Översiktsplanering

Varje kommun har en översiktsplan som vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelsetableringar, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och så vidare.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Gällande översiktsplan Vetlanda kommun

Vetlanda kommuns översikts­plan aktualitets­­förklarades av kommun­fullmäktige februari 2020.

Kommunen tar också fram fördjupade översiktsplaner för att i mer detalj vägleda utvecklingen i vissa områden. Fördjupade översiktsplaner finns för Vetlanda tätort, Vetlanda centrum och Ekenässjön tätort.

Vindkraft

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.

Underlag

I samband med den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort har olika utredningar genomförts som legat till grund för planförslaget: