Olovliga anläggningar på kommunal mark

En olovlig anläggning är alla former av anläggningar utanför den egna tomten. Det kan till exempel vara komposter, vedupplag, studsmattor, uppställning av båtar, släp, husvagnar och bilar.

Kommunal mark, både skogs- och parkmark, utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Olovliga anläggningar kan göra att marken upplevs som skräpig eller privat. Dessutom försvårar ofta dessa anläggningar skötseln av området, då de står i vägen för maskiner och personal.

Så här gör kommunen

När olovliga anläggningar upptäcks på kommunal mark, via anmälan eller vid annat arbete i området sker följande:

  • Ett informationsbrev skickas ut till möjlig ägare med information om gällande lagstiftning. Ägaren uppmanas att åtgärda inom en viss tid. Vid tillfället får ägaren även information om konsekvenser av utebliven åtgärd.
  • Om åtgärden uteblir eller vägras kan det bli aktuellt med polisanmälan.

Vid olovlig placering av fordon, släp, husvagnar, båtar med mera kan bötfällning ske direkt på plats. Fordon kan även komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon om ägaren inte själv vidtar åtgärd.

Så här kan du som fastighetsägare göra

  • Respektera lagen och anlägg inte något utanför din egen tomtmark.
  • Har du anlagt något? Ta bort anläggningen snarast möjligt.
  • Behöver du använda kommunal mark tillfälligt kan du söka tillstånd hos polisen Länk till annan webbplats.. Muntliga tillstånd gäller inte.
  • Ett skötselavtal kan eventuellt tecknas med kommunen som ger dig möjlighet att sköta delar av marken utanför den egna tomten på annat sätt än den skötsel som kommunen erbjuder.

Skötselavtal ger dock inga möjligheter eller rättigheter till anläggningar, uppställningar eller liknande utanför den egna tomten.

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Detta förbud omfattar även kommunens mark.

Att placera ut en anläggning på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

I enlighet med plan- och bygglagen är planlagd park- och naturmark allmän platsmark som reserverats för allmänhetens behov av grön- och park­område.

Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet genom ett tillståndsbevis.