Tillståndsguide

Om ditt företag sysslar med verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland även till andra myndigheter. Här har vi samlat en del av de tillstånd och regler som berör dig som företagare.

Avfall i anläggningsarbeten

Bekämpningsmedel

Bygglov

Cisterner och andra behållare för brandfarlig vara

Energideklaration

Enligt lagen ska alla flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter ha en energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid försäljning eller nybyggnation. En energideklaration är giltig i tio år.

Läs om vad en energideklaration är, när den ska göras och vad den kan användas till hos Boverket. Länk till annan webbplats.

Evenemang

Farligt avfall

Fastighetsägarens egenkontroll

Folkölsförsäljning

Förorenad mark

Förskola eller pedagogisk omsorg

Gräva och schakta

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i kommunal mark? Tänk på att det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna.

Via vår e-tjänst gör du både ansökan om grävtillstånd och ansökan om en trafikanordningsplan (TA-plan) samtidigt, för samma ärende. Ansökan ska lämnas in senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas.

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan) Länk till annan webbplats.

Frågor?

Kontakta tekniska kontoret via kontaktcenter.

Hissar

Hissar ska besiktigas innan de tas i bruk och därefter med regelbundna intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren som ansvarar för att besiktningen utförs.

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av Swedacs ackrediterade besiktningsorgan Länk till annan webbplats.. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.

Frågor?

Kontakta miljö- och byggförvaltningen via kontaktcenter.

Hygienverksamhet (olika typer av kroppsbehandlingar)

Krossverksamhet

Köldmedier

Lantbruk

Livsmedelsverksamhet

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer. Läs mer om de regler som finns för dig som driver en livsmedelsverksamhet och hur du registrerar en verksamhet.

Lokaler för undervisning

Mellanlagring/bearbetning av avfall

Tobaksförsäljning

Miljöfarlig verksamhet

Omläggning av skogsmark till åker

När du vill förändra skogsmark till åker måste du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan avverkningen påbörjas. En anmälan ska lämnas in oavsett vilken storlek på arealen som berörs. Din åtgärd ska vara avslutad inom fem år för att anmälan ska vara giltig.

Vid uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion gäller anmälningsplikt.

En anmälan om omläggning av skogsmark till åker Pdf, 154 kB. ska göras till miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun. Tillsammans med anmälan ska du även bifoga en situationsplan där areal och eventuella naturvärden är markerade.

Större avverkning?

Överstiger avverkningen ett halvt hektar? Då måste du göra en anmälan till Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats. innan du påbörjar din åtgärd.

PCB

Receptfria läkemedel

Serveringstillstånd

Skyltar

Inom detaljplanområde krävs det bygglov om du ska sätta upp en ny skylt eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Handlingar att skicka in

I riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Pdf, 481 kB, öppnas i nytt fönster. får du mer information om när du behöver bygglov eller inte för en skylt eller ljusanordning.

Frågor?

Kontakta miljö- och byggförvaltningen via kontaktcenter.

Strandskydd

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Du som areell näringsidkare bör alltid kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du utför åtgärder inom strandskyddat område.

Torghandel

Transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen.
Tillstånd och anmälan om transport av avfall Länk till annan webbplats..

Täktverksamhet

Utförare inom hemtjänst