Översiktsplanering

Varje kommun har en översiktsplan som vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelsetableringar, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och så vidare.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort

Ett förslag till ny fördjupad översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Vetlanda tätort är under framtagande.

Förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) sträcker sig mot 2040 och syftet är att visa hur Vetlanda stad med omgivning ska utvecklas. Var kan och bör vi bygga, var behövs nya vägar och cykelbanor och hur ser vi på utvecklingen av grönytor och rekreationsområden. Se även på kartan med dessa punkter.

Under hösten 2019 har förslaget varit utställt för granskning. Inkomna synpunkter har bearbetats och finns sammanställda i ett särskilt utlåtande. Förslaget till fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort beräknas antas vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 februari 2020.

Underlag

I samband med den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort har olika utredningar genomförts som legat till grund för planförslaget:

Gällande översiktsplan Vetlanda kommun

Vetlanda kommuns översiktsplan antogs av kommun­fullmäktige i oktober 2010. Vetlanda kommuns översiktsplan aktualitets­förklarades av kommun­fullmäktige februari 2017.

Vindkraft

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.