Blomrika vägkanter

Vetlanda kommun sköter flera mil vägkant runtom i kommunen. Generellt har vi senare slåtter, men mer behöver göras. Under 2022–2024 pågår ett LONA-projekt kring blomrika vägkanter och hur vi kan anpassa kantslåttern för att gynna biologisk mångfald.

Blomrik vägkant

Blomrik vägkant.

I projektet ska omkring 10 mil vägkant inventeras för att identifiera blomrika sträckor, men också identifiera platser med förekomst av invasiva arter. Efter genomförd inventering väljs cirka 10 km vägkant ut för åtgärder. Insatserna består bland annat i att skrapa vägkanter med förekomst av blomsterlupin där blomrikedomen hotas eller insådd av blommande växter för att förstärka redan blomrika sträckor. Projektet ska också mynna ut i en skötselplan för vägkantslåttern i kommunen. Slåttern anpassas för att gynna blomrika vägkanter samt minska bestånden av blomsterlupin i den mån det är möjligt.

Blomrika och artrika vägkanter spelar en viktig roll för blommande växter och pollinerande insekter som har det allt svårare att klara sig i landskapet. Vägkanten är viktig som växtplats, födotillgång samt spridningskorridor för arter. En blomrik vägkant bjuder också på en vacker sträcka att förflytta sig på.

Om du är med i en vägsamfällighet kan du hjälpa den biologiska mångfalden genom att som samfällighet bestämma att ha senare kantslåtter, kring augusti-september.

Lokala naturvårdssatsningen logotyp