Bekämpningsmedel

Om du ska sprida växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel yrkesmässigt måste du i vissa fall anmäla det eller ansöka om tillstånd. Det är viktigt att känna till att det är förbjudet för alla att använda växtskyddsmedel på vissa platser.

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt sprida växtskyddsmedel Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. krävs vid spridning:

 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor

Anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel Pdf, 280 kB, öppnas i nytt fönster. krävs vid spridning på:

 • Banvall
 • Vägområden, för att förhindra spridning av särskilda växtarter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat.
 • Inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter dit allmänheten har tillträde.

Du ska anmäla senast fyra veckor innan spridningen ska påbörjas.

En särskild ansökan om tillstånd krävs för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt Pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster..

Förbud inom vissa områden

Inom vissa områden är det förbjudet att använda växtskyddsmedel både som privatperson och yrkesmässigt, med undantag för sådana medel som har bedömts ha låg eller begränsad risk.

Exempel på områden där det är förbjudet är vissa som allmänheten har tillträde till såsom skolgårdar, gårdar till förskolor, på lekplatser, i parker eller trädgårdar och områden. Dessa är i första hand avsedda att vara rekreationsområden. Förbud gäller till exempel också inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, på tomtmark för bostadshus, på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller på växter inomhus med vissa undantag.

Det är de verksamma ämnena som finns i växtskyddsmedlen som avgör om de är undantagna förbudet eller inte. Den som vill använda ett växtskyddsmedel måste själv kontrollera om de verksamma ämnena i medlet är undantagna från förbudet. Det behöver inte framgå av produktens märkning. Kemikalieinspektionen har tabeller med sådana verksamma ämnen.

Kemikalieinspektionen - Verksamma ämnen som är undantagna förbudet mot viss användning Länk till annan webbplats.

Vilka bekämpningsmedel får spridas

Kemikalieinspektionen för ett bekämpningsmedelsregister över alla godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel.

Kemikalieinspektionen - Bekämpningsmedelsregister Länk till annan webbplats.

Bekämpningsmedel ska spridas på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas annan olägenhet och att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Detta regleras i:

Vem får sprida bekämpningsmedel

För att få sprida växtskyddsmedel i klass 1L och 2L samt för betning av utsäde krävs ett giltigt tillstånds- och kunskapsbevis. Utbildning ges av länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för fem år delas ut vid godkänt resultat. För spridning av klass 3-medel krävs ingen utbildning.

Tänk på att det kan krävas tillstånd eller anmälan beroende på platsen för spridningen. Det gäller oavsett vilken klass som bekämpningsmedlet tillhör. Tänk även på att det finns klass 3-medel som är helt förbjudna att använda inom vissa områden.

Läs mer om olika behörighetsklasser för bekämpningsmedel. Länk till annan webbplats.

Informera om spridning av växtskyddsmedel

Om du sprider växtskyddsmedel mot ogräs där allmänheten får vistas ska du sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll:

 • karta över spridningsområdet
 • namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen
 • avsikt med spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås

Vid olyckor – ta kontakt

 • Kontakta genast räddningstjänsten om det sker en olycka när du sprider och en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller riskerar att läcka ut.
 • Kontakta miljö- och byggförvaltningen om en sjö, ett vattendrag eller en vattentäkt har eller kan ha förorenats.
 • Kontakta ägaren eller motsvarande, om du av misstag har råkat bespruta ett markområde genom vindavdrift eller när du hanterat bekämpnings­medel.

Underrätta oss vid bekämpning av skadedjur

Om du vill sprida eller använda bekämpningsmedel mot skadedjur, biocid­produkter, på en plats som allmänheten har tillträde till, ska du underrätta miljö- och byggförvaltningen. Senast i samband med eller omedelbart efter spridningen.

Du kan behöva användnings­tillstånd för att få använda biocid­produkter. Detta regleras i: