Riskbedöm­ning och drift­störning för anmäl­nings- och tillstånds­pliktiga verksamheter

Riskbedömning är ett redskap för att stärka beredskapen för oväntade händelser. Identifiera tänkbara risker, hur och var riskerna kan uppkomma, vilka konsekvenser de kan orsaka och hur tillbud ska rapporteras. Drift­störningar ska anmälas.

Driftsstörningar av betydelse ur miljösynpunkt ska anmälas till miljö- och byggförvaltningen. Du bör även anmäla driftstörningar som kunde ha lett till en miljöstörning. Det är viktigt att en anmälan om driftstörning sker omgående för att miljöinspektörerna snabbt ska kunna ingripa till skydd för människors hälsa och miljön samt för att kunna svara på frågor från allmänheten.

En driftstörning/avvikelse är det som i riskbedömningen kallas för särskilda händelser. Det kan till exempel vara överträdande av villkor eller försiktighetsmått, störning i process, brand, rökutveckling, elavbrott eller kemikalieutsläpp.

Krav på riskbedömning

Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats. ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en riskbedömning i sin verksamhet. I riskbedömningen ska du identifiera tänkbara risker, hur och var riskerna kan uppkomma, vilka konsekvenser de kan orsaka och hur tillbud ska rapporteras.

En riskbedömning omfattar risker vid normal drift och vid särskilda händelser, så kallad driftstörning. Undersökningar och vidtagna åtgärder ska dokumenteras. En översyn av risk­bedöm­ningen bör ske minst en gång per år eller oftare om det finns behov av det.

Det är alltid den miljöansvarige på företaget som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande riskbedömning. Att upprätta och revidera riskbedömningen kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Vem som är ansvarig för riskbedömningen ska skrivas ned i verksamhetens ansvarsfördelning.