Biotopvård Vetlandabäcken Nydala

Vetlandabäcken har historiskt rensats, dikats och rätats ut. Kommunen har de senaste åren lagt stora resurser på att få tillbaka mer naturlighet i vattendraget. Vetlandabäcken är också påverkat av dagvatten. Flertalet projekt har genomförts för att hantera dagvattnet så att vi får ett renare vatten i bäcken.

Skiss över hur Vetlanda bäcken kan komma att se ut efter projektet

En skiss på omläggning vid Nydalaområdet.

Projektet vid Nydala är ett projekt där vi ska hantera dagvattnet separat och skapa mer variation i bäckstråket. Sedan tidigare rinner bäcken rakt och snabbt förbi. I projektet kommer bäcken få en ny slingrande sträckning med flackare slänter och mer sten i vattnet. Åtgärderna gör att dagvattnet kan hanteras separat innan det rinner vidare i bäcken. Start för grävarbete februari/mars 2024.

Åtgärderna delfinansieras med LOVA-bidrag.

Logotyp LOVA
Logotyp Emåförbundet