Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Tillståndsguide

Om ditt företag sysslar med verksamhet som regleras i lag måste du söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och ibland även till andra myndigheter. Här har vi samlat en del av de tillstånd och regler som berör dig som företagare.

Avfall i anläggningsarbeten

Bekämpningsmedel

Bygglov

Cisterner

Energideklaration

Enligt lagen ska alla flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter ha en energideklaration. Småhus ska ha en energideklaration vid försäljning eller nybyggnation. En energideklaration är giltig i tio år.

Läs om vad en energideklaration är, när den ska göras och vad den kan användas till hos Boverket.

Evenemang

Fastighetsägarens egenkontroll

Folkölsförsäljning

Förorenad mark

Gräva och schakta

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i kommunal mark? Tänk på att det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna.

Frågor?

Kontakta tekniska kontoret, tk@vetlanda.se, telefon 0383-973 03.

Hissar

Hissar ska besiktigas innan de tas i bruk och därefter med regelbundna intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren som ansvarar för att besiktningen utförs.

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av Swedacs ackrediterade besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen.

Frågor?

Kontakta miljö- och byggförvaltningen, miljo.bygg@vetlanda.se, telefon 0383-971 80.

Hygienverksamhet (olika typer av kroppsbehandlingar)

Krossverksamhet

Köldmedier

Lantbruk

Livsmedelsverksamhet

Till livsmedelsverksamheter räknas bland annat restauranger, caféer, food trucks, butiker, skolor, internetbutiker och importörer. Läs mer om de regler som finns för dig som driver en livsmedelsverksamhet och hur du registrerar en verksamhet.

Lokaler för undervisning

Mellanlagring/bearbetning av avfall

Tobaksförsäljning

Miljöfarlig verksamhet

Omläggning av skogsmark till åker

När du vill förändra skogsmark till åker måste du göra en anmälan till miljö- och byggnämnden senast sex veckor innan avverkningen påbörjas. En anmälan ska lämnas in oavsett vilken storlek på arealen som berörs. Din åtgärd ska vara avslutad inom fem år för att anmälan ska vara giltig.

Vid uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion gäller anmälningsplikt.

En anmälan om omläggning av skogsmark till åkeröppnas i nytt fönster ska göras till miljö- och byggförvaltningen i Vetlanda kommun. Tillsammans med anmälan ska du även bifoga en situationsplan där areal och eventuella naturvärden är markerade.

Större avverkning?

Överstiger avverkningen ett halvt hektar? Då måste du göra en anmälan till Skogsstyrelsen innan du påbörjar din åtgärd.

Frågor?

Kontakta Jessica Olsson, jessica.olsson@vetlanda.se, telefon 0383-971 89, 070-586 71 89.

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Driver du ett företag eller erbjuder service och måste ha tillgång till ditt fordon nära arbetsplatsen för att kunna utföra ditt arbete? Då kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för nyttotrafik.

Frågor?

Kontakta Weronica Hedberg, weronica.hedberg@vetlanda.se, telefon 0383-973 89, 070-680 73 89.

PCB

Receptfria läkemedel

Serveringstillstånd

Skyltar

Inom detaljplanområde krävs det bygglov om du ska sätta upp en ny skylt eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

Handlingar att skicka in

  • Ansökan om bygglov för skylt.öppnas i nytt fönster
  • Ritning som visar skyltens läge på fastigheten. Redovisa även avståndet mellan skyltens underkant och marken.
  • Ritning på skylten med mått, material och kulör. Exempelvis ett foto av skylten eller ett fotomontage som visar skylten i sin miljö.

I riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommunöppnas i nytt fönster får du mer information om när du behöver bygglov eller inte för en skylt eller ljusanordning.

Frågor?

Kontakta miljö- och byggförvaltningen miljo.bygg@vetlanda.se, telefon 0383-971 80.

Starta och driva förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Strandskydd

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Du som areell näringsidkare bör alltid kontakta miljö- och byggförvaltningen innan du utför åtgärder inom strandskyddat område.

Torghandel

Transport av farligt avfall

För att få transportera farligt avfall behövs tillstånd från Länsstyrelsen.
Tillstånd och anmälan om transport av avfall.

Täktverksamhet

Utförare inom hemtjänst

Företag som vill bedriva hemtjänstverksamhet i kommunen kan ansöka hos vård- och omsorgsnämnden om att bli godkända som utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Mer information

Frågor?

Kontakta Linda Hammarström, Linda.Hammarstrom@vetlanda.se, telefon 0383-971 77, 072-514 61 90.