Kemi­kalier, kosme­tiska produkter och varor i detalj­handeln

Som butiksinnehavare är du ansvarig för att de kemiska produkter, kosmetiska produkter och andra varor som du säljer i butiken är rätt märkta och att de inte innehåller förbjudna ämnen. Det finns även regler kring hur förpackningar ska vara utformade och hur kemiska produkter med visst innehåll ska förvaras.

Reglerna är till för att skydda konsumenter och miljön. Undvik farliga kemiska produkter och varor som kan ersättas av mindre farliga eller icke-kemiska alternativ. Detta kallas för substitutions- eller produktvalsprincipen.

Produktvalsprincipen

Produktvalsprincipen finns i miljöbalken och den innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Om du tycker det är svårt med produktvalsprincipen finns information och rådgivning som kan hjälpa dig med detta arbete.

Prioriteringsguiden PRIO är ett verktyg som hjälper dig att välja bort farliga ämnen och produkter och därmed minska riskerna för hälsa och miljö.

Gå till PRIO - ett verktyg för substitution Länk till annan webbplats.

Substitutionscentrum vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i arbetet med att identifiera onödigt farliga kemikalier och hitta bättre alternativ, i allt från produkter till processer.

Substitutionscentrum vägleder kemisk substitution | RISE Länk till annan webbplats.

För att ta reda på om de produkter som du köper riskerar att innehålla farliga ämnen kan du även fråga din leverantör. Genom att ställa specifika frågor om innehåll kan du få reda på mer.

Kemiska produkter

Rätt märkt

Många kemiska produkter har egenskaper som är farliga för människor och miljön. Med andra ord är det viktigt att informationen om kemiska produkter är rätt och når användaren.
Alla kemiska produkter som har blivit klassade som farliga, till exempel som brandfarliga, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga ska vara märkta enligt den så kallade CLP-förordningen. Det innebär att de måste vara märkta på svenska och märkningen måste ha ett bestämt innehåll.
Märkningen ska ge sådan information att användaren kan göra rätt val av produkt och hantera den på rätt sätt.

Förpackningar

Förutom krav på märkning så finns regler för hur en förpackning ska vara utformad. För exempelvis frätande produkter som säljs till privatpersoner krävs att de är förpackade med barnskyddande förslutning. Vissa produkter ska ha kännbar varningstext för personer med nedsatt syn. En förpackning som innehåller en farlig kemiska produkt får inte vara lockande för barn eller kunna förväxlas med till exempel livsmedel, läkemedel, hygienartiklar eller kosmetik.

Det finns även särskilda regler för vissa produkttyper som till exempel tvättmedel och lampoljor.

Ämnen med begränsningar

Vissa ämnen är begränsade eller helt förbjudna i kemiska produkter. Som butiksinnehavare behöver du skaffa dig kunskap om vad som gäller. Det kan du till exempel göra genom att ställa frågor till din leverantör.

Förvaring i butiken

Farliga kemiska produkter ska i butiken förvaras så att barn inte kan komma åt dem. De ska också förvaras skilda från livsmedel.

Vissa butiker säljer produkter som inte är avsedda för privatpersoner, utan bara för yrkesmässiga användare. Butiken måste då ha rutiner för att se till att privatpersoner inte kan köpa dessa produkter. De produkterna behöver till exempel inte ha barnskyddande förslutning.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel och biocider) är kemiska produkter eller levande organismer som är avsedda att förebygga eller motverka skador från djur, växter eller mikroorganismer.

Exempel på bekämpningsmedel är

 • medel mot ogräs
 • insektsmedel
 • båtbottenfärger

För bekämpningsmedel gäller särskilda regler vid försäljning och märkning.

Ett bekämpningsmedel måste som regel vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas. För att kontrollera om medlet är godkänt kan man söka i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Välkommen till bekämpningsmedelsregistret (kemi.se) Länk till annan webbplats.

Om du vill sälja växtskyddsmedel i din butik måste någon hos dig gått en särskild utbildning och ha ett utbildningsbevis för det. Om du säljer till yrkesmässiga kunder måste du också kontrollera kunden har rätt behörighet för att hantera de medel du säljer och du måste kunna ge information om risker och säker hantering.

Läs mer om regler som gäller för dig som säljer växtskyddsmedel. Länk till annan webbplats.

Om du säljer biocidprodukter ska du ha information till dina kunder om att produkten måste användas på ett säkert sätt. Informationen ska innehålla en uppmaning att alltid läsa produktens etikett och produktinformation. Det kan du till exempel göra med en skylt på hyllan.

Läs mer om regler som gäller för dig som säljer kemiska biocidprodukter. Länk till annan webbplats.

Ett godkänt bekämpningsmedel ska förutom faro- och skyddsinformation dessutom vara märkt med bland annat:

 • registreringsnummer från Kemikalieinspektionen
 • namn på medlet
 • verksamt ämne
 • behörighetsklass
 • användningsområde för medlet
 • namn på den som släpper ut produkten på marknaden.

All information i märkningen ska vara på svenska.

Tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemikalier

För att få sälja särskilt farliga kemiska produkter måste du ha tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller till exempel produkter som är giftiga eller starkt frätande. Du behöver till exempel ha tillstånd för att få sälja vissa kemiska produkter för e-cigaretter och e-vätskor.

Information om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Ansök om tillstånd för särskilt farliga kemiska produkter. Länk till annan webbplats.

