Friluftsområden

I Vetlanda har du alltid nära till naturen. Vi har flera vackra och lättillgängliga friluftsområden som inbjuder till utomhus­aktivitet.

Natur- och friluftsområden

Illharjen

Illharjens naturreservat Länk till annan webbplats.

Illharjen är ett mycket omtyckt utflyktsmål. Stigar, spänger och broar gör området tillgängligt för besökare. Det finns en vandringsled på spång som gör området tillgängligt även för barnvagnar och rullstolar och är därför särskilt omtyckt och använt av grupper med begränsad rörlighet. Skolklasser, förskolegrupper, pensionärer med flera gör ofta utflykter till området och kan här göra promenader, upptäcktsfärder och naturobservationer. I de södra delarna finns en cirka tre kilometer lång motionsslinga.

Karlslund

Området är med sin närhet till bostadsområdena på andra sidan Västerleden ett viktigt rekreationsområde och motionsslingan är ett populärt promenadstråk. I området finns ett stort fornlämnings­område som sträcker sig in i områdets nordvästra delar. I anslutning till området, vid den gamla landvägen till Sävsjö, ligger Tjuvarör som är ett bronsåldersgravfält och en milsten från 1779.

Norrgården

Norr om Vetlanda stad, ovanför Njudungsgymnasiet, finner du Norrgårdens rekreationsområde. Området har en varierande natur och kuperad terräng. Här möts granskog och många stora gamla ekar. Artrikedomen och variationen gör området viktigt för den biologiska mångfalden. Ett stort antal motionsslingor finns, varav några är belysta. Norrgården är ett omtyckt utflyktsmål och lämpar sig för motion. OK Njudung har orientering i området upp mot vattentornet.

I sydöstra delen ligger en fotbollsplan, beachvolleybollplan, basketplan, en mindre inlinesplan, mountinbikebana och ett utegym. Det finns även ett skateboard­område med ramp på parkeringen intill.

Östanå friluftsområde

Ungefär tre kilometer sydväst om Vetlanda, ner mot sjön Grumlan, ligger ett stort och mycket populärt strövområde med värdefull och vacker natur. Området är med sin varierande natur, vatteninslaget och närheten till staden, ett mycket omtyckt ströv- och fritidsområde som används flitigt av både kommuninvånare och turister året om. I området finns även många fornlämningar av olika slag.

I den norra delen ligger en golfbana, Vetlanda GK Länk till annan webbplats., med såväl en 18-hålsbana som en 9-hålsbana pay and play. Söderut breder grön­området ut sig ner mot sjön Grumlans badplats där det finns en camping och fritidshusbebyggelse.

I området finns ett brett utbud av friluftsaktiviteter med golfbana, discgolfbana, fotbollsplan, tennisbanor, beachplaner för volleyboll och fotboll, boulebana, motionsspår, promenadslingor och badplats.

Sommartid läggs flera stora bryggor och en flotte ut i vattnet och soliga dagar fylls stranden av folk. Campingen hyr ut båtar och kanoter och här finns båtplatser där allmänheter kan ha sina båtar. I området finns det gott om motions- och promenadslingor som vintertid blir skidspår i varierande naturmiljö.

Naturreservat

I Vetlanda finns 19 naturreservat och ett kulturreservat. Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Naturreservat med stora botaniska och zoologiska värden är bland annat Helvetets Håla, Illharjen Länk till annan webbplats., Stora och Lilla Fly Länk till annan webbplats. samt Sundsängen.

Kulturreservatet ligger i Högarps by där det också finns ett bymuseum.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet med nätverket är att hejda utrotningen av djur och växter och deras livsmiljöer och på så sätt bevara den biologiska mångfalden för framtida generationer. Det finns 27 Natura 2000-områden i Vetlanda kommun.

Parker

Vetlanda har en grön och inbjudande stadsmiljö med många vackra parker, grönområden och planteringar. Sommartid kan njuta av fantasifulla och färgsprakande blomsterarrangemang. Här listar vi några av dem.

Apoteksparken

Parken är Vetlandas enda riktiga "finpark" och fungerar som en liten prunkande oas inne i stadens centrum.

I parken ligger det gamla Apotekshuset som idag används av Konstföreningen. Här ligger även Vetlanda museum Länk till annan webbplats. som tidigare var stadens tingshus samt en byggnad som fungerar som hantverksgård. I parken finns många gamla träd och flera stora blomster­planteringar. I områdets nordöstra hörn ligger en nyanlagd lekplats.

