Bygg- och rivningsavfall

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och att det som går att återvinna sorteras ut.

Från och med den 1 augusti 2020 gäller krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall, både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. Reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Minst följande avfallsslag ska sorteras ut i separata fraktioner:

  • Trä
  • Mineral som exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet.

Dispens från separat utsortering

Miljö- och byggnämnden kan ge dispens från kravet på utsortering i enskilda fall. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Enklaste sättet att ansöka om dispens är via vår e-tjänst:

Dispens från utsortering av avfall, ansökan Länk till annan webbplats.

Farligt avfall

Vissa typer av avfall är särskilt farliga för människors hälsa och miljön och är klassade som farligt avfall. För dessa avfallsslag gäller därför särskilda regler.

Läs mer om farligt avfall här:

Regler för hantering av farligt avfall från verksamhet i Vetlanda kommun

Förorenade områden

Har du upptäckt eller misstänker du att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade? Då ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Läs mer på vår sida för förorenad mark:

Förorenad mark i Vetlanda kommun