Övriga LONA-projekt i kommunen

Det finns projekt som genomförs i Vetlanda kommun utan kommunens direkta inblandning. Projekten har blivit möjliga genom bidraget LONA-våtmark.

I Lillarp utanför Skirö pågår arbetet med att anlägga en våtmark. Området är ett kulturpräglat jordbrukslandskap och har goda förutsättningar för att skapa en funktionell våtmark. Syftet med våtmarken är att den ska fungera vattenuppehållande samt ge ökad biologisk mångfald. Projektet drivs av markägaren.

Utanför Holsby pågår arbetet med att anlägga en våtmark. Syftet med våtmarken är vattenuppehållande och flödesutjämnande. Åtgärdsområdet samlar upp ett par olika dikessystem som sedermera mynnar ut i Solgenån. Projektet utökar befintligt våtmarksområde både genom förstoring av yta samt vattenuppehållande volym. Projektet drivs av Emåförbundet i samarbete med markägaren.

I Fröderyd pågår ett projekt för att anlägga en våtmark. Området är i dagsläget en utdikad torvmark. Denna mångformiga våtmark kommer bland annat gynna biologisk mångfald, minska klimatgasavgång från befintlig torvmark och hålla kvar en större mängd vatten i landskapet. Den totala våtmarksytan förväntas bli cirka 9 hektar. Tillstånd för vattenverksamhet kommer sökas hos Mark- och miljödomstolen. Det nödvändiga underlaget och arbetet för en sådan dom är den största delen av detta projekt. Projektet drivs av Växjö stift och Naturvårdsgruppen AB.

Söder om Näshult i Rösjöholm pågår ett projekt för att återskapa en våtmark. Åtgärden består i att lägga igen ett gammalt dike genom en utdikad mosse. Diket mynnar sedermera i Rösjön. Åtgärden är enkel och markägaren är mån om att ingen schakt ska ske i området. Diket ska läggas igen för att återskapa en naturligt blötare mosse. Åtgärden bedöms generera en våtmarksyta om cirka 2 hektar. Projektet drivs av Emåförbundet i samarbete med markägaren.

Söder om Bäckaby i Nycklarör pågår ett våtmarksprojekt. Våtmarken beräknas bli cirka 0,4 hektar. Området är blött och utgörs av tidigare odlingsmark. Idag betas omgivande mark och tanken är att inkludera våtmarken i betesmarken. Betesdjuren kommer hålla efter slänterna vilket ökar naturvärdena. Projektet drivs av markägaren.

LONA-bidrag

LONA står för Lokala Naturvårdssatsningen. LONA-bidrag är ett bidrag som kommunen kan söka åt markägare och föreningar. Vetlanda kommun väljer ut ett projekt per år som blir vårt externa LONA-projekt och som vi ansöker om LONA-bidrag åt.

Markägare och föreningar som vill genomföra ett våtmarksprojekt kan fram till sista maj ansöka om att bli vårt externa LONA-projekt. Sedan går representanter från Vetlanda kommun, Emåförbundet och länsstyrelsen genom ansökningarna och väljer ut det projekt som är bäst lämpat. Under sommaren får du besked om du blivit utvald till LONA. Då kontaktar kommunen dig och vi gör en gemensam ansökan till LONA. Sista dag för kommunen att söka LONA-bidraget är den 1 december. Sedan får vi besked om projektet är godkänt under våren året därpå.

Ansök om att bli kommunens LONA-projekt Länk till annan webbplats.

Att tänka på innan du ansöker

Bidrar projektet till biologisk mångfald eller grundvattenbildning? Försök att hitta effekterna av att du genomför ditt projekt. Initiala och långsiktiga effekter kan vara svåra att mäta på kort sikt, men som projektet ändå syftar till att uppnå. Det kan till exempel vara ökat antal häckande fåglar, minskad risk för översvämning eller att det gynnar grundvattenbildningen.

Räkna med att ditt projekt pågår i minst två år, gärna längre. Det första året går till planering och tillståndsansökningar. Du får inte påbörja ditt projekt innan du har fått besked om godkänt bidrag.

För att kunna få bidrag finns det några villkor som ställs på dig som markägare, bland annat:

  • En verksamhetsrapport om vad som har genomförts i projektet ska lämnas in i mars varje år.
  • Du ska kunna verifiera alla kostnader med fakturor eller kvitton.
  • Projektets resultat ska redovisas vid ett publikt arrangemang minst en gång under projektets löptid.

Länsstyrelsen godkänner generellt inte projekt som innebär att man gräver bort en större mängd torv för att skapa en våtmark. Information om var torv finns hittar du i SGU:s kartvisare Länk till annan webbplats..

Läs mer om LONA-bidragen och vad som gäller på Länsstyrelsen i Jönköpings hemsida Länk till annan webbplats..

LONA-portalen Länk till annan webbplats. kan du läsa om tidigare projekt och se hur deras ansökningar är uppbyggda.

Andra bidrag

Även om ditt projekt inte blir utvalt till att bli kommunens LONA-projekt så kommer vi gärna med tips på andra bidrag som du kan söka och andra möjligheter som finns för att du ska kunna genomföra ditt projekt. Här kan du läsa mer om bidrag som finns för naturvårdsprojekt och våtmarksprojekt.

Lokala Naturvårdssatsningens logotyp