Fastighetsägarens egenkontroll

Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

I lagstiftningen ställs krav på hänsyn till människors hälsa och miljön. Du som fastighetsägare ska ha rutiner för egenkontroll. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan har hunnit inträffa. Rutiner bör bland annat finnas för fastighets­underhåll/kontroll och hur klagomål hanteras i boende­miljön samt mätning och sanering av radon.

Exempel på områden som du som fastighetsägare bör ha koll på:

 • Radonförekomst
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Ventilation
 • Avfallshantering
 • Cisterner
 • Kemikalier
 • Energianvändning
 • Inomhustemperatur
 • Vattentemperatur
 • Skadedjur
 • Förekomst av hälsovådliga byggnads­material som till exempel PCB
 • Transporter till och från verksamheter i fastigheten

Tillsyn av miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information.

Klagomål om olägenheter/risk för olägenhet för människors hälsa

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en tillsynsavgift för handläggning av klagomål om olägenhet/risk för olägenhet för människors hälsa. Avgift tas ut för all handläggning i ärendet – från att vi tar emot klagomålet tills ärendet kan avslutas. Avgift tas bara ut för befogade klagomål.

En väl genomförd egenkontroll minskar miljö- och byggförvaltningens handläggnings­tid och därmed också tillsynsavgiften. Eller ännu bättre för alla parter – att det inte finns några klagomål att utreda.