Kosmetiska produkter

För tandkräm, parfym, smink, hårfärg och andra produkter som är tänkta att användas på vår egen kropp för kosmetiska eller hygieniska ändamål gäller särskilda regler.

Rätt märkt

Kosmetiska och hygieniska produkter ska ha en innehållsförteckning där namnen på ingredienserna följer internationell standard (INCI-benämningar). Märkningen ska till exempel innehålla:

 • information om mängd, hållbarhetstid, batchnummer och vem som är ansvarig för produkten inom EU.
 • information på svenska om vilken funktion produkten har och om man behöver följa några särskilda försiktighetsmått eller varningar vid användningen.

Läs mer om regler för försäljning av kosmetiska produkter på Läkemedelsverkets webbsida Länk till annan webbplats..

Läs mer om kemikalieregler i kosmetiska produkter och på Kemikalieinspektionens webbsida Länk till annan webbplats..

Distributör eller ansvarig person?

Du har olika ansvar beroende på om du är distributör av eller ansvarig person för den produkt du säljer. Om du har köpt produkten från bolag med säte i Sverige eller inom EU/ESS-land, så är du distributör. Om produkten kommer från ett bolag med säte utanför EU/ESS så är du ansvarig person med fler skyldigheter (Läkemedelsverket).

När du beställer en produkt på internet måste du veta vilket land produkten kommer från. Tänk därför på att bolag som har webbplatser på svenska mycket väl kan ha sitt säte i ett helt annat land. På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om dina skyldigheter som distributör och ansvarig person.

Rapportera allvarliga oönskade effekter

Om du som försäljare får kännedom om en allvarlig, oönskad effekt när en kund använt en produkt, till exempel om kunden har behövt sjukhusvård efter att ha använt en kosmetisk produkt, har du en skyldighet att snarast rapportera händelsen till Läkemedelsverket.

Kemikalier i varor

Alla som släpper ut varor på marknaden som kan innehålla ämnen som kan vara farliga för människor och miljön har ansvaret för att dessa är märkta på rätt sätt och att konsumenten ska kunna få information om varan innehåller något farligt ämne.

Den som säljer till konsument ska kunna lämna ut information på begäran

Det finns ett generellt krav om att informera om särskilt farliga ämnen i alla sorters varor. De särskilt farliga ämnena finns på en lista som kallas EU:s kandidatförteckning. Ett företag som säljer varor till en butik eller ett annat företag måste informera mottagarna om dessa innehåller ämnen på kandidatförteckningen. Butiken bör också aktivt kommunicera med sina varuleverantörer om varor som innehåller ämnen på kandidatförteckningen för att kunna byta ut dem mot mindre farliga alternativ.

Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av något ämne på kandidatförteckningen har konsumenten rätt att få information om det om de begär det. Butiken som säljer varan ska lämna information på kundens begäran inom 45 dagar.

En del varor kan vara behandlade med biocider

En del varor kan innehålla ämnen som ska ta död på eller oskadliggöra oönskade organismer. Det kan till exempel vara sportkläder som innehåller antibakteriella ämnen för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning invändigt. Sådana varor kallas för biocidbehandlade varor och det finns särskilda regler för dessa. En vara får endast innehålla biocidämnen som är godkända att använda i just den typen av vara.

Varor som marknadsförs med att de har en biocideffekt ska vara märkta på ett visst sätt.
Det finns också informationskrav för behandlade varor. Leverantören av en behandlad vara ska på en konsuments begäran tillhandahålla uppgifter om biocidbehandlingen.

Företag som säljer biocidbehandlade varor är skyldiga att kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta biocidämnet får användas i den typen av vara.

Egen införsel och import från utlandet

Om du vill importera kemiska produkter, kosmetiska produkter och/eller varor från andra länder så behöver du ha kunskap om vilka regler som gäller. Den som tar in produkten i Sverige kan behöva registrera, anmäla och märka om produkter. För att ta reda på mer kan du kontakta Kemikalieinspektionen eller Läkemedelsverket.

Kemikalieinspektionen – kemiska produkter Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket – kosmetiska produkter Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen - varor Länk till annan webbplats.

Vad händer om produkter i min butik inte uppfyller lagkraven?

Om du inte följer bestämmelserna kommer det leda till att butiken får rätta till felet. Det kan till exempel handla om att en vara märks om innan den kan fortsätta att säljas till kund. I vissa fall kan det samtidigt leda till att butiken får betala en miljösanktionsavgift och visa fall en åtalsanmälan om misstänkt brott. Vilka brister som leder till miljösanktionsavgift och åtalsanmälan anges i miljöbalken.

Tillsynsbesök

Miljö- och byggförvaltningens gör med jämna mellanrum tillsynsbesök i detaljhandeln i Vetlanda kommun för att kontrollera märkning, förpackning, butikspersonalens kunskap och rutinerna kring gällande regler för kemiska produkter, kosmetiska produkter och varor. Till viss del kontrollerar vi även ingående ämnen i produkterna.

Tillsynsansvaret över kemiska produkter och varor i detaljhandeln är uppdelat på miljö- och byggförvaltningen och Kemikalieinspektionen medan tillsynsansvaret för kosmetiska produkter är uppdelat på miljö- och byggförvaltningen och Läkemedelsverket.

Om du har specifika frågor gällande dina produkter rekommenderar vi dig att kontakta Kemikalieinspektionen eller Läkemedelsverket.