Livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till miljö- och byggförvaltningen för registrering.

Skicka din anmälan senast två veckor innan du startar din verksamhet. Du får starta verksamheten två veckor efter att du gjort din anmälan, eller tidigare om du får ditt beslut.

Detsamma gäller om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet, om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om verk­sam­heten tas över av ett helt annat företag.

Ny e-tjänst för omklassning och registrering av nya och befintliga livsmedels­verksamheter

En ny modell för riskklassning av livsmedels­verksamheter infördes 1 januari 2024.

Som en del av detta har en ny e-tjänst tagits fram för att förenkla omklass­ningen för livsmedelsföretag och kommuner. I e-tjänsten kan alla som har en registrerad livsmedelsverksamhet fylla i aktuella uppgifter om livsmedels­hanteringen. Då räknas en riskklassning och preliminär kontrollfrekvens fram. Den slutliga kontrollfrekvensen beslutas sedan av miljö- och bygg­nämnden.

Du som har en befintlig livsmedels­verksamhet kan välja om du vill använda e-tjänsten och själv skicka in dina uppgifter för ny riskklassning. Du kan också välja att en handläggare ska kontakta dig och göra det. Detta kommer oftast att ske i samband med vårt tillsynsbesök hos dig.

Ändra eller upphöra med verksamheten

Glöm inte att anmäla om verksamheten byter ägare, du ska upphöra med verksamheten eller om du ska göra en betydande ändring.

Betydande ändring kan vara:

 • Ombyggnation där lokalens utformning ändras.
 • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor.
 • Ny process, till exempel om du börjar med nedkylning.
 • Ändrad produktionsvolym.

Observera att ny anmälan även ska göras vid ägarbyte i befintlig lokal.

Egenkontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen ska din verksamhet ha rutiner som är baserade på de så kallade HACCP-principerna. Egenkontroll är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretag att se till att du har ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll.

Vad ska ingå i din egenkontroll?

 • Uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning.
 • Rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet.
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet – från inköp till servering/försäljning.
 • Faroanalys Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering – från inköp till servering/försäljning.
 • Du måste också bestämma de kritiska styrpunkterna Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster., det vill säga de steg i din hantering som måste kontrolleras för att din mat ska vara säker att äta.

Exempel på områden som ska omfattas av egenkontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier

Nationella branschriktlinjer

Det finns nationella branschriktlinjer för hur du kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav Länk till annan webbplats.. Som företagare måste du följa bestämmel­serna i lagar, förordningar och föreskrifter. De nationella branschriktlinjerna är frivilliga.

Avgifter

Som livsmedelsföretagare betalar du följande avgifter till kommunen:

 • En registreringsavgift på 1100 kronor.
 • En avgift för den tid som det går åt för att genomföra kontroll av livsmedelsföretaget. Avgiften är olika beroende på verksamhetens storlek och art. Fakturering sker efter att kontrollen genomförts.
 • Avgift för eventuell extra offentlig kontroll.

För mer information om kontrollavgifter:

Livsmedel, taxa för kontroll Pdf, 296 kB.

Starta animalieanläggning

Vill du starta en animalieanläggning? Exempel på animalie­anläggningar är mejerier, styck­anlägg­ningar eller tillverkning av chark­varor. Det är Livsmedels­verket som godkänner animalieanläggningar Länk till annan webbplats..

Kommersiellt dricksvatten

Om du ansvarar för en brunn, vattenanläggning eller vattenverk som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter är du skyldig att göra en anmälan om dricksvattenanläggning till miljö- och bygg­förvalt­ningen Pdf, 613 kB, öppnas i nytt fönster..

Det gäller för anläggningar som:

 • i genomsnitt tillhandahåller mer än tio kubikmeter dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer.
 • tillhandahåller vatten till en livsmedelsanläggning, till exempel till ett café, restaurang och gatukök
 • tillhandahåller vatten till kommersiell verksamhet, till exempel till camping, hotell och biograf
 • tillhandahåller vatten till allmänna och offentliga lokaler (oberoende av storlek), exempelvis bibliotek, skolor, förskolor och idrottshallar.

Om du driver exempelvis ett sommarcafé som har en egen brunn måste du låta registrera och riskklassa brunnen. Om någon annan ansvarar för brunnen, till exempel grannen eller fastighetsägaren, ska denne registrera och riskklassa brunnen.

Ta vattenprov

Du ska ha ett program som redovisar vilka och hur många vattenprover som ska tas och var de ska tas. Ett förslag till provtagningsplan ska lämnas in och fastställas av miljö- och byggförvaltningen.

Du som har verksamhet med egen dricksvattenbrunn och vill analysera vattnet kan kontakta SGS Länk till annan webbplats., Eurofins Länk till annan webbplats. eller annat ackrediterat laboratorium. Där beställer du provflaskor och hittar annan information.

Du kan även hämta provflaskor och lämna prover på Njudung Energi Länk till annan webbplats.. Vattenprov måste tas samma dag och så kort tid som möjligt innan inlämning. Proverna bedöms enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Länk till annan webbplats..

Ny lag om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag

Den 1 januari 2019 infördes nya sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter som inte är korrekt registrerade. Beslutet fattades i Riksdagen i mars 2018.

Riksdagen beslutade att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en verksamhet utan att ha lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Regler om sanktionsavgifter började att gälla 1 januari 2019.

Vad innebär den nya lagen?
I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Miljö- och hälsoskyddsnämnder runtom i Sverige har under senare år vid livsmedelskontroller uppmärksammat att uppgifter om livsmedelsföretagare ibland varit felaktiga. Vissa företagare har till exempel inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer.

De nya sanktionsavgifterna innebär att den typen av situationer kommer leda till böter för företag som inte lämnat in rätt uppgifter. Bötesbeloppet avgörs utifrån årsomsättning och blir som lägst 2 500 kr och högst 75 000 kr.

Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kr vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?
Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller också om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Vi vill uppmana alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden är korrekta. Uppgiften om organisationsnummer hittar ni i ert registreringsbeslut. Om uppgiften stämmer behöver ingenting göras. Om ni misstänker att något inte stämmer med era uppgifter, kontakta miljö- och byggförvaltningen så gör de bedömningen om ni behöver göra en ny registrering eller inte.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Riksdagens Länk till annan webbplats. eller Livsmedelsverkets Länk till annan webbplats. webbplatser.