annan webbplats.. Projektet har sin bakgrund i två separata strategiska ambitioner; att arbeta för att förbättra integrationen i Vetlanda och att arbeta för att skapa tryggare familjeförhållanden i Vetlanda.

Projektet är en del av kommunens strategiska arbete med social hållbarhet utifrån kommunen vision, kommunens riktning den hållbart växande kommunen samt kommunfullmäktiges mål hållbart i alla led.

Projektet är även kopplat till folkhälsopolicyn för Vetlanda kommun där barn och ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område.

Barnkonventionen

Projektet berör barn. Barn ska därför göras delaktiga i projektet i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Projektet är ett led i Vetlanda kommuns implementering av barnkonventionen och stärker barns rätt till bästa möjliga hälsa (artikel 24), barns rätt till utbildning (artikel 28-29), barns rätt till fritid (artikel 31).

Intressenter i projektet

Barn och unga 0–16 år i Vetlanda kommun.

Ledare i föreningar och organisationer: Föreningar och organisationer som möter barn och unga i sina verksamheter.

Medarbetare i kommunens verksamheter: Förskolor, grundskolor, fritidshem, kulturskolan, centrala elevhälsan, fritidsgården Vattenverket, Bad och Gym, biblioteket, museet, förebyggande socialtjänst

Medarbetare i hälso- och sjukvården: Familjecentralen Kärnhuset (kvinnohälsovården, barnhälsovården, ungdomsmottagningen), vårdcentraler