Bekämpningsmedel

Om du ska sprida växtskyddsmedel/bekämpningsmedel måste du anmäla det eller ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd att sprida växtskyddsmedelöppnas i nytt fönster krävs vid spridning:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

Anmälan om spridning av växtskyddsmedelöppnas i nytt fönster krävs vid spridning på:

 • Banvall
 • Vägområden, för att förhindra spridning av särskilda växtarter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat.
 • Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter dit allmänheten har tillträde.

Du ska anmäla senast fyra veckor innan spridningen ska påbörjas.

En särskild ansökan om tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäktöppnas i nytt fönster.

Vilka bekämpningsmedel får spridas

Kemikalieinspektionen för ett bekämpningsmedelsregister över alla godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta regleras i förordning om bekämpningsmedel; (SFS 2014:425) och Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning av bekämpningsmedel.

Vem får sprida bekämpningsmedel

För att få sprida bekämpningsmedel i klass 1L och 2L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis. Utbildning ges av länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för fem år delas ut vid godkänt resultat. För spridning av klass 3 medel krävs ingen utbildning.

Informera om spridning av växtskyddsmedel

Om du sprider växtskyddsmedel mot ogräs där allmänheten får vistas ska du sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll:

 • karta över spridningsområdet
 • namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen
 • avsikt med spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås

Vid olyckor – ta kontakt

 • Kontakta genast räddningstjänsten om det sker en olycka när du sprider och en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut.
 • Kontakta miljö- och byggförvaltningen om en sjö, ett vattendrag eller en vattentäkt har eller kan ha förorenats.
 • Kontakta ägaren eller motsvarande, om du av misstag har råkat bespruta ett markområde genom vindavdrift eller när du hanterat bekämpningsmedel och berätta vad som har hänt.

Underrätta oss vid bekämpning av skadedjur

Om du vill sprida/använda bekämpningsmedel mot skadedjur, biocidprodukter, på en plats som allmänheten har tillträde till, ska du underrätta miljö- och byggförvaltningen, senast i samband med eller omedelbart efter spridningen.

Du kan behöva användnings­tillstånd för att få använda biocidprodukter. Detta regleras i förordning om bekämpningsmedel; (SFS 2014:425) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.