Myresjö skola

Myresjö skola har omkring 130 elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Skolan ligger i Myresjö samhälle, cirka en mil väster om Vetlanda.

Myresjö skola

Myresjö skola

Vi arbetar nu för fullt för att nå ökad måluppfyllelse. Efter att ha gjort analyser ser vi att vi behöver arbeta med att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Undervisningen i olika ämnen behöver samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet.

Dessutom arbetar vi för att elever som lätt når kunskapskraven ska ges ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Som förälder kan du förvänta dig av oss

 • att all personal arbetar för att ditt barn ska känna trygghet i skolan
 • att vi arbetar för en lugn och trivsam arbetsmiljö
 • att vi tar kontakt med dig om något särskilt händer
 • att vi ingriper mot alla former av kränkningar
 • att vi bryr oss om ditt barn
 • att vi tydliggör läroplanens mål.

Vi förväntar oss av dig som förälder

 • att du hjälper ditt barn att ta ansvar för skolarbetet
 • att du ser till att ditt barn kommer i tid
 • att barnet är utvilat och har ätit frukost
 • att du ställer upp på skolans värdegrund
 • att du meddelar skolan om något särskilt har inträffat i skolan eller hemma
 • att du inför ditt barn talar positivt om skolan och kamrater.

Maten på skolan

Fritidshem

När ditt barn börjar på fritids hos oss vill vi så fort som möjligt få in:

 • barnets tider
 • föräldrarnas telefonnummer till arbete och närmaste kontaktperson.

Det finns många barn på fritids, men ibland vill de leka med andra kompisar. Vi vill gärna att ni tar kontakt med oss minst en dag i förväg om barnet ska följa med en kompis hem. Likaså om ert barn ska vara ledigt eller av någon anledning inte kommer till fritids.

Alla inom fritidshemmet har tystnadsplikt, därför kan ni anförtro och berätta saker vi bör veta angående ert barn, utan risk att informationen går vidare.

Här kan du läsa om allt som gäller fritids och hur du gör om du vill ansöka om plats på fritids.

Skolbibliotek

På Myresjö skola har vi ett skolbibliotek. Vi har också besök av bokbussen en gång per månad.

På bibliotekets sida kan du se vilka datum bokbussen kommer Länk till annan webbplats. till oss.

Varje elev från årskurs ett får ett eget lånekort som går att använda i bokbussen och på Vetlanda bibliotek.

Elevhälsan

Elevhälsans uppdrag är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för varje barn och elev. Du ska kunna utvecklas och nå goda studieresultat utifrån dina förutsättningar. Läs mer om hälsa och stöd för barn och elever i Vetlanda kommun.

Kontakt

Skolsköterska Ann Palmberg
Telefon: 0383-965 03, 072-206 96 24
ann.palmberg@vetlanda.se

Tid till skolläkaren beställs genom skolsköterskan.

Skolkurator Petra Karlsson
Telefon: 0383-578 57
petra.karlsson3@vetlanda.se

Speciallärare Helena Svensson
Telefon: 0383-965 66, 070-248 40 44
helena.svensson1@vetlanda.se

Skolpsykolog kontaktas via rektor.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs i appen Edlevo. Du kan även anmäla frånvaro på telefon till skoladministratör.

Synpunkter och klagomål

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Skulle du inte få hjälp av förskollärare/lärare bör du prata med rektor som har det övergripande ansvaret för skolan och förskolan. Om de inte kan hjälpa dig kan du gå vidare genom att skicka en synpunkt via Synpunkt Vetlanda.

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen Länk till annan webbplats., Barn- och elevombudet Länk till annan webbplats. och Diskrimineringsombudsmannen Länk till annan webbplats.. På deras hemsidor kan du läsa mer om vad du kan anmäla och vad du bör tänka på innan du gör en anmälan.

Klagomål på elevhälsans medicinska insats

Om du som elev eller vårdnadshavare är missnöjd med vård eller behandling av elevhälsans medicinska insats, ska du i första hand vända dig till berörd skolsköterska eller skolläkare. Är du inte nöjd med förklaringen kan du lämna klagomål på elevhälsans medicinska insats via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Verksamhetschefen ska skyndsamt utreda klagomålet och återkoppla till anmälaren. Om synpunkterna lämnas anonymt kan ingen återkoppling ske.

Vid allvarliga händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren utreda och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs mer om hur du gör när du inte är nöjd med vården du har fått eller inte har fått på 1177. Länk till annan webbplats.