Livsmedelsverksamhet

Innan du startar en livsmedelsverksamhet ska du anmäla den till miljö- och byggförvaltningen. Detsamma gäller om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet.

Skicka din anmälan senast två veckor innan du startar din verksamhet. Du får starta verksamheten två veckor efter att du gjort din anmälan, eller tidigare om du får ditt beslut.

Observera att ny anmälan även ska göras vid ägarbyte i befintlig lokal.

Ändra eller upphöra med verksamheten

Du ska även anmäla om du gjort en betydande ändring av din verksamhet eller vill lägga ner den.

Betydande ändring kan vara:

 • Ombyggnation där lokalens utformning ändras.
 • Förändringar i hantering, till exempel om du börjar med styckning av kött eller malning av köttfärs i din butik som tidigare bara hade förpackade varor.
 • Ny process, till exempel om du börjar med nedkylning.
 • Ändrad produktionsvolym.

Egenkontroll

Enligt livsmedelslagstiftningen ska din verksamhet ha rutiner som är baserade på de så kallade HACCP-principerna. Egenkontroll är ditt företags rutiner och kontroller för bland annat hantering och förvaring av livsmedel och rengöring av lokalen. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretag att se till att du har ett fullständigt och väl fungerande system för egenkontroll.

Vad ska ingå i din egenkontroll?

 • Uppgifter om företaget och en verksamhetsbeskrivning.
 • Rutiner som är en grundförutsättning för din verksamhet.
 • Ett flödesschema som visar hanteringen av livsmedel i din verksamhet – från inköp till servering/försäljning.
 • Faroanalys Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. där du kartlägger riskerna i din livsmedelshantering – från inköp till servering/försäljning.
 • Du måste också bestämma de kritiska styrpunkterna Pdf, 560.1 kB, öppnas i nytt fönster., det vill säga de steg i din hantering som måste kontrolleras för att din mat ska vara säker att äta.

Exempel på områden som ska omfattas av egenkontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier

Nationella branschriktlinjer

Det finns nationella branschriktlinjer för hur du kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Som företagare måste du följa bestämmel­serna i lagar, förordningar och föreskrifter. De nationella branschriktlinjerna är frivilliga.

Avgifter

Som livsmedelsföretagare betalar du följande avgifter till kommunen:

 • En registreringsavgift på 1025 kronor.
 • En årlig kontrollavgift, som är olika beroende på verksamhetens storlek och art.
 • Avgift för eventuell extra offentlig kontroll.

Du kan själv räkna ut din årliga kontrollavgift genom att beräkna din ungefärliga årskostnad för livsmedelskontroll.

Starta animalieanläggning

Vill du starta en animalieanläggning? Exempel på animalie­anläggningar är mejerier, styck­anlägg­ningar eller tillverkning av chark­varor. Det är Livsmedels­verket som godkänner animalieanläggningar.

Kommersiellt dricksvatten

Om du ansvarar för en brunn, vattenanläggning eller vattenverk som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter är du skyldig att göra en anmälan om dricksvattenanläggning till miljö- och bygg­förvalt­ningen Pdf, 507.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Det gäller för anläggningar som:

 • i genomsnitt tillhandahåller mer än tio kubikmeter dricksvatten per dygn, eller försörjer fler än 50 personer.
 • tillhandahåller vatten till en livsmedelsanläggning, till exempel till ett café, restaurang och gatukök
 • tillhandahåller vatten till kommersiell verksamhet, till exempel till camping, hotell och biograf
 • tillhandahåller vatten till allmänna och offentliga lokaler (oberoende av storlek), exempelvis bibliotek, skolor, förskolor och idrottshallar.

Om du driver exempelvis ett sommarcafé som har en egen brunn måste du låta registrera och riskklassa brunnen. Om någon annan ansvarar för brunnen, till exempel grannen eller fastighetsägaren, ska denne registrera och riskklassa brunnen.

Ta vattenprov

Du ska ha ett program som redovisar vilka och hur många vattenprover som ska tas och var de ska tas. Ett förslag till provtagningsplan ska lämnas in och fastställas av miljö- och byggförvaltningen.

Du som har verksamhet med egen dricksvattenbrunn och vill analysera vattnet kan kontakta Alcontrol, Eurofins eller annat ackrediterat laboratorium. Där beställer du provflaskor och hittar annan information. Du kan även hämta provflaskor och lämna prover på Njudung Energi. Vattenprov måste tas samma dag och så kort tid som möjligt innan inlämning. Proverna bedöms enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Ny lag om sanktionsavgifter för livsmedelsföretag

Den 1 januari 2019 infördes nya sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter som inte är korrekt registrerade. Beslutet fattades i Riksdagen i mars 2018.

Riksdagen beslutade att införa sanktionsavgifter för vissa avvikelser mot livsmedelslagstiftningen. Det rör sig bland annat om när någon startar en verksamhet utan att ha lämnat in anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Regler om sanktionsavgifter började att gälla 1 januari 2019.

Vad innebär den nya lagen?
I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Miljö- och hälsoskyddsnämnder runtom i Sverige har under senare år vid livsmedelskontroller uppmärksammat att uppgifter om livsmedelsföretagare ibland varit felaktiga. Vissa företagare har till exempel inte meddelat rätt organisationsnummer/personnummer.

De nya sanktionsavgifterna innebär att den typen av situationer kommer leda till böter för företag som inte lämnat in rätt uppgifter. Bötesbeloppet avgörs utifrån årsomsättning och blir som lägst 2 500 kr och högst 75 000 kr.

Staten, kommuner eller landsting får betala ett fast belopp om 40 000 kr vid utebliven registrering av livsmedelsanläggning.

Vad behöver livsmedelsföretagen göra?
Alla livsmedelsanläggningar ska vara registrerade. Även vid ägarbyte måste en ny anmälan göras. Detta gäller också om en och samma företagare byter organisationsnummer eller om restaurangen tas över av ett helt annat företag.

Vi vill uppmana alla livsmedelsföretag att kontrollera att de uppgifter man lämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden är korrekta. Uppgiften om organisationsnummer hittar ni i ert registreringsbeslut. Om uppgiften stämmer behöver ingenting göras. Om ni misstänker att något inte stämmer med era uppgifter, kontakta miljö- och byggförvaltningen så gör de bedömningen om ni behöver göra en ny registrering eller inte.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Riksdagens eller Livsmedelsverkets webbplatser.