Parken har en lång historia och användes för längs sen som exercisfält, men 1852 byggdes ett apotekshus på tomten, därav namnet. Trädgårdsmästaren P. E. Petersson fick i uppdrag av apotekaren C. J Braag att planera och anlägga parken. Marken var sank och kallades "enebuskfällan" och det krävdes mängder av jord innan marken kunde planteras. Men efter mycket hårt arbete stod parken slutligen färdig år 1862. Parken bestod av grusade gångar, ståtliga träd, prydnadsbuskar, bersåer och lusthus. På 1920-talet köpte Vetlanda kommun parkområdet och trädgården blev då en offentlig park.

En minnessten från 1933 över Vetlanda skvadron och Östra härads kompani står placerad i sydvästra delen av parken. I parken står också en runsten som flyttats dit 1897 ifrån Oxbacken. 1951 ritade Gösta Reuterswärd förslaget till den dammanläggning som fortfarande pryder parken. Under 60-talet tillkom en rabatt mitt framför Apotekshuset med formen av Vetlandas stadsvapen. Denna rabatt togs bort år 2007 då framsidan fick ett nytt utseende.

Forngården

Denna park ligger längs bäckstråket inne i Vetlandas centrum. Vegetationen består främst av äldre tall och björk med pelarsalskaraktär.

Inne i Forngården är rumsligheten fin med omgivande högre vegetation och ett öppet mittparti. Forngården omgärdas av en fin gärdesgård. I södra delen av området ligger Fågeldammen dit många går för att mata änderna.

I sydvästra hörnet ligger en öppen gräsyta som kallas skolidrottsplatsen. Forngården används mycket vid olika arrangemang och fungerar som en slags mötesplats. Ett café och en minigolfbana finns som är öppna sommartid och en scen finns där det ibland är uppträdanden. Hembygdsföreningen Njudung har sin verksamhet kopplad till parken och har ett museum som är öppet på helgerna under sommaren.

Första festligheterna hölls på platsen redan 1911, men det var inte förrän 1936 som hembygdsföreningen fick platsen upplåten av Vetlanda stad. Samma år flyttades några äldre byggnader från Tjustkulle till Forngården och idag har stadens hembygdsförening många fina gamla byggnader här. Här finns bland annat ett nyuppfört skolmuseum som invigdes 1992. Huset byggdes med gammal timringsteknik och interiören är delvis hämtat från nerlagda skolor runt om i kommunen.

Kvarndammsparken

I denna park stannar Vetlandabäcken upp och bildar Kvarndammen innan den letar sig vidare genom staden.

Växtligheten runt dammarna består till största del av spridda dungar av äldre tall, klibbal och björk. Här finns också flera mindre öppna gräsytor. Topografin är svagt kuperad med böljande kullar. Vattnet och pelarsalsskogen bidrar till att ge en rofylld känsla. I områdets sydöstra del finns ett gammalt koloniområde.

Området används flitigt för promenader, utflykter eller picknick. Varje år tänds en majbrasa norr om den lilla dammen och mycket folk samlas på platsen. Fisket i dammen är öppet för allmänheten och Njudungsfiskarna har sin klubbstuga och fiskeverksamhet vid Kvarndammen. Öster om dammen ligger ett café som har öppet ibland under sommaren.

Det var vid Kvarndammen som Vetlanda kyrkby växte fram. Under 1850-talet etablerade sig flera hantverkare på platsen. Den stora dammen tillkom troligen under 1840-talet och den lilla var från början ett grustag. På 60- och 70-talet hade simsällskapet aktiviteter vid dammen och folk badade och bastade här. Idag är bryggorna borttagna och bara betonggrunden återstår av hopptornet.

Fram till 70-talet fanns det även en camping på området. Vid Kvarndammens norra hörn har under lång tid ett originellt träd ståtat. Egentligen bestod trädet av en tall och en gran som vuxit samman och formats på ett mycket speciellt sätt. 2005 föll tyvärr granen, men den mäktiga tallen finns fortfarande kvar och är naturskyddad.

Vattenskoter

I Vetlanda kommun är det helt förbjudet att köra vattenskoter i alla vattenområden.

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och i områden där länsstyrelsen beslutat om undantag från det allmänna förbudet. Sådana farleder eller undantag finns inte i kommunen. Du kan läsa mer om detta på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.