Insatser för vilda pollinatörer

Vetlanda kommun jobbar på flera sätt för att gynna blommande växter och vilda pollinatörer. I texten följer några exempel på åtgärder och projekt.

På ett antal platser i Vetlanda och i några tätorter har vi låtit gräs och blommor växa. Gräset slås under sensommaren och samlas sedan upp. Växterna hinner alltså blomma och insekterna kan i sin tur hitta mat på fler platser. De vilda pollinatörerna besöker massor av blommor. Samtidigt som de hittar mat får blommorna hjälp att sprida sitt pollen till andra blommor. Bin, skalbaggar, fjärilar och blomflugor spelar en viktig roll för att vi ska få en god skörd av frukt och bär. Pollinerande insekter utför en viktig ekosystemtjänst.

Väster om Njudungs­gymnasiet utmed norrvägen i Vetlanda har vi anlagt en äng. Matjorden har skrapats bort och ersatta med sandjord. Olika gräs och blommor har såtts in. I anslutning till ängen finns grov död ved, sandhögar och insektshotell så att bina har nära till maten. Olika arter har olika preferenser för sitt boende. Informationsskyltar om ängen och vilka åtgärder som genomförts finns på plats. Även bänkar för att kunna sitta ner och njuta finns intill ängen. Projektet delfinansieras med LONA-bidrag som förmedlas av länsstyrelsen i Jönköping.

En hög med grov död ved.

Bakom Njudungsgymnasiet finns en faunadepå med grov död ved.

I norrgårdsområdet bakom gymnasiet och i Östanåskogen har kommunen två faunadepåer med grov död ved. De gånger grova lövträd måste tas ned och stammen inte kan ligga kvar på platsen försöker vi transportera veden till någon av fauandepåerna. Grov död ved är viktig för ett antal insekter samt flera olika arter av svampar, lavar och mossor. Vid fågeldammen bakom withalaskolan har det nya uteklassrummets väggar gjorts till ett stort insektshotell.

Läs mer om pollinering och ekosystemtjänster hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Läs mer om hotade arter och vilda pollinatörer hos Länsstyrelsen i Jönköping Länk till annan webbplats..

Denna sida uppdateras allt eftersom projekt och åtgärder genomförs.

Väddsandbi

Väddsandbi.

Citronfjäril.

Citronfjäril.

En grön sommaräng med färgglada blommor.

En blomstrande äng vid Föreda.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp