Kommun­styrelsen i Vetlanda

Kommun­styrelsen i Vetlanda leder och samordnar den över­gripande planeringen av Vetlanda kommuns verksamhet. Kommun­­styrelsens möten är delvis öppna för all­­mänheten.

Kommunstyrelsen utses av kommun­­fullmäktige och har det över­gripande ansvaret för att kommun­­fullmäktiges beslut förbereds, genomförs, följs upp och utvärderas. Andra uppdrag är till exempel att utforma över­­gripande mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, bevaka uppdrag bland kommunens nämnder och bolag, kommunens ekonomi och framtida utveckling.

Kommun­­styrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Ordförande är kommunal­­rådet Henrik Tvarnö (S). Kommun­­styrelsens representanter väljs vart fjärde år i samband med riksdags­­valet.

Mötestider

Kommun­styrelsen träffas första onsdagen i varje månad (med uppehåll i juli och augusti). Mötena hålls i kommun­­styrelsens sammanträdes­­rum i stadshuset.

Kommunstyrelsens möten 2021

Datum

Tid

13 januari

14.00

3 februari

14.00

3 mars

14.00

14 april

14.00

5 maj

14.00

2 juni

14.00

1 september

14.00

6 oktober

14.00

27 oktober

14.00

1 december

14.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten 2021

Datum

18 januari

25 januari

8 februari

22 februari

8 mars

29 mars

12 april

19 april (Inställt, på grund av för få ärenden.)

26 april

10 maj

24 maj

7 juni

23 augusti

6 september

20 september

27 september

11 oktober

18 oktober

8 november

22 november

6 december

Ärendelista

 • Kommunstyrelsen 14 april 2021

  Ärendelista vid sammanträde med kommunstyrelsen 14 april 2021 kl. 14.00 i kommunstyrelsens sessionssal/digitalt via Netpublicator.

  Ledamöter och ersättare deltar digitalt via videofunktionen i Netpublicator. Det åligger var och en att se till att man använder en stabil uppkoppling samt att ha sin platta uppdaterad och laddad. Vid önskemål kan rum ordnas i stadshuset. Om mötet inte kan fullföljas digitalt kan ledamöterna bli uppmanade att infinna sig för att fortsätta mötet på plats i salen.Välkommen!Vid förhinder, meddela det till kommunkansli@vetlanda.se i god tid.Henrik Tvarnö/
  Ordförande
  Offentlig del
  1. Information om Hälsocenter
  2. Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 Holsbybrunn, Vetlanda
  3. Samverkan med Statens Servicecenter
  4. Prognos per februari 2021
  5. Ansökan om medel ur omställningsutrymmet 2021 till förstärkt samverkan mellan gymnasieskolan och Arbetsmarknadsenheten
  6. Redovisning av intern kontroll 2020 för miljö- och byggnämnden
  7. Redovisning av Internkontroll 2019 för tekniska nämnden
  8. Förslag till övergripande riktlinjer för verksamhet i intraprenadform
  9. Information om Nässjö Byggs konkurs med anledning av tidigare ställd fråga
  10. Information om uppsiktsplikt Pauliströms vård- ocn omsorg med anledning av tidigare ställd fråga
  11. Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
  12. Meddelanden
  13. Ev. ytterligare ärenden
  Icke offentlig del 14. Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) år 2020
  15. Bolagsordning Njudung Energi Sävsjö AB
  16. Bolagsordning Sävsjö-Vetlanda Fiber AB
  17. Fusioner Njudung Energi avfallshantering
  18. Fastighetsförsäljning, del av Broby 9:132
  19. Fastighetsförsäljning Diket 3
  20. Försäljning av modulbyggnader, Smedjevägen 16 Ekenässjön
  21. Revisionsreglemente för Höglandsförbundet
  22. Inriktningsbeslut - teknikens hus
  23. Bokslut 2020, Vetlanda kommun och kommunkoncern
  24. Svar på motion om att upphäva beslut om nedläggning av
  Vetlanda bårhus
  25. Ev. ytterligare ärenden


Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll 2021

Protokoll 2020

Protokoll 2019

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016