Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar 100 meter från stranden, både på land och i vattnet. Du kan ansöka om dispens för strandskydd.

Strandskyddet finns till för att trygga bevara och skydda djur- och växtlivet samt allemansrätten.

Regler för strandskydd

I Vetlanda kommun är strandskyddet 100 meter förutom runt sjön Skärlen där det är 200 meter på land och 100 meter i vattnet. Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att:

  • bygga nya byggnader (till exempel hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu)
  • ändra befintliga byggnader eller hur de används (till exempel genom att göra om förråd till fritidshus)
  • bygga andra anläggningar exempelvis bryggor, grillplatser eller staket om det avhåller allmänheten från platsen
  • gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader eller anläggningar (till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga väg)
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Strandnära lägen på landsbygden

Vetlanda kommun har i översiktsplan 2010 pekat ut områden för landsbygds­utveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Målet är att öka kommunens attraktionskraft och främja landsbygden genom att möjliggöra nya bostadsområden, näringsverksamheter, turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen.

Ett utpekat LIS-område skapar förutsättningar för fastighetsägare att enklare få strandskyddsdispens. Ett utpekande av LIS- område innebär dock inte ett automatiskt godkännande till en strandskyddsdispens.

Ansök om dispens

För att bygga, göra anordningar eller ändra i ett strandskyddat område behöver du ansöka om strandskyddsdispens genom vår e-tjänst "Byggärende - bygglov".

Ansök om strandskyddsdispens (e-legitimation krävs)

Om du inte har e-legitimation kan du hämta din blankett här Pdf, 222.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Den tänkta åtgärden måste vara förenlig med strandskyddets båda syften, det vill säga att allemansrättslig tillgång till strandområdet inte försämras samt att djur- och växtliv inte påverkas på ett oacceptabelt sätt. Miljö- och byggförvaltningen kan bevilja dispens om det finns särskilda skäl.

Gäller dispensen i Natura 2000-områden, åtgärd i vatten, naturreservat eller områden med skyddad landskapsbild ska du ansöka till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen är också den myndighet som prövar samtliga beslut tagna av miljö- och byggnämnden.

Bygglov och strandskydd

Även om du har fått bygglov innebär inte det att du har fått dispens från strandskyddsreglerna. Du måste söka dispens separat. När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens.

Avgift för handläggning

Du betalar avgift för handläggning av anmälan utifrån åtgärdernas storlek och omfattning enligt plan- och bygglovtaxan. Pdf, 513.5 kB, öppnas i nytt fönster.