Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Kommun­­styrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är kommunal­­rådet Henrik Tvarnö (S). Kommun­­styrelsens representanter väljs vart fjärde år i samband med riksdags­­valet.

Mötestider

Kommun­styrelsen träffas första onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möten 2020

Datum

Tid

8 januari

14.00

5 februari

14.00

4 mars

14.00

1 april

14.00

6 maj

14.00

3 juni

14.00

2 september

14.00

7 oktober

14.00

28 oktober

14.00

2 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2020

Datum

13 januari

27 januari

10 februari

24 februari

9 mars

23 mars

6 april

20 april

27 april - Inställt

11 maj

25 maj

8 juni

10 augusti

24 augusti

7 september

21 september

28 september

12 oktober

26 oktober

9 november

23 november

7 december


Kommunstyrelsens möten 2021

Datum

Tid

13 januari

14.00

3 februari

14.00

3 mars

14.00

14 april

14.00

5 maj

14.00

2 juni

14.00

1 september

14.00

6 oktober

14.00

27 oktober

14.00

1 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2021

Datum

18 januari

25 januari

8 februari

22 februari

8 mars

29 mars

12 april

19 april

26 april

10 maj

24 maj

7 juni

23 augusti

6 september

20 september

27 september

11 oktober

18 oktober

8 november

22 november

6 december

Ärendelista

 • Kommunstyrelsen 13 januari 2021

  Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen 13 januari 2021 kl. 14.00 i kommunfullmäktiges sessionssal.Samtliga 13 ordinarie ledamöter kallas till kommunfullmäktiges sessionssal. För att minska risken för smittspridning erbjuds ersättare möjlighet att delta via Teams som åhörare med rätt att ställa frågor.Välkommen!Vid förhinder, meddela det till kommunkansli@vetlanda.se i god tid.Henrik Tvarnö/
  ordförande


  Offentlig del
  1. Beslut om rätt till arvode för de som deltar via länk
  2. Justering av § 138/20
  3. Tillsättning av tjänster på kontaktcenter
  4. Nedläggning av Vetlanda Bårhus
  5. Vetlanda Arena
  6. Detaljplan för Vesslan 2 m fl. fastigheter, Vetlanda
  7. Förändrad servicedeklaration - Företagslots
  8. Leaderområde programperioden 2021-2027
  9. Hämtlunch för gymnasieelever
  10. Redovisning av delegationsbeslut
  11. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  12. Meddelanden
  13. Ev. valärenden
  14. Ev. ytterligare ärenden
  Icke offentlig del 15. Återkallelser
  16. Översyn av arvodesreglemente
  17. Översyn av kommunstyrelsens reglemente
  18. Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld
  i nära relationer 2020-2026
  19. Ev. ytterligare ärenden

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll 2015