Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Mötestider

Kommun­styrelsens möten hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möte 2024

Datum

Tid

10 januari

14.00

7 februari

14.00

6 mars

14.00

10 april

14.00

8 maj

14.00

5 juni

14.00

4 september

14.00

2 oktober

14.00

23 oktober

14.00

4 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2024

Datum


15 januari


29 januari


5 februari


26 februari


11 mars


25 mars


8 april


15 april


29 april


13 maj


27 maj


10 juni


19 augusti


26 augusti


9 september


16 september


23 september


7 oktober


14 oktober


11 november


25 november


9 december

 

Ärendelista

 • Kommunstyrelsen 6 mars 2024

  Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen 6 mars 2024 kl. 14.00 i kommunstyrelsens sessionssal.

  Offentlig del
  1. ESF-projekt - Individens resa mot ett stärkt fäste på arbetsmarknaden
  2. Justering av arvoden vid frånvaro
  3. Grundläggande riktlinje för informationssäkerhet
  4. Riktlinjer inom dataskydd
  5. Kommunarkivets årsrapport 2023
  6. Remissvar av betänkande Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56)
  7. Redovisning av intern kontroll 2023 - miljö- och byggnämnden
  8. Redovisning av delegationsbeslut
  9. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  10. Meddelanden
  11. Ev. ytterligare ärenden
  Icke offentlig del 12. Dataskyddspolicy
  13. Detaljplan Stensåkra 3:1 med flera, Vetlanda tätort
  14. Planeringsstrategi för kommunens översiktsplanering
  15. Ändring av detaljplaner nummer 12, 115 och 352 för upphävande
  av fastighetsindelningsplaner inom kvarteret Falken
  16. Avgiftshandläggning - överflytt av verksamhet
  17. Ombudget inom drift från 2023 till 2024
  18. Revidering av förbundsordning för Höglandsförbundet
  19. Ev. ytterligare ärenden

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2024

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018